Kungl Maj:ts Kungörelse (1960:564) om statlig garanti för skördeskadelån

SFS nr
1960:564
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1960-11-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:834
Upphävd
1987-08-01

Övergångsbestämmelser

1987:834

Regeringen föreskriver att följande kungörelser skall upphöra att gälla
vid utgången av juli 1987, nämligen

1. kungörelsen (1954:311) om statlig garanti för lån för uppförande av
lagerhus m. m. för jordbruksändamål,

2. kungörelsen (1960:564) om statlig garanti för skördeskadelån.

De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande i fråga om
lånegarantier som har lämnats dessförinnan.