Lag (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon;

SFS nr
1960:603
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1960-11-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:358
Upphävd
1988-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:486

1 § Ägare av bensindrivet motorfordon, vilket enligt 6 § första stycket
1 vägtrafikskattelagen (1973:601) är undantaget från skatteplikt eller
för vilket befrielse från skatteplikt är medgiven enligt 40 § första
stycket nämnda lag, är berättigad till bidrag enligt denna lag. Lag
(1984:259).

2 § Bidrag utgår årligen i efterskott till den, som under det
sistförflutna bidragsåret varit i bilregistret antecknad såsom ägare av
i 1 § avsett motorfordon, dock endast för tid, varunder skattefrihet
åtnjutits för sådant fordon och detta innehafts av den handikappade.

Med bidragsår förstås tiden den 1 juli – den 30 juni. Förordning
(1973:886).

3 § Till ägare av bil utgår bidrag för helt år räknat med belopp
motsvarande den skatt som under bidragsåret belöpte på 700 liter bensin.

Till ägare av motorcykel utgår motsvarande bidrag med belopp som
beräknas på 250 liter bensin.

Med bensin avses i första och andra styckena bensin som inte är blyfri.
Bidragsbeloppen skall avrundas till närmaste hela tiotal kronor. Lag
(1985:1080).

4 § Omfattar tid som i 2 § sägs mer än sex månader av bidragsåret, utgår
bidrag såsom för helt år. Är tiden mer än två men högst sex månader av
bidragsåret, utgår bidrag med hälften av vad som skulle hava utgått för
helt år. För tid, som ej överstiger två månader, utgår icke bidrag. Om
fordon av olika slag innehafts, bestämmes vid tillämpning av 3 § rätten
till bidrag av det sist innehavda fordonet.

5 § Riksskatteverket handlägger ärenden om bidrag. Det åligger
länsstyrelse att snarast efter bidragsårets utgång till riksskatteverket
lämna uppgifter som behövs för utbetalning av bidrag. Förordning
(1973:886).

6 § Har bidrag utgivits med för högt belopp på grund av att fordonets
ägare lämnat oriktig uppgift eller underlåtit att lämna uppgift i fråga
som rör registrering av fordonet, är mottagaren skyldig att till
statsverket återbetala vad han sålunda oriktigt erhållit.

Åtgärd för uttagande av oriktigt utgivet bidrag får ej vidtagas senare
än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket bidraget
utgivits. Förordning (1973:886).

7 § har upphävts genom lag (1978:76).

1988:358

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1960:603) om bidrag
till vissa handikappade ägare av motorfordon skall upphöra att
gälla vid utgången av september 1988. Efter utgången av juni 1993
skall därvid uppgifter som enligt lagen ankommit på
Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs
län. Lag (1993:486).