Lag (1959:99) om köttbesiktning m.m.;

SFS nr
1959:99
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1959-03-20
Författningen har upphävts genom
SFS1989:461
Upphävd
1990-07-01

11 § 2 mom. Offentligt slakthus skall stå under förvaltning av
slakthusstyrelse i den mån annat ej följer av sådant beslut som avses i
3 kap. 14 § kommunallagen (1977:179). Kommun får tillsätta särskild
slakthusstyrelse eller uppdraga åt annan nämnd att vara
slakthusstyrelse. Har så ej skett är kommunstyrelsen slakthusstyrelse.

I fråga om särskild slakthusstyrelse tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2
§, 3 § första stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första
stycket och 10-12 §§ kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. I
annan kommun än Stockholms kommun tillämpas även bestämmelserna i 3 kap.
5 § första stycket och 6 § nämnda lag på motsvarande sätt. Lag
(1977:209).

Övergångsbestämmelser

1971:511

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som
ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya
bestämmelsen.

1989:461

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 27 § och 28 § andra stycket den
1 juli 1990 då lagen (1959:99) om köttbesiktning m. m. skall upphöra att
gälla, och i övrigt den 1 juli 1989.

2. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela de
föreskrifter som under en övergångstid av tre år kan behövas i fråga om
sådana skyldigheter för kommunen att vidta erforderliga åtgärder som
anges i lagen (1959:99) om köttbesiktning m. m.

Kommunen får meddela de föreskrifter om avgifter för köttbesiktning vid
köttbesiktningsbyrå som kan behövas övergångsvis.