Reglemente (1960:674) för Dalby Söderskogs nationalpark

SFS nr
1960:674
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1960-10-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

1 § Dalby Söderskogs nationalpark, som har tillkommit i syfte att
bevara ett område med sydsvensk lövskog i väsentligen oförändrat
skick, skall vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta
syfte.

2 § Inom nationalparken skall, med det undantag som framgår av
6 § första stycket naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822),
vara förbjudet

att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål så
ock att borföra mineral;

att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så ock
att plocka bär annat än för omedelbar förtäring eller eljest
borttaga växter eller växtdelar;

att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur så ock att skada
eller bortföra ägg, rom eller bo;

att tälta eller göra upp eld;

att medföra okopplad hund;

att nyttja motordrivet fordon. Kungörelse (1968:675).

3 § Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter
för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag från
förbud, som meddelas i detta reglemente eller i
ordningsföreskrifterna, stadgas i naturvårdskungörelsen den 11
december 1964 (nr 825). Kungörelse (1968:675).