Statens avtalsnämnds cirkulär (1960:404) till statliga myndigheter och institutioner angående grunder för beräkning av sysselsättningsgrad för viss städningspersonal vid tillämpningen av statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.

SFS nr
1960:404
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1960-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1159
Upphävd
1989-01-01

För städningspersonal i statens tjänst skall vid tillämpningen av
statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) bl.a. följande
gälla.

Med minst halvtidstjänstgöring enligt 3 § 1 och 2 mom. SPR skall
förstås en arbetstid av minst 21 timmar 15 minuter i genomsnitt per
vecka.

Med minst halvtidstjänstgöring enligt 10 § SPR skall förstås en
arbetstid av minst 21 timmar 15 minuter i genomsnitt per vecka, dock
att för kvinnliga arbetstagare i vad avser tid såsom arbetare före den
1 juli 1959 med minst halvtidstjänstgöring skall förstås en arbetstid
av minst 21 timmar i genomsnitt per vecka.

I enlighet med av Kungl. Maj:t den 1 april 1960 lämnat bemyndigande
får statens avtalsnämnd meddela följande grunder för beräkning av
sysselsättningsgrad enligt SPR i fall då arbets- och löneförhållanden
för städningspersonal reglerats i s.k. prisavtal.

Veckoarbetstiden för regelmässig städning å söckendagar, för städning
å sön- och helgdagar samt för storstädning framräknas enligt följande
regler:

a) Den uträknade årslönen för /k/ regelmässig städning å söckendagar
/-k/ exklusive kallortstillägg — efter avdrag av ev.
nattidsförhöjning — divideras med den för ortsgruppen i avtalet för
året angivna timlönen och kvoten divideras därefter med 50.

b) Det uträknade årsbeloppet för /k/ städning å sön- och helgdagar
/-k/ — efter avdrag av förhöjningen på grund av arbetets förläggande
till sådan tid — divideras med den för ortsgruppen i avtalet för året
angivna timlönen och kvoten divideras därefter med 50.

c) Årsbeloppet av /k/ storstädningsersättning /-k/ — efter avdrag för
ev. nattids- eller sön- och helgdagsförhöjningar — divideras med den
för ortsgruppen i avtalet för året angivna timlönen och kvoten
divideras därefter med 50.

Övergångsbestämmelse

För arbetstagare anställda före den 1 oktober 1965 skall följande
gälla:

Vid arbetsplatser, där arbetsfria lördagar tillämpas och månadslönen
för städningspersonal till följd därav reduceras med i prisavtalet § 8
mom. 4 st. 4 angivet procenttal, skall vid beräkning av årslönen för
regelmässig städning å söckendagar enligt a) hänsyn icke tagas till
denna reducering. Statens avtalsverks cirkulär (1965:527).

Anm. 1: För städerskor, vilka sysselsättas inom områden där arbetet är
inställt viss del av året, t.ex. skolstäderskor, skall vid beräkning
av arbetstiden enligt ovanstående regler årsbeloppen beräknas på basis
av vad som skulle hava utgått i anställningen, därest arbetet omfattat
12 månader.

De sålunda framräknade veckoarbetstiderna för envar av punkterna
a)–c) summeras, varvid framgår, huruvida de för respektive moment i
SPR angivna förutsättningarna uppfyllas eller ej.

Anm. 2: För städerskor avlönade enligt det s.k. tidavtalet skall
liksom hittills arbetstidsberäkningen grundas på i respektive avtal
angivna arbetstider. Statens Avtalsverks cirkulär (1967:661).