Stadga (1960:200) för Längmanska företagarfonden

SFS nr
1960:200
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1960-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 1968:9

1 § Längmanska företagarfonden består av den med litt A. betecknade
delen av den donation, som finländske handlanden Erik Johan Längman
genom testamente den 20 december 1859 upprättat till förmån för
Sveriges alla stånd och folkklasser.

2 § Fonden har till ändamål att främja företagsamhet, företrädesvis
hantverk, slöjd, småindustri, jordbruk, skogsbruk och fiske.

3 § Ur fonden skall utgå bidrag till åtgärder av gemensamt intresse för
ett flertal företagare, såsom forskning, rådgivning, upplysning,
yrkesutbildning, försöksverksamhet, utredningar och
marknadsundersökningar.
Enskild företagare må ock, om särskilda skäl äro därtill, tilldelas
bidrag för åtgärd, som han icke kan antagas vara i stånd att själv
bekosta.

4 § Fondens verksamhetsområde skall tills vidare omfatta Norrbottens
län samt, i den mån det är lämpligt med hänsyn till verksamhetens art
och inriktning, angränsande delar av nordligaste Sverige.

5 § Av fondens årliga avkastning skall en fjärdedel läggas till
kapitalet samt återstoden användas till utdelning och
förvaltningskostnader.

6 § Bidrag ur fonden beviljas av en särskild nämnd, Längmanska
företagarfondens nämnd.
Nämnden äger taga initiativ i allt, som tillhör främjandet av fondens
syften.

7 § Nämnden består av ordförande och fem andra för högst fyra år
utsedda ledamöter.

Ordförande är tills vidare landshövdingen i Norrbottens län eller vid
förfall för honom landssekreteraren i länet.
Av övriga ledamöter utser länsstyrelsen i Norrbottens län en ledamot,
som skall vara målsman för forskningsintressen, samt landstinget,
lantbruksnämnden, skogsvårdsstyrelsen och företagareföreningen i
Norrbottens län vardera en ledamot.
För varje ledamot utses i enahanda ordning en suppleant. (Kungörelse
1968:9)

8 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta
omständigheterna därtill föranleda.
Nämnden är beslutför, då utom ordföranden minst tre ledamöter äro
tillstädes. Såsom nämndens beslut gäller den mening, varom de flesta
förena sig eller vid lika röstetal den som biträdes av ordföranden.
Vid sammanträde skall föras protokoll, som justeras av ordföranden.
Nämnden äger inom eller utom sig utse sekreterare.

9 § Kostnaderna för nämndens verksamhet utgå ur fonden.
Ordförande, ledamöter och suppleanter äga i anledning av uppdraget
åtnjuta dels arvode, som fastställes av Kungl. Maj:t, dels
resekostnadsersättning och traktamente enligt rese- och
traktamentsklass A i allmänna resereglementet.
Ersättning till sekreteraren fastställes av Kungl. Maj:t efter
framställning av nämnden.

10 § Statskontoret, som förvaltar fondmedlen, har att efter
framställning från nämnden verkställa de utbetalningar från fonden,
vilka beslutas jämlikt bestämmelserna i denna kungörelse.

11 § Det åligger nämnden att årligen dels före den 1 september till
Kungl. Maj:t avgiva berättelse över nämndens verksamhet under senast
förflutna budgetår, dels inom därför stadgad tid till
riksrevisionsverket för granskning överlämna räkenskaper med
tillhörande verifikationer för senaste budgetår. (Kungörelse 1968:9)