Lag (1960:22) om statlig krigsförsäkring

SFS nr
1960:22
Departement/myndighet
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1960-02-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:890
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1632

1 § Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-4 §§ tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får
regeringen föreskriva att 2-4 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens
prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte
underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två
månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att
gälla. Lag (1994:1632).

2 § Staten äger meddela transport- och motorfordonsförsäkring mot
krigsrisk samt mot risk att egendom lägges under embargo eller
uppbringas eller genom annan dylik åtgärd anhålles av främmande
stat eller av den, som där tillvällat eller söker tillvälla sig
makten. Mot samma risker må försäkring meddelas även av egendom,
som lagrats i utlandet för införsel till riket eller i anslutning
till utförsel från riket.

Staten må ock åt svenskt försäkringsbolag eller sammanslutning av
sådana bolag meddela återförsäkring av försäkring, varom i första
stycket förmäles, av transportförsäkring i övrigt, av allmän
egendoms-, inkomst- och ansvarighetsförsäkring samt av
trafikförsäkring.

Med avseende å statlig försäkring, som avses i första stycket,
skall lagen om försäkringsavtal icke äga tillämpning. Lag
(1975:1017).

3 § Riksförsäkringsverket och bolag, som avses i 1 § lagen om
yrkesskadeförsäkring, äga att för olycksfall, som till följd av
krigsåtgärd drabbar å fartyg eller annat transportmedel
tjänstgörande person, meddela försäkring till högre
ersättningsbelopp samt med ersättningar av annan art än eljest.
Bolag, som nyss sagts, må med delägare i bolaget sluta avtal om
försäkring för olycksfall, varom här är fråga, att gälla för annan
tid eller träda i kraft vid annan tidpunkt än i 43 § samma lag
stadgas. Lag (1966:41).

4 § Staten må åt riksförsäkringsverket eller bolag, som avses i
3 §, meddela återförsäkring av försäkring, som verket eller
bolaget meddelat. Lag (1966:41).

5 § Närmare föreskrifter rörande tillämpningen av denna lag
meddelas av regeringen. Lag (1975:1017).