Kungörelse (1959:82) om skattefrihet för vissa anslag från lågkonjunkturfond m.m.

SFS nr
1959:82
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1959-04-10

1 §. Bestämmelserna i denna kungörelse skola äga tillämpning å medel,
vilka enligt beslut av arbetsmarknadsstyrelsen, i form av anslag till
visst av styrelsen angivet ändamål, uppburits från sådan
lågkonjunkturfond som avses i 2 § förordningen den 25 april 1952 (nr
185) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för vissa
exportavgifter avseende år 1952, m.m.

2 §. Medel som avses i 1 § skola, utan hinder av vad därom eljest finnes
stadgat, vid taxering enligt kommunalskattelagen och förordningen om
statlig inkomstskatt icke utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

3 §. Utgifter, vilka bestritts med medel som enligt 2 § icke utgöra
skattepliktig inkomst, må icke vid taxeringen avdragas såsom omkostnad.
Hava sådana medel använts för att anskaffa tillgång för stadigvarande
bruk, skall vid beräkning av värdeminskningsavdrag såsom
anskaffningskostnad för tillgången anses allenast så stor del av
kostnaden, som icke täckts av nämnda medel.