Kungörelse (1960:37) med föreskrifter om förvärv av behörighet för vissa vattenundersökningar enligt hälsovårdsstadgan

SFS nr
1960:37
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1960-02-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:457
Upphävd
1993-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:457

1 § Ansökan om vinnande av behörighet att utföra vattenundersökning,
varom förmäles i 6 kap. hälsovårdsstadgan den 19 december 1958 (nr 663),
skall göras skriftligen hos socialstyrelsen. Kungörelse (1968:619).

2 § Avser behörigheten fysikalisk-kemisk undersökning skall vid ansökan
fogas:

1. intyg utvisande att sökanden avlagt något av följande kunskapsprov

a) filosofie kandidatexamen eller filosofisk ämbetsexamen, i båda fallen
med lägst betyget Med beröm godkänd i kemi;

b) apotekarexamen;

c) avgångsexamen vid teknisk högskolas avdelning för kemi;

d) ingenjörsexamen vid kemiteknisk linje vid högre tekniskt läroverk;

e) avgångsexamen vid lantbrukshögskola med lägst betyget Med beröm
godkänd i kemi; eller

f) annat kunskapsprov, som av socialstyrelsen förklarats jämförligt med
de under a)-e) nämnda;

2. bevis om praktisk erfarenhet i fysikalisk-kemisk vattenundersökning,
förvärvad antingen genom utbildning under minst två månader vid statens
naturvårdsverk eller ock på annat sätt, som kan godkännas av
socialstyrelsen. Kungörelse (1971:982).

3 § Avser ansökan behörighet att utföra bakteriologisk undersökning
skall vid ansökan fogas:

1) Intyg utvisande att sökanden avlagt något av följande kunskapsprov

a) medicine kandidatexamen eller veterinärkandidatexamen och undergått
sluttentamen med lägst betyget Godkänd i bakteriologi för medicine
licentiat- eller veterinärexamen;

b) apotekarexamen;

c) avgångsexamen vid teknisk högskolas avdelning för kemi med lägst
betyget Godkänd i ämnet jäsningslära eller i examensämne, vari
motsvarande kunskapsstoff ingår;

d) filosofie kandidatexamen, filosofisk ämbetsexamen eller avgångsexamen
vid lantbrukshögskola, i samtliga fall med lägst betyget Godkänd i
mikrobiologi; eller

e) annat kunskapsprov, som av socialstyrelsen förklarats jämförligt med
de under a)-d) nämnda;

2. bevis att sökanden under minst en månad genomgått utbildning i
bakteriologiska vattenundersökningar vid statens naturvårdsverk, statens
bakteriologiska laboratorium eller annat av socialstyrelsen för
ändamålet godkänt vattenlaboratorium.

Sökande, som äger grundlig vetenskaplig utbildning och beprövad
erfarenhet i bakteriologi, må av socialstyrelsen erhålla behörighet att
utföra bakteriologisk undersökning, även om han icke genomgått särskild
utbildning i bakteriologiska vattenundersökningar. Kungörelse
(1971:982).

4 § Meddelad behörighet att verkställa vattenundersökning må återkallas,
om särskilda skäl äro därtill.

5 § Om talan mot socialstyrelsens beslut i ärende som avses i 1 eller 4
§ finnas bestämmelser i 86 § hälsovårdsstadgan (1958:663).

Talan mot annat beslut av socialstyrelsen enligt denna kungörelse föres
hos Kungl. Maj:t genom besvär. Kungörelse (1971:982).

Övergångsbestämmelser

1968:619

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1969. Begränsad behörighet
att utföra bakteriologiska vattenundersökningar som meddelats enligt
äldre bestämmelser äger dock fortsatt giltighet.