Lag (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m.m.

SFS nr
1959:74
Departement/myndighet
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1959-04-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:890
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1631

1 § Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-14 och 19 §§
tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får
regeringen föreskriva att bestämmelserna i 2-14 och 19 §§ skall
tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens
prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte
underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två
månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att
gälla. Lag (1994:1631).

2 § Konungen äger förordna att under tid, då bestämmelserna i denna
paragraf äga tillämpning, nedsättning enligt 15 a § lagen om rätt för
utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket
skall ske med högre belopp än som föreskrives där.

Finnes anledning antaga, att utländsk försäkringsanstalt, som jämlikt
lagen om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva
försäkringsrörelse här i riket driver sådan rörelse, på grund av
förhållanden som i 1 § sägs /k/ (krigsförhållanden) /-k/ icke kommer
att infria härstädes ingångna förbindelser till försäkringstagare,
äger Konungen förbjuda anstalten att under tid, då bestämmelserna i
denna paragraf äga tillämpning, fortsätta verksamheten här i riket.
Lag (1965:169).

3 § Har på sätt i 2 § sägs förbud meddelats utländsk
försäkringsanstalt att fortsätta verksamheten här i riket, skall, där
verksamheten omfattar livförsäkring, för tillvaratagande av
livförsäkringstagarnas rätt en särskild administration inträda. Med
avseende å denna skall i tillämpliga delar gälla vad i 296 §, 297 § 1
mom. och 298 § lagen om försäkringsrörelse finnes stadgat; dock att
vad i 297 § 1 mom. fjärde stycket sägs om registrering i stället skall
avse tillkännagivande i allmänna tidningarna. Har särskild
administration inträtt skall vad i 165 § lagen om försäkringsrörelse
är stadgat om förbud mot att meddela nya försäkringar äga motsvarande
tillämpning. I fall som här avses må överlåtelse av livförsäkringarna
ske, förutom till svenskt försäkringsbolag, jämväl till utländsk
anstalt, som erhållit koncession för livförsäkringsrörelse här i
riket.

Där vid försäkringarnas överlåtande uppstått överskott, skall ur detta
i första hand gäldas kostnaden för administrationen och oguldet sådant
bidrag, varom förmäles i 26 § lagen om rätt för utländsk
försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket, varefter
återstoden skall, där ej Konungen annorlunda föreskriver, efter det
krigsförhållandena upphört överlämnas till den anstalt, vars
försäkringar varit föremål för administration.

4 § Har utländsk försäkringsanstalt i annat fall än i 3 § avses
upphört att driva livförsäkringsrörelse här i riket, äger Konungen,
under förutsättning som i 2 § sägs, besluta, att administration på
sätt i 3 § förmäles skall inträda. Konungen äger ock med avseende å
sådan anstalt besluta, att i denna lag föreskrivet
administrationsförfarande helt eller delvis skall tillämpas jämväl vid
administration, som inträtt på grund av bestämmelserna i lagen om rätt
för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörlse här i
riket.

5 § Kommer icke i den ordning, som avses i 3 rsäkringsinspektionen till den
utländska
försäkringsanstalten avgiva redovisning för administrationen samt, om
då livförsäkringar finnas löpande, erbjuda anstalten att återtaga
rörelsen och därvid övertaga samtliga till administrationsboet hörande
livförsäkringar. Sådant övertagande må ej ske, med mindre vid
övertagandet förefintlig brist i belopp, som jämlikt 6 eller 15 §
lagen om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva
försäkringsrörelse här i riket skall vara nedsatt, blivit av anstalten
fylld. Har ej anstalten inom två månader från erbjudandet återtagit
rörelsen och fyllt bristen, vare frågan förfallen och åligger det
försäkringsinspektionen att hos Konungen göra anmälan om
förhållandet.

Har anmälan enligt andra stycket gjorts, ankommer det på Konungen att
förordna om administrationens fortsättande eller om
administrationsboets avveckling genom fördelning av tillgångarna. I
senare fallet meddelar Konungen tillika erforderliga föreskrifter
angående avvecklingen och fördelningen.

6 § Försäkringsinspektionen äger medgiva utländsk försäkringsanstalt,
som driver livförsäkringsrörelse här i riket, att för anskaffande av
medel till bestridande av återköp av eller lån å livförsäkringar, för
vilka avsättning till försäkringsfonden ägt rum, av de enligt lagen om
rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här
i riket till försäkringstagarnas säkerhet pantsatta värdehandlingarna
utbekomma vad som för ändamålet erfordras.

7 § Försäkringsinspektionen äger helt eller delvis medgiva utländsk
försäkringsanstalt, som driver livförsäkringsrörelse här i riket,
tillstånd att uppskjuta utbetalandet av livförsäkringars
återköpsvärden så ock befrielse från skyldighet att lämna lån å sådana
försäkringar.

8 § Försäkringsinspektionen äger medgiva utländsk försäkringsanstalt,
som driver försäkringsrörelse här i riket, att avvikelse göres från
vad i lagen om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva
försäkringsrörelse här i riket stadgas angående tid och plats för
vidtagande av åtgärd. Sådant medgivande må dock ej avse föreskrift om
talans väckande eller om åtgörande som ankommer på domstol.

9 § Finnes på grund av förhållanden, som i 1 § avses, oundgängligt att
starkt begränsa försäkringsverksamheten i riket, äger Konungen
beträffande viss försäkringsgren förordna, att avtal, varigenom annan
försäkring än livförsäkring meddelats av utländsk försäkringsanstalt,
som driver försäkringsrörelse här i riket, skall för bestämd tid eller
tills vidare upphöra att gälla. Om vad därvid är att iakttaga
beträffande försäkringstagares rätt meddelas bestämmelser av
Konungen.

10 § Konungen äger i fråga om utländsk försäkringsanstalt, som driver
försäkringsrörelse här i riket, meddela förordnande om premies storlek
samt, beträffande försäkringsvtal som ej avser livförsäkring, om
självrisk att gälla utan hinder av att försäkringsavtal innehåller
därifrån avvikande villkor.

11 § Konungen äger i fråga om utländsk försäkringsantalt, som driver
försäkringsrörelse här i riket, medgiva avvikelse från bestämmelserna
i 14 § andra stycket lagen om försäkringsavtal, däremot svarande
försäkringsvillkor eller 16 § lagen om krigsansvarighet för liv- och
invaliditetsförsäkring.

12 § Konungen äger medgiva försäkringstagare hos utländsk
försäkringsanstalt, som driver försäkringsrörelse här i riket, anstånd
med erläggande av premie under högst tre månader från förfallodagen.

Konungen må ock medgiva anstalt som i första stycket sägs anstånd
under högst tre månader med fullgörande av betalningsskyldighet i
anledning av annan försäkring än sådan, varå lagen om krigsansvarighet
äger tillämpning.

13 § Konungen äger i fråga om utländsk försäkringsanstalt, som driver
försäkringsrörelse här i riket, förordna, att försäkringstagares
underlåtenhet att erlägga premie för brandförsäkring å byggnad,
hörande till fast egendom eller tomträtt eller vattenfallsrätt, icke
skall inverka å försäkringsgivarens ansvarighet jämlikt
försäkringsavtalet.

För fordran å ogulden premie, som avser tid under vilken förordnande
enligt första stycket gäller, äger försäkringsgivaren ur den
försäkrade egendomen njuta betalning med samma förmånsrätt som enligt
17 kap. 6 § handelsbalken tillkommer enskild ränteägare för avgäld av
fast egendom; dock att förmånsrätt må åtnjutas utan hinder av att
premie stått ogulden längre tid än ett år efter förfallodagen.

Konungen äger förordna, att förmånsrätt som nu sagts skall gälla även
ränta å oguldet premiebelopp.

14 § Konungen äger i fråga om utländsk försäkringsanstalt, som driver
försäkringsrörelse här i riket, förordna om avvikelse från 18 och 21
§§ lagen om trafikförsäkring å motorfordon.

15 § Vid beslut som Konungen eller försäkringsinspektionen meddelar
med stöd av någon av 6–14 §§ må fästas de villkor som finnas
skäliga.

16 § Har jämlikt 2 § förbud meddelats utländsk försäkringsanstalt, som
driver livförsäkringsrörelse här i riket, att fortsätta verksamheten
eller har beslut meddelats jämlikt 4 §, skola, såvitt ej Konungen
annorlunda förordnar, bestämmelserna i denna lag rörande
administrationen äga giltighet jämväl efter det att ifrågavarande
lagbestämmelser upphört att äga tillämpning.

Det ankommer på den beslutande myndigheten att avgöra, i vad mån
medgivande eller förordnande, som meddelats jämlikt någon av
bestämmelserna i 6–15 §§, skall gälla jämväl efter det att
bestämmelsen upphört att äga tillämpning.

17 § Vad i 3-5 §§ och 16 § stadgas angående livförsäkring skall äga
tillämpning i fråga om sådan personförsäkring, beträffande vilken
rörelsen enligt lagen om rätt för utländsk försäkringsanstalt att
driva försäkringsrörelse här i riket drives med tillämpning av de
särskilda bestämmelserna angående livförsäkring. Lag (1965:169).

18 § Konungen bestämmer den dag, då med avseende å denna lag
krigsförhållandena skola anses hava upphört.

19 § Konungen må uppdraga åt försäkringsinspektionen att fullgöra vad
som enligt denna lag ankommer på Konungen.