Reglemente (1960:673) för Blå Jungfruns nationalpark

SFS nr
1960:673
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1960-10-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

1 § Blå Jungfruns nationalpark, som har tillkommit i syfte att bevara
ön i dess naturliga tillstånd, skall vårdas och förvaltas i
överensstämmelse med detta syfte.

2 § Inom nationalparken skall, med det undantag som framgår av 6 §
första stycket naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822), vara
förbjudet

att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål så ock
att bortföra mineral;

att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så ock
att vid förflyttning eller eljest göra åverkan på klipphällarnas
moss- och lavtäcke;

att plocka bär annat än för omedelbar förtäring så ock att eljest
borttaga växter eller växtdelar;

att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur så ock att skada
eller bortföra ägg, rom eller bo;

att tälta eller göra upp eld;

att medföra hund. Kungörelse (1968:674).

3 § Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter
för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag
från förbud, som meddelas i detta reglemente eller i
ordningsföreskrifterna, stadgas i naturvårdskungörelsen den
11 december 1964 (nr 825). Kungörelse (1968:674).