/r1/ Riksförsäkringsanstaltens kungörelse (1960:628) med vissa närmare föreskrifter i anledning av förordningen den 22 april 1960 (nr 77) angående byggnadsforskningsavgift;

SFS nr
1960:628
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1960-11-11

Kungl. Maj:t, som utfärdat förordning den 22 april 1960 (nr 77) angående
byggnadsforskningsavgift, har den 30 september 1960 bemyndigat
riksförsäkringsanstalten att utfärda för tillämpningen av förordningen
erforderliga föreskrifter.

De i 2 § i förordningen avsedda, i riksförsäkringsanstaltens
premietariff under näringsgrenen byggnadsindustri upptagna
undergrupperna husbyggnad (kodnummer 401) och byggnadshantverk m.m.
(kodnummer 403), omfatta följande slag av arbeten, nämligen

undergruppen husbyggnad: hus-, fabriks-, skorstens- och
ställningsbyggnadsarbete, rivning, taktäckning, grävning, schaktning,
planering, grundläggning med tillhörande pålning, gjutning m.m.,
uppförande av järnkonstruktioner o.d.; samt

undergruppen byggnadshantverk m.m.; glasmästeriarbete,
plåtslageriarbete, golvläggning, målning, rörledningsinstallation och
elektrisk installation, avvägning, kontrollarbeten o.d.

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande föreskriver
riksförsäkrinsanstalten, att byggnadsforskningsavgift skall påföras –
förutom för hus-, fabriks- och skorstensbyggnadsarbete – för sådant
arbete av ovan i övrigt angivet slag, som utföres i samband med hus-,
fabriks- och skorstensbyggnadsarbete; och påföres
byggnadsforskningsavgift jämväl för kontorsarbete m.m., som utföres i
anslutning till avgiftspliktigt arbete som nyss sagts.