Reglemente (1960:660) för Vadvetjåkko nationalpark

SFS nr
1960:660
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1960-10-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

1 § Vadvetjåkko nationalpark, som har tillkommit i syfte att bevara
ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd, skall vårdas
och förvaltas i överensstämmelse med detta syfte.

2 § Inom nationalparken skall, med de undantag som framgå av 3 § här
nedan och 6 § naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822), vara
förbjudet

att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål
så ock att bortföra mineral;

att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så ock
att borttaga andra växter eller växtdelar;

att fiska utan särskilt tillstånd;

att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur så ock att från ort till
annan föra dödat eller fångat djur eller att skada eller bortföra
ägg, rom eller bo;

att uppföra byggnad eller stadigvarande bostad, verkställa odling
eller beta kreatur;

att medföra hund;

att nyttja motordrivet fordon eller motorbåt. Kungörelse (1968:662).

3 § Utan hinder av bestämmelserna i 2 § skall vara tillåtet

att vid tillfälligt behov använda torra grenar för att göra upp
eld eller anordna skydd;

att plocka bär för omedelbar förtäring;

att döda djur då det sker till försvar mot angrepp på person eller
egendom;

att vid färd inom nationalparken beta medförda, för resan
erforderliga rid- och klövjedjur;

att under tiden den 1 januari – den 30 april medföra draghund,
därest denna ständigt hålles under omedelbar tillsyn.

4 § Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter
för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag
från förbud, som meddelas i detta reglemente eller i
ordningsföreskrifterna, stadgas i naturvårdskungörelsen den
11 december 1964 (nr 825). Kungörelse (1968:662).