Reglemente (1960:662) för Stora Sjöfallets nationalpark

SFS nr
1960:662
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1960-10-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

1 § Stora Sjöfallets nationalpark, som har tillkommi i syfte att
bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,
skall vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta syfte.

2 § Inom nationalparken skall, med de undantag som framgå av 3 §
här nedan och 6 § naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822),
vara förbjudet

att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål
så ock att bortföra mineral;

att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så
ock att borttaga andra växter eller växtdelar;

att fiska utan särskilt tillstånd;

att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur så ock att
från ort till annan föra dödat eller fångat djur eller att
skada eller bortföra ägg, rom eller bo;

att uppföra byggnad eller stadigvarande bostad, verkställa
odling eller beta kreatur;

att medföra hund;

att nyttja motordrivet fordon eller motorbåt;

att landa med luftfartyg. Kungörelse (1968:664).

3 § Utan hinder av bestämmelserna i 2 § skall vara tillåtet

att vid tillfälligt behov använda torra grenar för att göra upp eld
eller anordna skydd;

att plocka bär för omedelbar förtäring;

att döda djur då det sker till försvar mot angrepp på person eller
egendom;

att vid färd inom nationalparken beta medförda, för resan erforderliga
rid- och klövjedjur;

att under tiden den 1 januari–den 30 april medföra draghund, därest
denna ständigt hålles under omedelbar tillsyn;

att färdas med motorbåt på Stora Sjöfallsleden;

att landa med luftfartyg i polis-, sjukvårds- eller räddningsärende;

att färdas med motordrivet fordon på vägen mellan Vietas och Ritsem.
Förordning (1985:487).

4 § Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter
för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag
från förbud, som meddelas i detta reglemente eller i
ordningsföreskrifterna, stadgas i naturvårdskungörelsen den
11 december 1964 (nr 825). Kungörelse (1968:664).