Förordning (1960:659) angående beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer

SFS nr
1960:659
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1960-12-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:691
Upphävd
1991-01-01

Vid taxering till statlig och kommunal inkomstskatt skall ränta å
svenska statens sparobligationer, ändå att obligationerna icke inlösts
under beskattningsåret, upptagas med belopp varmed obligationernas
inlösningsvärde ökat för den skattskyldige under beskattningsåret.

Övergångsbestämmelser

1960:659

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1961 men skall icke äga
tillämpning å obligationer som utgivits före den 1 januari 1960.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 23 november 1945 (nr
720) angående uppskattning av värdet å svenska statens sparobligationer
vid förmögenhetsbeskattning, dock att sistnämnda förordning alltjämt
skall äga giltighet beträffande obligationer, som utgivits före den 1
januari 1960.

1990:691

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att förordningen (1960:659) angående
beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer skall upphöra
att gälla vid utgången av år 1990. Den upphävda förordningen tillämpas
dock alltjämt vid 1991 och tidigare års taxeringar. Ränta som redovisats
vid 1991 och tidigare års taxeringar skall inte tas upp till beskattning
vid senare års taxeringar.