/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1960:535) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter;

SFS nr
1960:535
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1960-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS1978:696
Upphävd
1979-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1978:696

Sedan avtalet den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike för
undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser
angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter — vilket
avtal ändrats eller kompletterats genom tilläggsavtal den 8 april 1949,
den 28 oktober 1950 och den 29 mars 1956 ävensom genom skriftväxling
den 26 oktober respektive den 5 november 1954 — i enlighet med
bestämmelserna i art. 24 § 2 utsträckts att från och med den 1 mars
1958 gälla beträffande vissa utomeuropeiska områden, har Kungl. Maj:t,
med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr
370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig
inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om statlig
förmögenhetsskatt, funnit gott förordna som följer.

Det skall åligga skattskyldig med skatterättsligt hemvist i Sverige
att, utan hänsyn till att enligt avtalet allenast viss del av hans
inkomst eller förmögenhet skall taxeras här i riket, likväl avgiva alla
de uppgifter till ledning för taxeringen, vilka han varit skyldig lämna,
därest lindring i skattskyldigheten icke skolat äga rum.

Övergångsbestämmelser

1960:535

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Kungörelsen ävensom bestämmelserna i avtalet skola första gången
tillämpas med avseende å 1961 års taxering.

Beträffande dubbelbeskattning, som må hava uppkommit i förhållandet
till de utomeuropeiska områden, å vilka bestämmelserna i avtalet blivit
tillämpliga från och med den 1 mars 1958, må skattskyldig såvitt avser
1959 och 1960 års taxeringar göra framställning i den ordning som
angives i tredje stycket av de i bilaga 2 under rubriken A. Allmänna
anvisningar intagna anvisningarna.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 17 december 1937 (nr
1003) om tillämpning av ett mellan Sverige och Frankrike den 24
december 1936 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande direkta skatter; dock att sistnämnda kungörelse /n2/
alltjämt skall äga tillämpning såvitt avser 1960 års taxering eller
eftertaxering för år 1960 eller tidigare år.

1972:433

1. Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen
enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Kungörelsen tillämpas på inkomst som förvärvats efter utgången av år
1972 med de inskränkningar som anges under 2 och 3 nedan samt vid
taxering till statlig förmögenhetsskatt år 1974 eller senare år.

2. Bestämmelserna i art. 5 i avtalet och i punkt 5 i det till avtalet
fogade protokollet i den lydelse denna artikel och punkt erhållit enligt
tilläggsavtalet den 10 mars 1971 tillämpas på inkomst som förvärvats år
1970 eller senare år eller under räkenskapsår som avslutats år 1970
eller senare år.

3. Bestämmelserna i art. 9 avtalet i den lydelse denna artikel erhållit
enligt tilläggsavtalet den 9 mars 1971 och i punkt 9 i det till avtalet
fogade protokollet i den lydelse denna punkt erhållit enligt
tilläggsavtalet den 10 mars 1971 tillämpas på inkomst som blivit
tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1969.

4. Är någon till följd av 2 och 3 berättigad till lindring i
dubbelbeskattning vid taxering åren 1970-1972 kan han, i den mån sådan
lindring icke erhållits, anföra besvär över taxeringen inom den tid och
i den ordning som anges i 100 och 104 §§ taxeringsförordningen
(1956:623).

5. Genom denna kungörelse upphäves, såvitt angår förhållandet mellan
Sverige och Frankrike, kungörelsen (1960:535) om tillämpning av avtal
mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och
fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräkcning
beträffande direkta skatter. Den upphävda kungörelsen äger dock, med de
undantag som följer av 2 och 3, i oförändrad utsträckning tillämpning
beträffande inkomst som förvärvats år 1972 eller tidigare år och vid
taxering till statlig förmögenhetsskatt år 1972 eller tidigare år och
vid taxering till statlig förmögenhetsskatt år 1973 eller tidigare år
eller eftertaxering till sådan skatt för år 1973 eller tidigare år.

1978:696

Kungörelsen (1951:384) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för
skattskyldig med hemvist i Frankrike, cirkuläret (1951:385) med vissa
anvisningar rörande förfarandet, då skattskyldig med hemvist i Sverige
vill tillgodonjuta skattebefrielse i Frankrike för inkomst av franska
värdepapper samt kungörelsen (1960:535) om tillämpning av avtal mellan
Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och
fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning
beträffande direkta skatter skall upphöra att gälla i förhållandet
mellan Sverige och Algeriet vid utgången av år 1978. Kungörelserna och
cirkuläret skall dock alltjämt tillämpas i förhållandet mellan Sverige
och Algeriet, den förstnämnda kungörelsen och cirkuläret i fråga om
skatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före utgången av
år 1978 samt den sistnämnda kungörelsen vid 1979 års taxering och vid
eftertaxering för år 1979 eller tidigare år.