Kungörelse (1960:472) angående tillämpning av lagen den 5 juni 1959 (nr 254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

SFS nr
1960:472
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
1960-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:847
Upphävd
2014-01-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av 20 § första stycket lagen den 5 juni
1959 om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge,
funnit gott förordna, att nämnda lag skall från och med den 1
september 1960 vinna tillämpning i förhållande till samtliga
omförmälda stater.

Har framställning om utlämning gjorts före den 1 september 1960 men
ej blivit dessförinnan slutligen prövad, skall frågan prövas enligt
nämnda lag. Beträffande förfarandet i ärendet skall dock lagen den 6
december 1957 om utlämning för brott tillämpas.