Varumärkesförordning (1960:648)

SFS nr
1960:648
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1960-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:594
Upphävd
2011-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1154

Om varumärkesregistret

1 § Det av Patent- och registreringsverket förda varumärkesregistret
skall innehålla uppgifter om varumärken som registrerats här i
landet, samt en särskild avdelning för kollektivmärken.
Förordning (1994:2057).

1 a § Varumärkesregistret förs med hjälp av automatiserad
behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Patent- och
registreringsverket. Förordning (2001:775).

1 b § Varumärkesregistret skall ge offentlighet åt den
information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. affärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller
annan allmän eller enskild verksamhet där den information som
ingår i varumärkesregistret utgör underlag för prövningar eller
beslut,

2. förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som
registreras i varumärkesregistret eller av verksamhet som har
anknytning till sådan egendom,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information
som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande
register,

4. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige
bindande internationellt åtagande, eller

5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt
lag eller annan författning och

a) som avser verksamhet som har anknytning till egendom som
registreras i varumärkesregistret,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
registrerad information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.
Förordning (2001:775).

1 c § Patent- och registreringsverket är personuppgiftsansvarig
enligt personuppgiftslagen (1998:204) för varumärkesregistret.
Förordning (2001:775).

1 d § Patent- och registreringsverket skall se till att det
inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades
personliga integritet eller några risker från
säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall
ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.
Förordning (2001:775).

1 e § Patent- och registreringsverket får för de ändamål som
anges i 1 b § medge direktåtkomst till varumärkesregistret.
Förordning (2001:775).

1 f § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:775).

1 g § Att beslut om rättelse eller avslag på ansökan om
information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a §
förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:775).

2 § Vad i denna förordning stadgas om varumärke skall, där ej annat
följer av vad nedan sägs, gälla även kollektivmärke. Förordning
(1975:1332).

3 § När ett beslut har meddelats om registrering av ett varumärke
enligt 20 § första stycket varumärkeslagen, skall
registreringsmyndigheten genast föra in märket i registret under
närmast lediga nummer.

I registret skall också antecknas

1. varumärkets registreringsnummer och en uppgift om
ansökningsnummer om detta är ett annat,

2. dagen för ansökan om registrering och registreringsdagen,

3. innehavarens namn eller firma samt postadress,

4. uppgift om de varor eller tjänster och de klasser varorna eller
tjänsterna tillhör, samt i fråga om kollektivmärke, de bestämmelser
enligt vilka märket får användas,

5. uppgift om hur figurelementen i varumärket har klassificerats,
samt

6. uppgift om sådant undantag från skyddsrätten, som avses i 15 §
varumärkeslagen.

Om en beskrivning enligt 10 § i denna förordning har fordrats in får
beskrivningen tas in i registret.

I förekommande fall skall även antecknas uppgift om sådana
omständigheter som avses i 28 30 §§ varumärkeslagen.

Om innehavaren inte har hemvist i Sverige, eller om innehavaren i
annat fall begär det, skall det också antecknas en uppgift om
innehavarens ombud. Förordning (1994:2057).

4 § Ansökan om förnyelse av registrering skall ofördröjligen antecknas
i registret med angivande av dagen härför. Sedan ärendet avgjorts,
skall beslutet införas i registret. Beviljas förnyelse för annan än
den som senast blivit antecknad som varumärkets innehavare, skall
samtidigt anteckning ske i registret av vederbörliga uppgifter rörande
den nye innehavaren.

5 § När ett varumärke avförs ur registret enligt 27 eller 31 § varu

märkeslagen, skall dagen för beslutet och anledningen till detta
anges. Förordning (1994:2057).

6 § En anteckning om överlåtelse eller licensupplåtelse av ett
varumärke enligt 33 eller 34 § varumärkeslagen skall innehålla den
nye innehavarens eller licenshavarens namn eller firma och postadress
samt uppgift om dagen för avtalet om överlåtelsen eller upplåtelsen.
Om sökanden begär det, skall i fråga om licensupplåtelse antecknas om
licenshavarens rätt är begränsad.

Om en fråga om anteckning av överlåtelse eller licensupplåtelse inte
kan avgöras omedelbart, skall det ändå anges i registret att en sådan
anteckning har begärts.

Har egendom som avses i 34 a § varumärkeslagen utmätts, belagts med
kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring antecknas det
efter anmälan i registret.

Registrering enligt 34 b § varumärkeslagen skall innehålla uppgift
om panthavarens namn och adress samt dagen för pantupplåtelsen, dagen
för ansökan om registrering och dagen för beslut om registrering.
Förordning (1995:1279).

Om ansökan i varumärkesärende

7 § Ansökan i varumärkesärende skall ske skriftligen och vara
underskriven av sökanden eller hans ombud. Ansökan skall vara
skriven på svenska om inte registreringsmyndigheten i det
enskilda fallet medger annat. Är en bilaga till ansökan skriven
på något annat språk än svenska, skall sökanden även lämna in
en styrkt svensk översättning av bilagan om
registreringsmyndigheten kräver detta.

Ansökan får överföras elektroniskt på det sätt som
registreringsmyndigheten föreskriver.

Den som lämnar in en ansökan skall betala avgift enligt
bestämmelserna i 24 §.

En ansökan som avser flera varor eller tjänster får delas i två
eller flera ansökningar på vilka de ursprungliga varorna och
tjänsterna fördelas. Dessa ansökningar skall ha samma
ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga ansökan.
Förordning (2005:241).

8 § Om någon samtidigt ansöker om registrering av flera varumärken
eller i övrigt begär någon åtgärd, som berör flera varumärken, skall
en särskild ansökan göras för varje märke om inte något annat
föreskrivs i andra och tredje styckena.

En ansökan om ändring av en anteckning om sökandens, innehavarens
eller ombudets namn eller adress får avse flera ansökningar eller
registreringar om ansöknings- eller registreringsnumren för dessa
anges.

Om en överlåtelse eller annan övergång har skett beträffande flera
registrerade varumärken får en enda ansökan göras om anteckning av
detta förhållande om såväl den tidigare som den nye innehavaren är
densamme beträffande samtliga märken och märkenas registreringsnummer
anges. Förordning (1994:2057).

9 § En ansökan om registrering av ett varumärke skall innehålla

1. sökandens namn eller firma samt postadress,

2. om sökanden är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress,

3. i fråga om ett figurmärke eller en utstyrsel, för reproducering
lämpad avbildning av märket, och i fråga om ett ordmärke, dess
lydelse,

4. uppgift om de varor eller tjänster, för vilka märket begärs
skyddat, och om de klasser varorna eller tjänsterna tillhör.

Om en ansökan avser registrering av ett figurmärke eller en
utstyrsel, skall till denna fogas särskilda avbildningar av märket i
minst tio exemplar i ett format som inte överstiger 8 gånger 8
centimeter. Om märket begärs registrerat i färg, skall minst fem av
avbildningarna vara i färg och fem i svart och vitt.

Om sökanden inte har hemvist i Sverige, skall till ansökan fogas ett
utdrag från varumärkesregistret i hans hemland, vilket visar att
varumärket är registrerat för honom där för de varor som ansökan här
i landet avser (hemlandsbevis). Om undantag från kravet på
hemlandsbevis för sökande i vissa främmande stater finns särskilda
bestämmelser.

Registreringsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vad en
ansökan skall innehålla. Förordning (1994:2057).

10 § I ärende om registrering av varumärke skall, där
registreringsmyndigheten finner det påkallat, sökanden skriftligen
beskriva märket och därvid angiva vad som enligt sökandens mening
karakteriserar detsamma.

Är fråga om registrering av varuutstyrsel, skall sökanden, om
registreringsmyndigheten finner det erforderligt ingiva exemplar av
denna för förvaring hos myndigheten. Myndigheten äger i särskilt fall
medgiva, att avbildningar ingivas i större format än i 9 § andra
stycket föreskrives.

11 § En invändning enligt 20 § andra stycket varumärkeslagen skall
innehålla

1. invändarens namn eller firma samt postadress,

2. om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och
postadress, och

3. uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för
invändningen.

Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller hans ombud.
Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två
exemplar. Förordning (1994:2057).

12 § Ansökan om förnyelse av en registrering skall innehålla

1. sökandens namn eller firma samt postadress,

2. uppgift som anges i 9 § första stycket 2, om ändring skett i det
avseendet,

3. uppgift om de begränsningar i skyddsrätten, som sökanden önskar göra,
och i sådant fall om den eller de klasser av varor eller tjänster
registreringen enligt sökandens mening därefter kommer att omfatta.

Till ansökan skall fogas

a) en handling som styrker sökandens rätt till märket, om sökanden är
någon annan än den som är antecknad i registret som märkets innehavare,

b) ett hemlandsbevis, om märket registrerats med stöd av föreskrifter
som meddelats enligt 29 § varumärkeslagen.

Om ansökan enbart avser förnyelse av registreringen och den görs genom
inbetalning av förnyelseavgiften skall samtidigt innehavaren av
registreringen och märkets registreringsnummer anges. Lag (1992:1691).

13 § En ansökan om ändring enligt 24 § varumärkeslagen i ett
registrerat varumärke skall innehålla

1. sökandens namn eller firma samt postadress,

2. uppgift som anges i 9 § första stycket 2, om ändring skett i det
avseendet

3. tydlig uppgift om den ändring i märket, som sökanden önskar få
gjord.

Till ansökan skall fogas

a) om sökanden är annan än den som är antecknad i registret som
märkets innehavare, en handling som styrker sökandens rätt till
märket,

b) om ansökan avser ett figurmärke eller en utstyrsel, särskilda
avbildningar av märket i det format och det antal exemplar som anges
i 9 § andra stycket.

En registrering av ett varumärke som avser flera varor eller
tjänster får delas i två eller flera registreringar på vilka de
ursprungliga varorna och tjänsterna fördelas. Dessa registreringar
skall ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga
registreringen. Förordning (1994:2057).

14 § Ansökan om anteckning i varumärkesregistret om överlåtelse eller
annan övergång av rätten till ett registrerat varumärke skall innehålla
de uppgifter som anges i 9 § första stycket 1 och 2 om ansökan om
registrering. Är sökanden någon annan än den nye innehavaren, skall
ansökan dessutom innehålla dennes godkännande av den begärda åtgärden.

Till ansökan skall fogas

a) en handling som styrker märkesrättens övergång och där det framgår om
övergången skett med eller utan samband med övergången av den rörelse
till vilken varumärket hör,

b) ett hemlandsbevis, om märket registrerats med stöd av föreskrifter
som meddelats enligt 29 § varumärkeslagen. Lag (1992:1691).

15 § En ansökan om anteckning i varumärkesregistret angående
upplåtelse av licens till ett registrerat varumärke får göras av
varumärkets innehavare eller licenshavaren. Ansökan skall innehålla
uppgift om licenshavarens namn eller firma och postadress samt dagen
för licensavtalet. Om sökanden begär en anteckning om att
licenshavarens rätt är begränsad, skall ansökan också innehålla en
uppgift om denna begränsning.

Till ansökan skall fogas det mellan varumärkets innehavare och
licenshavaren träffade licensavtalet i original eller en bestyrkt
kopia eller ett bestyrkt utdrag av handlingen.

Ansökan om registrering av pantsättning enligt 34 b §
varumärkeslagen skall innehålla uppgift om panthavarens namn eller
firma och postadress samt dagen för pantupplåtelsen.

Till ansökan skall fogas pantavtalet i original eller en bestyrkt
kopia. Förordning (1995:1279).

Om förfarandet i registreringsärenden

16 § Om sökanden begär prioritet enligt 18 § varumärkeslagen från
den dag då en vara för vilken märket använts utställdes första gången
på en internationell utställning, skall han begära det innan
registrering sker. Till begäran skall fogas den utredning som
sökanden vill åberopa till styrkande av att utställningen är att anse
som internationell. Förordning (1994:2057).

17 § Om en invändning har gjorts mot en registrering, skall
registreringsmyndigheten underrätta innehavaren av varumärket om
invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig. Förordning (1994:2057).

18 § Rörande förfarandet i ärende om varumärkes avförande ur registret
samt i registreringsärende, som avses i 24, 33 och 34 §§
varumärkeslagen, skall i tillämpliga delar gälla vad som i 19 § samma
lag stadgas om handläggningen av registreringsansökan.

Begär innehavaren av varumärke, att märket avföres och finnes
licensupplåtelse antecknad i registret, skall meddelande om
ansökningen tillställas licenstagaren och skäligt rådrum beredas denne
att tillvarataga sina intressen i ärendet.

19 § Det åligger registreringsmyndigheten att mot avgift, som
myndigheten fastställer, besvara förfrågningar från allmänheten,
huruvida varumärke finnes registrerat eller ej. I fråga om annat
varumärke än ordmärke skall vad nu sagts gälla endast om besked kan
lämnas utan vidlyftigare efterforskning.

Om kungörelse

20 § Kungörelse i registreringsärende enligt varumärkeslagen och
kollektivmärkeslagen införes i en av registreringsmyndigheten särskilt
för ändamålet utgiven publikation.

21 § En kungörelse av en registrering enligt 20 § första stycket
varumärkeslagen skall innehålla en avbildning av märket eller, om
detta är ett ordmärke, det ord som har registrerats samt de uppgifter
som anges i 3 § andra stycket.

Om en beskrivning av ett figurmärke har infordrats enligt 10 § i
denna förordning, får beskrivningen tas in i kungörelsen.

Om sökanden har begärt prioritet enligt 18 eller 30 §
varumärkeslagen eller har begärt att ett märke skall registreras så
som det är registrerat i en annan stat enligt 29 § varumärkeslagen,
skall det anges i kungörelsen.

I kungörelsen skall också anges, att den som vill framställa
invändning mot registreringen skall göra detta skriftligen till
registreringsmyndigheten inom två månader från kungörelsedagen samt
att invändningen skall ha det innehåll som föreskrivs i 11 §.
Förordning (1994:2057).

22 § Har upphävts genom förordning (1986:1222).

23 § Har upphävts genom förordning (1967:848).

Om avgifter

24 § Vid ingivande av en ansökan i ett varumärkesärende ska
avgift betalas med nedanstående belopp.

Slag av ärende kronor

Elektronisk ansökan om registrering

a) för skydd i en klass av annat varumärke
än kollektivmärke 1 500

b) för skydd i en klass av kollektivmärke 1 500

c) för varje klass utöver den första 700

Annan ansökan om registrering

a) för skydd i en klass av annat varumärke
än kollektivmärke 1 900

b) för skydd i en klass av kollektivmärke 1 900

c) för varje klass utöver den första 900

Ansökan om delning av en ansökan om
registrering, för varje avdelad ansökan 1 500

Ansökan om delning av en registrering, för
varje avdelad registrering 1 500

Ansökan om förnyelse

a) för skydd i en klass av annat varumärke
än kollektivmärke 1 600

b) för skydd i en klass av kollektivmärke 1 600

c) för varje klass utöver den första 800

Där förnyelse sökes efter
registreringsperiodens utgång tillkommer
för varje klass 150

Ansökan om anteckning av ny innehavare
för varje anteckning av innehav 900

Ansökan om anteckning av licens 900

Ansökan om ändring av ordmärke eller
figurmärke 700

Ansökan om registrering enligt 34 b §
varumärkeslagen 1 600
Förordning (2009:1154).

25 § Har upphävts genom förordning (1966:171).

Om särskild talan

26 § Talan som avses i 26 § första stycket och 35 § tredje stycket
varumärkeslagen samt 5 § kollektivmärkeslagen föres av allmän
åklagare, där icke regeringen för särskilt fall förordnat annan
myndighet. Förordning (1975:1332).

26 a § Ytterligare föreskrifter om klassificering av figurelement i
varumärken meddelas av patent- och registreringsverket. Förordning
(1985:1010).

Om gemenskapsvarumärken

27 § I ärenden i anslutning till rådets förordning (EG) nr
40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken ska
avgifter betalas till Patent- och registreringsverket med
nedanstående belopp.

Slag av ärende kronor

Ansökan om gemenskapsvarumärke enligt artikel
25.1 b i rådets förordning 500

Ansökan om registrering som överlämnats till
Patent- och registreringsverket enligt artiklarna
109 och 110 i rådets förordning

a) för skydd i en klass av annat varumärke än
kollektivmärke 1 900

b) för skydd i en klass av kollektivmärke 1 900

c) för varje klass utöver den första 900

Ansökan om delning av en ansökan om registrering,
för varje avdelad ansökan 1 400

Ansökan om delning av en registrering, för varje
avdelad registrering 1 400

Intyg enligt artikel 89.3 i rådets förordning 1 200
Förordning (2009:1154).

28 § Patent- och registreringsverket får utarbeta sådana
granskningsrapporter som avses i artikel 39.2 i rådets
förordning om gemenskapsvarumärken. Förordning (2009:1154).

29 § Patent- och registreringsverket skall vara behörig svensk myndighet
för äkthetskontroll av beslut enligt artikel 81.6 i rådets
förordning om gemenskapsvarumärken. Förordning (1996:136).

Om internationella varumärkesregistreringar

30 § Varumärkesmyndigheten skall handlägga frågor om internationell
varumärkesregistrering, förutom enligt varumärkeslagens bestämmelser,
enligt bestämmelserna i protokollet den 27 juni 1989 till
överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken
den 14 april 1891 och i tillämpningsföreskrifterna till detta
protokoll. Förordning (1996:136).

31 § Varumärkesmyndigheten skall i enlighet med bestämmelserna i
protokollet och i tillämpningsföreskrifterna till protokollet
föreskriva vilka uppgifter som en ansökan om en internationell
varumärkesregistrering enligt 51 § varumärkeslagen skall innehålla.
Förordning (1996:136).

32 § När en ansökan om en internationell varumärkesregistrering ges
in till varumärkesmyndigheten, skall ansökan genast tilldelas ett
nummer. På ansökan skall antecknas detta nummer samt den dag då
ansökan kom in till myndigheten. Förordning (1996:136).

33 § Om någon enligt 51 § andra stycket varumärkeslagen ger in en
begäran till varumärkesmyndigheten om att en internationell
varumärkesregistrering vars innehavare har sin adress i Sverige skall
gälla i ytterligare länder (senare designering), skall myndigheten
anteckna ankomstdagen på begäran. Därefter skall myndigheten sända
den till den internationella byrån så att den kommer in till byrån
inom två månader från den dag då begäran gavs in.

Om myndigheten enligt regel 24 (5) i tillämpningsföreskrifterna till
protokollet får en underrättelse från den internationella byrån om
att en rättelse skall göras i en sådan begäran, skall myndigheten, om
den anser detta nödvändigt, förelägga den som har framställt begäran
att yttra sig över underrättelsen. Myndigheten skall meddela den
internationella byrån om denna åtgärd. Meddelandet skall lämnas så
att det kommer in till byrån inom tre månader från dagen för
underrättelsen. Förordning (1996:136).

34 § Ett föreläggande enligt 53 § andra stycket varumärkeslagen att
den som ansöker om en internationell varumärkesregistrering skall
göra en rättelse i ansökan får inte meddelas för längre tid än en
månad från dagen för ingivandet av ansökan, om det inte finns
särskilda skäl för det. Endast ett föreläggande får meddelas.
Förordning (1996:136).

35 § Varumärkesmyndigheten skall genast till den internationella
byrån vidarebefordra ansökningar som den har fått enligt regel 25 (1)
i tillämpningsföreskrifterna till protokollet.

Om myndigheten får en begäran från den internationella byrån om att
en rättelse skall göras i en sådan ansökan, skall myndigheten, om den
anser detta nödvändigt, förelägga den som har gjort ansökan att yttra
sig över begäran. Myndigheten skall meddela den internationella byrån
om denna åtgärd. Meddelandet skall lämnas så att det kommer in till
den internationella byrån inom tre månader från dagen för begäran.
Förordning (1996:136).

36 § Om en fullmakt för ett ombud som rör en internationell
registrering eller en ansökan om en sådan registrering ges in till
varumärkesmyndigheten, skall myndigheten genast sända fullmakten till
den internationella byrån. Förordning (1996:136).

37 § Om varumärkesmyndigheten får en underrättelse från den
internationella byrån om att en internationell registrering skall
gälla i Sverige, skall myndigheten genast föra in en uppgift om detta
i varumärkesregistret. Förordning (1996:136).

38 § En kungörelse enligt 55 § andra stycket varumärkeslagen som rör
en underrättelse från den internationella byrån om att en
internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige skall
förutom vad som sägs i den bestämmelsen innehålla uppgifter om

1. den internationella registreringens nummer,

2. det märke som registreringen avser, och

3. den klass eller de klasser av varor eller tjänster för vilka
registreringen gäller.

Varumärkesmyndigheten får bestämma vilka uppgifter som i övrigt
skall ingå i kungörelsen. Förordning (1996:136).

39 § Vad som sägs i 11 § om invändningar enligt 20 § andra stycket
varumärkeslagen skall tillämpas också på invändningar enligt 55 §
tredje stycket varumärkeslagen. Förordning (1996:136).

40 § Ett meddelande som varumärkesmyndigheten enligt 56 § andra
stycket fjärde meningen varumärkeslagen skall lämna till den
internationella byrån, skall ange den internationella registreringens
nummer och dess innehavare samt den dag då invändningsfristen löper
ut. Förordning (1996:136).

41 § Om varumärkesmyndigheten enligt regel 27 i
tillämpningsföreskrifterna till protokollet får en underrättelse från
den internationella byrån om en ändring i innehavet av en
internationell registrering med giltighet i Sverige och myndigheten
inte anser sig kunna godta ändringen, skall det meddelande om detta
som föreskrivs i regel 27 (4) lämnas inom två månader från dagen för
underrättelsen. Förordning (1996:136).

42 § Varumärkesmyndigheten får ifråga om internationella
registreringar bestämma vilka av de uppgifter som nämns i 3 § som
skall föras in i varumärkesregistret. Förordning (1996:136).

43 § Meddelanden från varumärkesmyndigheten till den internationella
byrån om internationella varumärkesregistreringar skall skrivas på
engelska. Förordning (1996:136).

44 § Meddelanden från varumärkesmyndigheten till den internationella
byrån skall vara underskrivna av en behörig tjänsteman utom när
meddelandet sänds genom telex eller telegram eller på elektronisk väg
enligt vad som anges i tillämpningsföreskrifterna till protokollet.
Förordning (1996:136).

45 § Varumärkesmyndigheten får komma överens med den internationella
byrån om översändande av ansökningar, intyg eller andra meddelanden
på elektronisk väg och om det sätt på vilket dessa skall skrivas
under eller annars identifieras av den som har ansvaret för dem.
Förordning (1996:136).

46 § De avgifter som föreskrivs i 24 § för ansökningar om
registrering av varumärken och för förnyelser av registreringar
skall tillämpas också på ansökningar om internationella
varumärkesregistreringar och ansökningar om förnyelse av
internationella registreringar som ges in till
varumärkesmyndigheten.

De avgifter som föreskrivs i 24 § för ansökningar om anteckning
av ny innehavare och för ansökningar om anteckning av licens
skall tillämpas också på sådana ansökningar om anteckning för
internationella varumärkesregistreringar, när ansökningarna ges
in till varumärkesmyndigheten.

För anteckning i varumärkesregistret om förhållande som avses i
58 § varumärkeslagen skall avgift betalas med 1 400 kronor.
Förordning (2004:33).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

47 § Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1961.

Genom kungörelsen upphävas

1. kungörelsen den 31 december 1895 (nr 105 s. 5) angående
beskaffenheten av de handlingar, som i ärenden rörande registrering
av varumärken inlämnas;

2. kungörelsen den 6 juni 1918 (nr 384) om varumärkesregistrets
förande m.m.;

3. kungörelsen den 8 april 1921 (nr 133) om skydd för isländska
varumärken;

4. kungörelsen den 30 september 1926 (nr 42) om skydd för
varumärken, tillhörande företag i de Socialistiska Rådsrepublikernas
Union;

5. kungörelsen den 15 januari 1932 (nr 3) om skydd för litauiska
varumärken;

6. kungörelsen den 4 december 1936 (nr 591) om skydd för chilenska
varumärken;

7. kungörelsen den 21 maj 1948 (nr 302) om skydd för varumärken,
tillhörande företag i Nigeria;

8. kungörelsen den 15 juni 1951 (nr 432) om skydd för varumärken,
tillhörande företag inom Malajiska förbundet (The Federation of
Malaya);

9. kungörelsen den 22 april 1955 (nr 146) om skydd för varumärken,
tillhörande företag å Bahamaöarna;

10. kungörelsen den 2 maj 1957 (nr 111) om skydd för varumärken,
tillhörande företag inom Folkrepubliken Kina; samt

11. kungörelsen den 15 augusti 1958 (nr 443) om skydd för
varumärken, tillhörande företag å Filippinerna. Förordning (1996:136).

48 § Innan ansökan om registrering av varumärke, som ingivits men
icke avgjorts före den 1 januari 1961, kungöres enligt 20 §
varumärkeslagen, skall sökanden hava erlagt avgifter för ansökan
enligt 24 § ovan. Avgifterna skola beräknas efter det antal klasser,
ansökningen omfattar vid kungörandet; dock skall, där den begärda
registreringen vid kungörandet icke omfattar varor i flera klasser än
tre, ytterligare avgift utöver dem som föreskrivits i 3 § lagen om
skydd för varumärken icke avfordras sökanden. Från avgiftsbelopp som
nu sagts skall avdrag ske med vad sökanden tidigare i ärendet erlagt
i motsvarande avgift.

Har sökanden icke fullgjort avgiftsskyldighet som i första stycket
sägs, skall registeringsmyndigheten förelägga honom att inom viss tid
erlägga vad som är oguldet. Efterkommes icke föreläggandet, skall an-
sökningen avskrivas. Förordning (1996:136).

49 § Föreligger den 1 januari 1961 till handläggning ansökan om
förnyelse av registrering av varumärke, vars registreringsperiod
utgått dessförinnan och hava avgifter i vederbörlig ordning erlagts
enligt 9 § andra stycket lagen om skydd för varumärken, skall
ytterligare avgift icke uttagas. I annat fall skola för
förnyelseansökan, som den 1 januari 1961 föreligger till
handläggning, avgifter uttagas enligt vad i denna kungörelse
föreskrives.

Avser ansökan, som föreligger till handläggning den 1 januari 1961,
varumärke vars registreringsperiod utlöper efter utgången av år 1961,
skall vad i 23 § varumärkeslagen stadgas ej utgöra hinder för att
ansökan handlägges såsom ingiven i föreskriven ordning.
Förordning (1996:136).