Reglemente (1960:669) för Garphyttans nationalpark

SFS nr
1960:669
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1960-10-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

1 § Garphyttans nationalpark, som har tillkommit i syfte att bevara
ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick, skall
vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta syfte.

2 § Inom nationalparken skall, med det undantag som framgår av 6 §
första stycket naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822), vara
förbjudet

att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål så
ock att bortföra mineral;

att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så
ock att plocka bär annat än för omedelbar förtäring eller eljest
borttaga växter eller växtdelar;

att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur så ock att skada
eller bortföra ägg, rom eller bo;

att tälta eller göra upp eld;

att medföra okopplad hund;

att nyttja motordrivet fordon annorstädes än på utfartsvägen
från Svensboda. Kungörelse (1968:671).

3 § Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter
för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag från
förbud, som meddelas i detta reglemente eller i ordningsföreskrifterna,
stadgas i naturvårdskungörelsen den 11 december 1964 (nr 825).
Kungörelse (1968:671).