Kungörelse (1960:617) om tillämpning av ett mellan Sverige och Israel den 22 december 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

SFS nr
1960:617
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1960-10-28

Sedan den 22 december 1959 avtal, vars lydelse i engelsk text och
svensk översättning bilaga (bilaga 1) vid denna kungörelse
utvisar, slutits mellan Sverige och Israel för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, har
Kungl. Maj:t — med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28
september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om
statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om
statlig förmögenhetsskatt — funnit gott

dels förordna, att ifrågavarande avtal skall för Sveriges del
lända till efterrättelse och tillämpas med ledning av sin lydelse i den
svenska översättningen samt under iakttagande av härvid såsom bilaga
(bilaga 2) fogade anvisningar;

dels ock föreskriva, att det skall åligga skattskyldig att,
utan hänsyn till att enligt avtalet allenast viss del av hans inkomst
skall taxeras här i riket, likväl avgiva alla de uppgifter till ledning
för taxeringen, vilka han varit skyldig lämna, därest lindring i
skattskyldigheten ej skolat äga rum. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859
ö.b.)

Övergångsbestämmelser

1960:617

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Kungörelsen ävensom bestämmelserna i avtalet skola, såvitt angår
kupongskatt, första gången tillämpas med avseende å utdelning, som
blivit tillgänglig för lyftning efter den 31 december 1959 och icke
förfallit till betalning sistnämnda dag eller tidigare.

I övrigt skola kungörelsen ävensom bestämmelserna i avtalet första
gången tillämpas med avseende å 1961 års taxering.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 31 juli 1956 (nr 444)
angående mellan svenska regeringen och Israels regering träffat avtal
om fritagande från beskattning av inkomster, härrörande från sjö- och
luftfartstrafik; dock att sistnämnda kungörelse alltjämt skall äga
tillämpning såvitt avser 1960 års taxering eller eftertaxering för år
1960 eller tidigare år.