Kungörelse (1960:515) om vad som skall iakttagas vid beredskapstillstånd m. m. (beredskapskungörelse)

SFS nr
1960:515
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1960-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:242
Upphävd
1993-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1992:521

1 § Har förordnande om beredskapstillstånd meddelats, utfärdar
regeringen kungörelse därom, som bringas till allmän kännedom genom
rundradio (ljudradio och television) och på annat lämpligt sätt.

Förordnande om beredskapstillstånd eller om skärpning av redan bestående
beredskapstillstånd kan jämväl enligt vad i lagen om beredskapstillstånd
stadgas tillkännagivas genom beredskapslarm. Förordning (1978:562).

2 § Beredskapslarm gives å civilförsvarets anläggningar för
utomhusalarmering genom trettio sekunder långa signaler med femton
sekunders uppehåll mellan signalerna under sammanlagt fem minuter.

Om beredskapslarm lämnas även meddelande i rundradio och på annat
lämpligt sätt.

3 § Försvarsmakten skall, när beredskapstillstånd inträder, intaga
krigsorganisation i den omfattning och på det sätt, som regeringen
bestämmer.

Gives beredskapslarm skall försvarsmakten i sin helhet krigsorganiseras
och intaga högsta beredskapsgrad. Förordning (1978:562)

4 § Inom civilförsvaret skall, när beredskapstillstånd inträder, lägsta
civilförsvarsberedskap (beredskapsgrad III) intas inom hela riket.

Gives beredskapslarm skall högsta civilförsvarsberedskap (beredskapsgrad
I) intas inom hela riket.

5 § Inom den civila hälso- och sjukvården skall, när beredskapstillstånd
inträder, lägsta sjukvårdsberedskap (beredskapsgrad III) intas inom hela
riket.

Inom den civila veterinärverksamheten skall, när beredskapstillstånd
inträder, lägsta beredskapsgrad för veterinärverksamheten
(beredskapsgrad III) intas inom hela riket.

Om beredskapslarm ges skall högsta sjukvårdsberedskap (beredskapsgrad I)
och högsta beredskapsgrad inom den civila veterinärverksamheten
(beredskapsgrad I) intas inom hela riket. Förordning (1981:645)

6 § Inom polisväsendet skall, när beredskapstillstånd inträder, lägsta
beredskapsgrad för polisväsendet (beredskapsgrad III) intagas inom hela
riket.

Gives beredskapslarm skall högsta beredskapsgrad för polisväsendet
(beredskapsgrad I) intagas inom hela riket.

Förordnande i övrigt om intagande av beredskapsgrad inom polisväsendet
meddelas av vederbörande länsstyrelse.

7 § För statliga myndigheter, institutioner, organisationer och företag,
vilka icke omfattas av stadgandena i 3-6 §§ och vilkas verksamhet skall
upprätthållas i krig — riksdagen, dess ombudsmän och verk dock
undantagna — gälla särskilda beredskapsgrader: III (lägsta
beredskapsgraden), II (mellersta beredskapsgraden) och I (högsta
beredskapsgraden).

I första stycket angivna beredskapsgrader skola ock gälla för sådana
kommunala myndigheter och företag samt enskilda organisationer och
företag vilkas verksamhet skall upprätthållas i krig.

Inträder beredskapstillstånd skall beredskapsgrad III intagas. Gives
beredskapslarm skall bereskapsgrad I intagas. Om intagande av
beredskapsgrad i annat fall förordnar regeringen. Förordning (1978:562).

8 § De i 7 § angivna beredskapsgraderna innebära att följande åtgärder
skola vidtagas.

Beredskapsgrad III (lägsta beredskapsgraden): Beredskapsplanerna
överses. Personal, som åtnjuter tjänstledighet eller semester,
återkallas i erforderlig utsträckning. Personal, som enligt avtal skall
tjänstgöra i statlig myndighets krigsorganisation, inkallas i mån av
behov till tjänstgöring. Personalen instrueras om den fortsatta
verksamheten i olika lägen. Telefonpassning och bevakning ordnas i
erforderlig utsträckning. Förberedelser för överflyttning till
krigsuppehållsplats och för undanförsel av materiel och arkivalier
vidtagas.

Beredskapsgrad II (mellersta beredskapsgraden): För beredskapsgrad III
angivna åtgärder vidtagas, där detta icke redan skett. Sådan materiel,
som erfordras för verksamhet på administrativ myndighets
krigsuppehållsplats men icke oundgängligen erfordras på dess normala
arbetsplats, överföres till krigsuppehållsplatsen eller till säker
förvaringsplats. Värdefulla arkivalier, som icke erfordras för
verksamheten i krig, undanföras i enlighet med tidigare planläggning.
Semester eller tjänstledighet för annat ändamål än tjänstgöring vid
statsmyndighet må bibehållas eller beviljas endast i sådana fall, då
särskilt behov av ledighet för den enskilde får anses föreligga.
Beredskapen för övergång till krigsorganisation hålles hög.

Beredskapsgrad I (högsta beredskapsgraden): För beredskapsgraderna III
och II angivna åtgärder vidtagas, där detta icke skett tidigare.
Organisation för verksamhet i krig intages i den ordning och omfattning,
som särskilt föreskrives.

9 § 1 mom. Beredskapslarm innebär — i den mån regeringen inte bestämmer
annat beträffande viss eller vissa författningar — förordnande om
omedelbar tillämpning av följande författningar i deras helhet:

lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse
av fartyg m. m.,

lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,

lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden,

lagen (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m. m.,

lagen (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse
vid krig m. m.,

lagen (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse
här i riket vid krig m. m.,

allmänna tjänstepliktslagen (1959:83),

lagen (1960:22) om statlig krigsförsäkring,

lagen (1962:627) med vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid
krig m. m.,

krigshandelslagen (1964:19),

lagen (1964:47) om krigshjälp,

lagen (1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.
m.,

lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning,

förfogandelagen (1978:262),

ransoneringslagen (1978:268),

lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m. m.,

lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt
veterinärpersonal m. m.,

arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262),

lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna
och domstolarna under krig eller krigsfara m. m.,

prisregleringslagen (1989:978). Förordning (1989:981).

9 § 2 mom. Beredskapslarm medför — i den mån regeringen inte bestämmer
annat beträffande viss eller vissa författningar — att följande
författningar träder i omedelbar tillämpning:

förordningen (1989:205) om byggnads- och reparationsberedskapen,

kungörelsen (1960:516) med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen den
21 mars 1940 (nr 176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska
fartyg,

kungörelsen (1973:206) om motorreparationstjänsten,

förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom
försvarsmakten,

förordningen (1989:631) med instruktion för Försörjningskommissionen.

Beredskapslarm medför vidare att följande bestämmelser träder i
omedelbar tillämpning:

6–13 §§ förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna,

56–63 §§ förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion,

3–11 och 14–16 §§ förordningen (1991:1195) om det offentliga
skolväsendet under krig och vid krigsfara m. m.,

3–6 och 9–11 §§ förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga
skolor under krig och vid krigsfara. Förordning (1992:455).

9 § 3 mom. har upphävts genom förordning (1978:562).

10 § Beredskapslarm innebär — i den mån regeringen icke bestämmer annat
— förordnande dels om tjänsteplikt jämlikt 8 och 9 §§ allmänna
tjänstepliktslagen (1959:83) med de begränsningar, som följer av 2 §
samma lag, dels om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal enligt
lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt
veterinärpersonal m.m.

Beredskapslarm innebär tillika — i den mån regeringen icke bestämmer
annat — förordnande jämlikt 2 § lagen (1940:176) med vissa bestämmelser
om fraktfart med svenska fartyg. Förordning (1981:645).

11 § Beredskapslarm innebär förordnande enligt 4 kap. 1 §
sjötrafikförordningen (1986:300). Förordning (1990:1337).

12 § Beredskapslarm innebär förordnande att för den militära
krigsförvaltningen gällande särskilda förordningar, kungörelser,
reglementen, instruktioner och stadganden skola äga omedelbar
tillämpning.

13 § Beredskapslarm innebär order till personal, som är krigsplacerad
vid försvarsmakten, civilförsvaret, den civila hälso- och sjukvården,
den allmänna hälsovården eller den civila veterinärverksamheten eller
eljest är tjänstgöringsskyldig inom det totala försvarets
krigsorganisation, att ofördröjligen inställa sig till tjänstgöring
enligt anvisningar i krigsplaceringsorder eller motsvarande handlingar.

Beredskapslarm innebär tillika, att egendom, som uttagits i fredstid med
stöd av förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för
totalförsvarets behov, ofördröjligen skall tillhandahållas i enlighet
med tidigare lämnade uttagningsbesked. Förordning (1992:521).

14 § Beslut om beredskapslarm i fall som avses i 3 § lagen om
beredskapstillstånd meddelas av civilbefälhavare eller, om hans beslut
ej kan avvaktas, av länsstyrelse. Innan sådant beslut fattas av
civilbefälhavare eller länsstyrelse skall samråd äga rum med
vederbörande territorielle chef vid försvarsmakten.

Av civilbefälhavare eller länsstyrelse givet beredskapslarm medför
verkningar enligt denna kungörelse endast inom civilområdet eller länet.

Så snart det kan ske skall regeringen på snabbaste sätt underrättas om
att beredskapslarm givits av civilbefälhavare eller länsstyrelse.
Förordning (1978:562).

15 § Har riket kommit i krig, låter regeringen giva beredskapslarm,
därest så icke redan skett enligt förordnande av regeringen, och kungör
därjämte att krigstillstånd inträtt. Förordning (1978:562).

16 § Kostnader, som vid beredskapstillstånd uppkomma för statliga
myndigheter i samband med intagande av beredskapsgrad, skola bestridas
inom ramen för tillgängliga medel, dock må åtgärder, som äro
oundgängligen erforderliga, vidtagas utan att särskild medelsanvisning
avvaktas. Har beredskapslarm givits, skola föreskrivna åtgärder vidtagas
utan att särskild medelsanvisning avvaktas.