Reglemente (1960:666) för Sonfjällets nationalpark

SFS nr
1960:666
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1960-01-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

1 § Sonfjällets nationalpark, som har tillkommit i syfte att bevara
i dess naturliga tillstånd ett skogs- och fjällområde i de södra
fjälltrakterna, skall vårdas och förvaltas i överensstämmelse med
detta syfte.

2 § Inom nationalparken, skall med de undantag som framgå av 6 §
naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822), vara förbjudet

att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål så
ock att bortföra mineral;

att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så ock
att plocka bär annat än för omedelbar förtäring eller eljest
borttaga växter eller växtdelar;

att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur, då det ej sker
till försvar mot angrepp på person eller egendom, så ock att
från ort till annan föra dödat eller fångat djur eller att skada eller
bortföra ägg, rom eller bo;

att uppföra byggnad eller stadigvarande bostad eller att verkställa
odling;

att medföra hund;

att nyttja motordrivet fordon. Kungörelse (1968:668).

3 § Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter
för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag från
förbud, som meddelas i detta reglemente eller i ordningsföreskrifterna,
stadgas i naturvårdskungörelsen den 11 december 1964 (nr 825).
Kungörelse (1968:668)