Kungörelse (1960:198) med anledning av Sveriges tillträde till den i Stockholms den 4 januari 1960 undertecknade konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen;

SFS nr
1960:198
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1960-05-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1607
Upphävd
1995-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott tillkännagiva, att den i Stockholm den 4
januari 1960 undertecknade konventionen angående upprättandet av
Europeiska frihandelssammanslutningen med stöd av riksdagens beslut
ratificerats av Sverige den 1 april 1960. Sedan konventionen
ratificerats jämväl av Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien
och Österrike har densamma i enlighet med bestämmelserna i artikel 40 i
konventionen trätt i kraft den 3 maj 1960. Konventionen har i svensk
text den lydelse som härvid fogad bilaga, i vilken jämväl den engelska
texten medtagits, utvisar.

Kungl. Maj:t föreskriver, att konventionen skall införas i tullverkets
författningssamling.

Det åligger generaltullstyrelsen att i samråd med kommerskollegium och,
då anledning förekommer, statens jordbruksnämnd utfärda de föreskrifter,
vilka föranledas av beslut, som fattas av det i artikel 32 i
konventionen omförmälda rådet och av Kungl. Maj:t för ändamålet
överlämnas till generaltullstyrelsen. Föreskrifterna skola fortlöpande
införas i tullverkets författningssamling.

Regeringen ger till känna att bilaga B till konventionen angående
upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen
(EFTA-konventionen) en ligt beslut av frihandelssammanslutningens råd
har den ändrade lydelse som framgår av bilaga 2 till
frihandelsförordningen (1987:1185). Förordning (1991:1399).

Övergångsbestämmelser

1994:1607

1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500)
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts
eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i
kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före
dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

3. Tillstånd varigenom någon har blivit “godkänd exportör” inom
ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande,
dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för
den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni
1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken
Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska
unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet
(1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning
till en författning som upphävts genom denna förordning skall
hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska
tullförfattningar.