Lag (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

SFS nr
1960:419
Departement/myndighet
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1960-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1275
Upphävd
2008-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1226

1 § 1 mom. Spritdrycker må icke med fartyg av mindre bruttodräktighet än
850 införas från internationellt eller utländskt område till svenskt
territorialvatten.

Då särskilda omständigheter därtill föranleda, må regeringen beträffande
fartyg av större bruttodräktighet, än nu sagts, meddela motsvarande
förbud att gälla i fråga om införsel till visst område av svenskt
territorialvatten. Lag (1982:262).

1 § 2 mom. Förbudet i 1 mom. utgör inte hinder mot att föra in
spritdrycker till svenskt territorialvatten

1. om dryckerna utgör skeppsproviant för det fartyg med vilket
de forslas,

2. om dryckerna tillhör en resande eller en besättningsman som
medföljer fartyget och dryckerna inte uppgår till mer än tio
liter per person,

3. vid genomfart utan onödigt uppehåll genom Öresund mellan
Falsterbo rev och Kullens fyr från internationellt eller
utländskt område till annat sådant område, såvida det av
omständigheterna uppenbarligen framgår, att dryckerna inte är
avsedda att olovligen föras i land; dock får vattenområdet inom
en halv kilometer från svenska landet inte befaras, eller

4. om det för dryckerna medförs ett sådant ledsagardokument som
avses i lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller bevis på att
säkerhet ställts för betalning av skatt för dryckerna i
Sverige. Lag (2000:1226).

1 § 3 mom. Tullverket må för särskilda fall medgiva
undantag från förbud, som avses i denna paragraf. Lag (1999:401).

2 § 1 mom. Bryter någon mot förbud, som avses i 1 §, skall det
anses som smuggling enligt lagen (2000:1225) om straff för
smuggling.

Framgår det uppenbarligen av omständigheterna, att dryckerna
inte varit avsedda att olovligen föras i land, skall dock
förverkande inte äga rum. Lag (2000:1226).

2 mom. Allmänt åtal för brott som avses i 1 mom. får väckas endast efter
medgivande av Tullverket. Lag (1999:401).

3 § 1 mom. Tulltjänsteman eller tjänsteman vid kustbevakningen äger, där
honom anbefalld tjänstgöring därtill föranleder, å fartyg företaga den
visitation, som oundgängligen erfordras för utrönande huruvida mot
förbud, som avses i 1 §, spritdrycker medföras å fartyget. Lag
(1988:432).

2 mom. Har chef för tullbevakning med hänsyn till befarad olovlig
införsel av spritdrycker funnit särskild tullbevakning böra anordnas å
fartyg av mindre bruttodräktighet än 850, vilket ankommer från eller
avgår till utrikes ort, må, därest beslag ägt rum å drycker, vilka under
resan medförts å fartyget, bevakningschefen kunna förordna, att
kostnaden för bevakningen skall gäldas av fartygets ägare.

Kostnaden för bevakningen skall utgå efter gällande taxa för extra
tullförrättningar samt gäldas i den ordning, som härutinnan är stadgat i
fråga om ersättningsbelopp för sådan förrättning. Lag (1988:432).

4 § har upphävts genom lag (1978:960).

5 § Vad enligt 1 § 2 mom. 3 och 2 § 1 mom. andra stycket
gäller för de fall, då beträffande spritdrycker, som införts
till svenskt territorialvatten, av omständigheterna
uppenbarligen framgår, att dryckerna inte är eller varit
avsedda att olovligen föras i land, skall, i den mån regeringen
så förordnar, tilllämpas vid införsel till område inom
territorialvattnet, i fråga om vilket avtal med främmande stat
om gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av
alkoholvaror träffats, endast om det av omständigheterna
dessutom uppenbarligen framgår, att dryckerna inte är eller
varit avsedda att olovligen införas till den stat, med vilken
avtalet ingåtts. Lag (2000:1226).