Lag (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m.m.

SFS nr
1959:73
Departement/myndighet
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1959-04-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:890
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1630

1 § Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-13 och 17 §§
tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får
regeringen föreskriva att 2-13 och 17 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens
prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte
underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två
månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att
gälla. Lag (1994:1630).

2 § Försäkringsinspektionen äger medgiva inländskt försäkringsbolag, å
vilket lagen om försäkringsrörelse äger tillämpning, att utan
återförsäkring ikläda sig ansvarighet på en och samma risk för högre
belopp än som jämlikt bolagsordningen kunnat ske. Inspektionen må även
medgiva ömsesidigt försäkringsbolag att överskrida i bolagsordningen
angiven begränsning av återförsäkringen i förhållande till den direkta
försäkringen.

3 § Inländskt försäkringsbolag, varå lagen om försäkringsrörelse äger
tillämpning, må inom försäkringsgren, som omfattas av koncession för
återförsäkringsrörelse, meddela återförsäkring utan hinder av
föreskrift i bolagsordningen om begränsning av bolagets verksamhet
till riket eller viss del av riket eller till visst slag av egendom.
Återförsäkring som nu sagts må dock ej avse livförsäkring eller annan
personförsäkring.

4 § Försäkringsinspektionen äger medgiva inländskt försäkringsbolag,
som driver livförsäkringsrörelse, att för anskaffande av medel till
bestridande av återköp av eller lån å livförsäkringar, för vilka
avsättning till försäkringsfonden ägt rum, av de enligt lagen om
försäkringsrörelse till försäkringstagarnas säkerhet pantsatta
värdehandlingarna utbekomma vad som för ändamålet erfordras.

5 § Försäkringsinspektionen äger helt eller delvis medgiva inländskt
försäkringsbolag, som driver livförsäkringsrörelse, tillstånd att
uppskjuta utbetalandet av livförsäkringars återköpsvärden så ock
befrielse från skyldighet att lämna lån å sådana försäkringar.

6 § Försäkringsinspektionen äger medgiva inländskt försäkringsbolag
att avvikelse göres från vad i bolagsordning eller lagen om
försäkringsrörelse stadgas angående tid och plats för vidtagande av
åtgärd. Sådant medgivande må dock ej avse föreskrift om talans
väckande eller om åtgörande som ankommer på domstol.

7 § Finnes på grund av förhållanden, som i 1 § avses, oundgängligt att
starkt begränsa försäkringsverksamheten i riket, äger Konungen
beträffande viss försäkringsgren förordna, att avtal, varigenom annan
försäkring än livförsäkring meddelats av inländskt försäkringsbolag,
skall för bestämd tid eller tills vidare upphöra att gälla. Om vad
därvid är att iakttaga beträffande försäkringstagares rätt meddelas
bestämmelser av Konungen.

8 § Konungen äger i fråga om inländskt försäkringsbolag meddela
förordnande om premies storlek samt, beträffande försäkringsavtal som
ej avser livförsäkring, om självrisk att gälla utan hinder av att
försäkringsavtal innehåller därifrån avvikande villkor.

9 § Konungen äger i fråga om inländskt försäkringsbolag medgiva
avvikelse från bestämmelserna i 14 § andra stycket lagen om
försäkringsavtal, däremot svarande försäkringsvillkor eller 16 § lagen
om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring.

10 § Konungen äger medgiva försäkringstagare hos inländskt
försäkringsbolag anstånd med erläggande av premie under högst tre
månader från förfallodagen.

Konungen må ock medgiva inländskt försäkringsbolag anstånd under högst
tre månader med fullgörande av betalningsskyldighet i anledning av
annan försäkring än sådan, varå lagen om krigsansvarighet äger
tillämpning.

11 § Konungen äger i fråga om inländskt försäkringsbolag förordna, att
försäkringstagares underlåtenhet att erlägga premie för
brandförsäkring å byggnad, hörande till fast egendom eller tomträtt
eller vattenfallsrätt, icke skall inverka å försäkringsgivarens
ansvarighet jämlikt försäkringsavtalet.

För fordran å ogulden premie, som avser tid under vilken förordnande
enligt första stycket gäller, äger försäkringsgivaren ur den
försäkrade egendomen njuta betalning med samma förmånsrätt som enligt
17. kap. 6 § handelsbalken tillkommer enskild ränteägare för avgäld av
fast egendom; dock att förmånsrätt må åtnjutas utan hinder av att
premie stått ogulden längre tid än ett år efter förfallodagen.

Konungen äger förordna, att förmånsrätt som nu sagts skall gälla även
ränta å oguldet premiebelopp.

12 § Finnes anledning antaga, att utländsk försäkringsanstalt på grund
av förhållanden, som i 1 § avses, icke kommer att fullfölja avtal,
varigenom den meddelat återförsäkring åt svenskt försäkringsbolag,
äger Konungen förbjuda svenskt försäkringsbolag att under tid, då
bestämmelserna i denna paragraf äga tillämpning, fullfölja avtal,
varigenom det meddelat återförsäkring åt försäkringsanstalter, som
tillhöra den utländska anstaltens hemland, ävensom att sluta nya
sådana avtal med dem.

13 § Konungen äger i fråga om inländskt försäkringsbolag förordna om
avvikelse från 18 och 21 §§ lagen om trafikförsäkring å motorfordon.

14 § Vid krig, vari riket befinner sig, eller efter det sådant krig
upphört äger Konungen i fråga om inländskt försäkringsbolag med
avseende å bestämmelserna i 93 §, i 205 § såvitt däri hänvisas till 93
§ samt i 262 § lagen om försäkringsrörelse föreskriva sådana
avvikelser, som kunna erfordras i anledning av kriget.

15 § Vid beslut som Konungen eller försäkringsinspektionen meddelar
med stöd av 2 § eller någon av 4–14 §§ må fästas de villkor som
finnas skäliga.

Har försäkringsinspektionen lämnat medgivande enligt 2 § och därvid
föreskrivit villkor, skall, om villkoret åsidosättes, vad i 288, 289,
320, 321, 323 och 324 §§ lagen om försäkringsrörele är stadgat för
överträdelse av bolagsordningen äga motsvarande tillämpning.

16 § Försäkring, som under tid då bestämmelserna i 2 eller 3 § ägt
tillämpning meddelats med med stöd av dessa bestämmelser, skall gälla
utan hinder därav att nämnda tid gått till ända.

Det ankommer på den beslutande myndigheten att avgöra, i vad mån
medgivande eller förordnande, som meddelats jämlikt någon av
bestämmelserna i 4–15 §§, skall gälla jämväl efter det att
bestämmelsen upphört att äga tillämpning.

17 § Konungen må uppdraga åt försäkringsinspektionen att fullgöra vad
som enligt denna lag ankommer på Konungen.

18 § Talan mot försäkringsinspektionens beslut enligt denna lag föres
hos Konungen genom besvär. Lag (1971:597).