Militärt järnvägsreglemente (1960:385)

SFS nr
1960:385
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1960-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:300
Upphävd
1993-07-01

1 § Militärtransporter

1. Med militärtransport avses i detta reglemente sådan transport å
järnväg av resande eller gods, som utföres för krigsmakten.

2. Militärtransporter indelas i förbandstransporter, tjänsteresor
och militärgodstransporter.

3. Med förbandstransport förstås transport av förband i samband med
militär operation eller övning. Såsom tjänsteresa betecknas annan
transport av personal. Med militärgodstransport avses sådan transport
av materiel, förnödenheter eller annat gods samt levande djur, som
icke sker i form av förbandstransport.

2 § Rätt att beställa och skyldighet att utföra militärtransport

Rätt att beställa militärtransport tillkommer överbefälhavaren samt,
efter dennes bestämmande, annan myndighet inom krigsmakten.

Det åligger innehavare av järnväg att utföra sålunda beställd
transport.

3 § Materiel och anordningar för militärtransporter

1. Vid järnväg skola finnas slutna godsvagnar utrustade med fasta
anordningar för olika slag av militärtransporter i den omfattning
chefen för försvarsstaben i samråd med järnvägsstyrelsen föreskriver.

2. Vid järnväg skola tillika finnas truppvagnsinredningar,
hästvagnsutrustningar och lastningsanordningar till myckenhet och
utförande svarande mot behovet vid militärtransporter under krigs-
eller beredskapstillstånd.

Särskilda anordningar för i- och urlastning samt transport av
militära specialfordon tillhandahållas vid behov av militär
myndighet.

3. Det åligger innehavare av järnväg att i enlighet med planer, som
fastställas av chefen för försvarsstaben i samråd med
järnvägsstyrelsen, inreda och utrusta sjukhuståg och
sjuktransporträlsbussar ävensom vagnar för järnvägsluftvärn,
järnvägsbataljoner och rörliga tvättanstalter.

4 § Ansvarighet

1. För förlust eller minskning av eller skada å materiel,
förnödenheter eller annat gods samt levande djur, som medföras i
förbandstransport, är innehavaren av järnvägen ansvarig endast om
vållande till förlusten, minskningen eller skadan ligger järnvägen
till last.

2. För skada å egendom, som i samband med förbandstransport
uppkommit genom den militära personalens åtgöranden, är vederbörande
militära myndighet ansvarig gentemot järnvägen. Detsamma gäller vid
sådan tjänsteresa, som sker under befäl.

5 § Ordningshållning

Det åligger myndighet, som beställt militärtransport, att i
samverkan med järnvägens innehavare vidtaga erforderliga åtgärder för
upprätthållande av ordning under transporten.

6 § Betalning av militärtransporter

1. Avgift för militärtransport utgår enligt grunder, som fastställas
i särskild ordning.

2. Innehavare av järnväg, som på begäran av myndighet inom
krigsmakten ändrat fast vagnsinredning eller utfört särskilda
anordningar på linje eller vid station, äger av myndigheten uppbära
särskild ersättning för de kostnader åtgärden föranleder.

3. Militär personal, som avdelats för bevakning av järnväg eller för
annan järnvägstjänst, befordras jämte utrustning och förnödenheter
utan avgift under utövningen av sådan tjänst.

7 § Krigsförberedelser

Järnvägsstyrelsen skall i samråd med chefen för försvarsstaben redan
i fredstid planlägga utförandet av militärtransporter under krigs- och
beredskapstillstånd vid statens järnvägar samt meddela anvisningar för
och övervaka de förberedelser, som i detta hänseende ankomma på
enskilda järnvägar. Innehavare av enskild järnväg skall på anfordran
lämna järnvägsstyrelsen erforderliga uppgifter om järnvägens
anläggningar, materiel, personal och organisation.

8 § Särskilda föreskrifter att gälla under krigs- eller
beredskapstillstånd

1. Under krigs- och beredskapstillstånd har järnvägsstyrelsen att
utöva den ledning av trafiken å samtliga järnvägar i riket, vilken
erfordras för genomförandet av militärtransporter.

2. Under krigs- och beredskapstillstånd skola militärtransporter
hava företräde framför annan trafik enligt de föreskrifter, som härom
meddelas av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer.

3. Under krigstillstånd må järnvägsstyrelsen ej fatta beslut i fråga
av väsentlig betydelse i militärt hänseende med mindre
avdelningschefen vid försvarsstabens kommunikationsavdelning är
närvarande eller hans mening inhämtats.

4. Har krigstillstånd inträtt och finnes därvid att bestämmelse, som
Kungl. Maj:t utfärdat rörande järnvägsväsendet i fred, kan medföra
hinder för tillgodoseende av det militära transportbehovet, äger
järnvägsstyrelsen, om förhållandena icke medgiva att framställning
göres till Kungl. Maj:t, utan hinder av bestämmelsen meddela
föreskrifter av annat innehåll. Sådana föreskrifter skola genast
anmälas för Kungl. Maj:t.

9 § Tillämpningsföreskrifter

Överbefälhavaren och järnvägsstyrelsen äga att i samråd och i
förekommande fall efter hörande av vederbörande järnvägsinnehavare
meddela närmare föreskrifter angående tillämpningen av detta
reglemente.