Kungörelse (1960:549) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet även som beträffande vissa andra skatter

SFS nr
1960:549
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1960-09-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1193
Upphävd
1994-11-01

Sedan avtal, av den lydelse härvid fogad /k/ (bilaga 1) /-k/ utvisar,
den 17 april 1959 slutits mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland
för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och
förmögenhet ävensom beträffande vissa andra skatter, har Kungl. Maj:t –
med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr
370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig
inkomstskatt samt 20 § 3 mom lagen sistnämnda dag (nr 577) om statlig
förmögenhetsskatt – funnit gott

/k/ dels /-k/ förordna, att ifrågavarande avtal skall för Sveriges del
lända till efterrättelse och att vid tillämpningen av avtalet skola
iakttagas härvid såsom bilaga /k/ (bilaga 2) /-k/ fogade anvisningar;

/k/ dels ock /-k/ föreskriva, att det skall åligga skattskyldig att,
utan hänsyn till att enligt avtalet allenast viss del av hans inkomst
eller förmögenhet skall taxeras här i riket, likväl avgiva alla de
uppgifter till ledning för taxeringen, vilka han varit skyldig lämna,
därest lindring i skattskyldigheten ej skolat äga rum. (Jämför 1974:770
ö.b. och 1974:859 ö.b.)

Övergångsbestämmelser

1960:549

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Kungörelsen ävensom bestämmelserna i avtalet skola första gången
tillämpas med avseende å 1960 års taxering samt, vad angår kupongskatt,
med avseende å utdelning, som blivit tillgänglig för lyftning efter den
31 december 1958 och icke förfallit till betalning sistnämnda dag eller
tidigare.

Beträffande 1960 års taxering skall följande iakttagas. Är någon enligt
avtalet berättigad till befrielse från skattskyldighet, må han, därest
dylik befrielse icke erhållits, därom föra talan inom den tid och i den
ordning, varom förmäles i 100 och 104 §§ taxeringsförordningen.

Genom denna kungörelse upphäves såvitt angår förhållandet mellan Sverige
och Förbundsrepubliken Tyskland kungörelsen den 31 december 1928 (nr
485) om tillämpning av ett mellan Sverige och Tyska riket den 25 april
1928 ingånget avtal till undvikande av dubbelbeskattning samt
kungörelsen den 6 juni 1957 (nr 352) angående överenskommelse mellan
Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland rörande beskattning av vissa
praktikanters inkomster; dock att sistnämnda kungörelser alltjämt skola
äga tillämpning såvitt avser 1959 års taxering eller övtertaxering för
år 1959 eller tidigare år.

1994:1300

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1994.

2. De genom lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Tyskland upphävda kungörelsen (1935:567) angående
särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Tyskland i
vissa beskattningsärenden, kungörelsen (1935:568) angående
handräckning åt tysk myndighet i vissa beskattningsärenden,
kungörelsen (1960:549) om tillämpning av ett mellan Sverige och
Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 ingånget avtal för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst
och förmögenhet ävensom beträffande vissa andra skatter,
kungörelsen (1964:514) med vissa anvisningar rörande
tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Förbundsrepubliken
Tyskland den 17 april 1959 för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter å inkomst och förmögenhet ävensom
beträffande vissa andra skatter, kungörelsen (1967:722) om
tillämpning av avtal den 14 maj 1935 mellan Sverige och Tyska
riket för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt
samt förordningen (1975:846) om kupongskatt för person med
hemvist i Förbundsrepubliken Tyskland, m. m., skall dock
fortfarande tillämpas

a) beträffande inkomstskatt, på inkomst som förvärvas den 31
december 1994 eller tidigare,

b) beträffande förmögenhetsskatt, på skatt som tas ut på
förmögenhetstillgångar som innehas den 31 december 1994 eller
tidigare,

c) beträffande arvsskatt, på kvarlåtenskap efter person som avlider
den 31 december 1994 eller tidigare, och

d) beträffande handräckning, som verkställs den 31 december 1994
eller tidigare.