Reglemente (1960:668) för Hamra nationalpark

SFS nr
1960:668
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1960-10-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

1 § Hamra nationalpark, som har tillkommit i syfte att bevara ett
område med urskogsartad barrskog i dess naturliga tillstånd, skall
vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta syfte.

2 § Inom nationalparken skall, med det undantag som framgår av 6 §
första stycket naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822), vara
förbjudet

att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål så ock
att bortföra mineral;

att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så ock
att plocka bär annat än för omedelbar förtäring eller eljest
borttaga växter eller växtdelar;

att fiska utan särskilt tillstånd;

att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur, då det ej sker
till försvar mot angrepp på person eller egendom, så ock att från
ort till annan föra dödat eller fångat djur eller att skada eller
bortföra ägg, rom eller bo;

att uppföra byggnad eller stadigvarande bostad, verkställa odling
eller beta kretur;

att medföra hund;

att nyttja motordrivet fordon. Kungörelse (1968:670).

3 § Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter
för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag
från förbud, som meddelas i detta reglemente eller i
ordningsföreskrifterna, stadgas i naturvårdskungörelsen den 11
december 1964 (nr 825). Kungörelse (1968:670).