Kungörelse (1960:335) angående ersättning till vissa förrättnings män för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar

SFS nr
1960:335
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1960-05-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:678

1 § Om någon annan än en tjänsteman hos en lantmäterimyndighet
förordnats att företa en förrättning enligt lagen (1939:608) om
enskilda vägar, skall ersättning lämnas till förrättningsmannen
enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid
lantmäteriförrättningar. Förordning (1995:1420).

2 § Sakägare är skyldig att under pågående förrättning kostnadsfritt
tillhandahålla förrättningsmannen och hans tjänstebiträden hantlang
ning, staknings- och markeringsmateriel samt redskap för markerings-
och huggningsarbeten ävensom ombesörja transport av materielen och
redskapen i fråga. Kungörelse (1966:510).

3 § Uraktlåter sakägare att fullgöra vad som enligt 2 § åligger honom,
äger förrättningsmannen på sakägarens bekostnad anskaffa hantlangning
och mteriel för förrättningen ävensom föranstalta om erforderliga
transporter. Kostnaden härför må upptagas i räkning varom nedan
förmäles. Kungörelse (1966:510).

4 § När förrättningen avslutas eller senast när en kopia av
förrättningshandlingarna lämnas ut till sakägarna skall
förrättningsmannen lämna en sluträkning som i särskilda poster tar
upp vad förrättningsmannen har att kräva.

Om grunderna för kostnadernas fördelning mellan sakägarna inte finns
angivna i förrättningsprotokollet, skall sluträkningen innehålla
upplysning om dessa grunder. I räkningen skall också anges vilket
belopp varje särskild sakägare skall betala.

Sluträkningar skall upprättas i två exemplar. Det ena exemplaret
skall skickas till sakägarna mot bevis, som bifogas konceptakten.

För överklagande av en sluträkning skall bestämmelserna om
överklagande m.m. i förordningen (1995:1459) om avgifter vid
lantmäteriförrättningar tillämpas. Förordning (1995:1420).

5 § Är förrättning av så vidlyftig beskaffenhet, att den ej kan
anslutas samma år de påbörjats, eller uppskjutes den utan förrätt
ningsmannens vållande, må förrättningsmannen utställa förskottsräkning
å vad han har att fordra för dittills vidtagna åtgärder. Även om sådan
räkning utställes, skall dock sluträkning avse förrättningen i dess
helhet.

Om förskottsräkning skall i tillämpliga delar gälla vad i 4 § är
stadgat angående sluträkning; dock skall före kostnadens fördelning
mellan sakägarna summan av de särskilda posterna nedsättas med en
fjärdedel.

6 § Fullgör sakägare ej sin betalningsskyldighet, äger förrättnings
mannen hos överexekutor erhålla skyndsam handräckning till ersätt
ningens utbekommande. Ej må dock sådan handräckning lämnas utan att
förrättningsmannen styrker, att räkning vederbörligen upprättats och
utgivits, samt, därest fråga är om sluträkning, att avskrift av för
rättningshandlingarna i föreskriven ordning utlämnats till sakägarna.

7 § Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter för
verkställigheten av denna kungörelse. Förordning (2008:678).

Övergångsbestämmelser

1960:335

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1960.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 22 juni 1950 (nr 379)
angående ersättning till vissa förrättningsmän för förrättning enligt
lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar.

I fråga om förrättning, som påbörjats innan denna kungörelse trätt i
kraft, skola äldre bestämmelser alltjämt äga tillämpning.

Uppstår fråga om fördelning av kostnder mellan boställshavare å civilt
boställe och kronan, skola intill dess annorlunda bestämmes de i 3 §
i 1927 års lantmäteritaxa intaga bestämmelserna tillämpas.

1962:291

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1962.

Beträffande förrättning, som påbörjats före nämnda dag, skola äldre
bestämmelser alltjämt tillämpas, dock ej i fråga om tidersättning för
åtgärder, som vidtagas efter kungörelsens ikraftträdande.

1964:392

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1964.

Beträffande förrättning, som påbörjats före nämnda dag, skola äldre
bestämmelser alltjämt tillämpas, dock ej i fråga om tidersättning för
åtgärder som vidtagas efter kungörelsens ikraftträdande.

1966:510

Denna kungörelse träder i kraft den 1 oktober 1966.

I fråga om förrättning eller uppdrag som påbörjats innan denna
kungörelse trätt i kraft tillämpas de äldre bestämmelserna utom i
fråga om tidersättning för åtgärd som vidtages efter ikraftträdandet.

1967:766

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

I fråga om förrättning som påbörjats innan kungörelsen trätt i kraft
tillämpas de äldre bestämmelserna utom i fråga om tidersättning för
åtgärd som vidtages efter ikraftträdandet.

1968:376

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1968.

I fråga om förrättning som påbörjats före ikraftträdandet tillämpas
de äldre bestämmelserna.

1971:1103

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

I fråga om förrättning som påbörjats före ikraftträdandet tillämpas
de äldre bestämmelserna. Därvid tillämpas dock i fråga om arbeten som
utförts efter utgången av år 1971 lantmäteritaxan (1971:1101) vid
bestämmandet av ersättningsbelopp.

1995:1420

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Den äldre lydelsen av 1 § gäller fortfarande i fråga om
fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133)
om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet.