Kungl. Maj:ts kungörelse (1960:613) med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen (1941:251) om särskild varuskatt

SFS nr
1960:613
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1960-11-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:800
Upphävd
1993-01-01

1 § Vid bestämmande av varas beskattningsvärde enligt 3 § 2 mom.
förordningen om särskild varuskatt skall ett belopp motsvarande
kassarabatt medräknas i beskattningsvärdet dock allenast under
förutsättning att sådan rabatt tillämpas i fråga om hela eller någon del
av den försäljning, till vilken hänsyn skall tagas vid
beskattningsvärdets bestämmande.

2 § Tillämpar skattskyldig räntetillägg eller annat tillägg för det fall
att betalning icke sker inom viss av honom bestämd tid, skall vad i 1 §
stadgas angående belopp motsvarande kassarabatt äga motsvarande
tillämpning i fråga om sådant tillägg.

Övergångsbestämmelser

1990:800

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1960:613) med vissa
tillämpningsföreskrifter till förordningen den 25 maj 1941 (nr 251) om
särskild varuskatt skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.

Kungörelsen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig
till tiden före den 1 januari 1993.