Kungörelse (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

SFS nr
1960:516
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1960-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1069

1 § Har beredskapslarm getts får resa med registreringspliktigt
svenskt fartyg företas endast efter tillstånd enligt 2 § och med
iakttagande av de villkor som har förenats med tillståndet.

Första stycket gäller dock inte för fartyg som har ett gällande
passagerarfartygscertifikat och vars bruttodräktighet understiger
350, eller bogserfartyg med en maskinstyrka understigande 100
effektiva hästkrafter. Tillstånd behövs inte heller för resa mellan
svensk och utländsk ort med fartyg som inte är bogserfartyg och vars
bruttodräktighet understiger 100, eller för resa mellan
svenska hamnar med fartyg som inte är bogserfartyg och vars
bruttodräktighet understiger 350. Förordning (1993:248).

2 § Tillstånd, som avses i 1 §, meddelas av Sjöfartsverket eller,
om Sjöfartsverkets beslut inte utan allvarlig olägenhet kan
avvaktas, av länsstyrelsen i det län där fartyget befinner sig när
resan skall påbörjas. Förordning (1993:248).

3 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1069).

Övergångsbestämmelser

1998:1069

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.