Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

SFS nr
1960:729
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1960-12-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:884

1 Kap. Upphovsrättens föremål och innehåll

1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har
upphovsrätt till verket oavsett om det är

1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,

2. datorprogram,

3. musikaliskt eller sceniskt verk,

4. filmverk,

5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,

6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller

7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.

Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller
grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art.

Vad som i denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar
gälla även förberedande designmaterial för datorprogram.
Lag (1994:190).

2 § Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som
föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga över
verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra
det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat
skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur-
eller konstart eller i annan teknik.

Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller
indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av
exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken
metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis.

Verket görs tillgängligt för allmänheten i följande fall:

1. När verket överförs till allmänheten. Detta sker när verket
på trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för
allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta
del av verket. Överföring till allmänheten innefattar
överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få
tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de
själva väljer.

2. När verket framförs offentligt. Offentligt framförande
innefattar endast sådana fall då verket görs tillgängligt för
allmänheten med eller utan användning av ett tekniskt
hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av
verket.

3. När exemplar av verket visas offentligt. Offentlig visning
innefattar endast sådana fall då ett exemplar av ett verk görs
tillgängligt för allmänheten utan användning av ett tekniskt
hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av
exemplaret. Om ett tekniskt hjälpmedel används är det i stället
ett offentligt framförande.

4. När exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning
eller utlåning eller annars sprids till allmänheten.

Med överföring till allmänheten och offentligt framförande
jämställs överföringar och framföranden som i
förvärvsverksamhet anordnas till eller inför en större sluten
krets. Lag (2005:359).

3 § Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt
för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det
sätt god sed kräver.

Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller
konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras
tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som
är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen.

Sin rätt enligt denna paragraf kan upphovsmannen med bindande verkan
eftergiva endast såvitt angår en till art och omfattning begränsad
användning av verket.

4 § Den som översatt eller bearbetat ett verk eller överfört det till
annan litteratur- eller konstart har upphovsrätt till verket i denna
gestalt, men han äger icke förfoga däröver i strid mot upphovsrätten
till originalverket.

Har någon i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och
självständigt verk, är hans upphovsrätt ej beroende av rätten till
originalverket.

5 § Den som genom att sammanställa verk eller delar av verk åstadkommit
ett litterärt eller konstnärligt samlingsverk har upphovsrätt till
detta, men hans rätt inskränker icke rätten till de särskilda verken.

6 § Har ett verk två eller flera upphovsmän, vilkas bidrag icke utgöra
självständiga verk, tillkommer upphovsrätten dem gemensamt. De äga dock
var för sig beivra intrång i rätten.

7 § Såsom upphovsman anses, där ej annat visas, den vars namn eller ock
allmänt kända pseudonym eller signatur på sedvanligt sätt utsättes på
exemplar av verket eller angives då detta göres tillgängligt för
allmänheten.

Är ett verk utgivet utan att upphovsmannen är angiven såsom i första
stycket sägs, äger utgivaren, om sådan är nämnd, och eljest förläggaren
företräda upphovsmannen, till dess denne blivit angiven på ny upplaga
eller genom anmälan i justitiedepartementet.

8 § Ett verk anses offentliggjort, då det lovligen gjorts tillgängligt
för allmänheten.

Verket anses utgivet, då exemplar därav med upphovsmannens samtycke
förts i handeln eller eljest blivit spridda till allmänheten. Lag
(1973:363).

9 § Upphovsrätt gäller inte till

1. författningar,

2. beslut av myndigheter,

3. yttranden av svenska myndigheter och

4. officiella översättningar av sådant som avses i 1-3.

Upphovsrätt gäller dock till verk vilka ingår i en handling som
avses i första stycket och är av följande slag:

1. kartor,

2. alster av bildkonst,

3. musikaliska verk eller

4. diktverk.

Upphovsrätt gäller även till ett verk som ingår i en bilaga
till ett beslut av en myndighet, om beslutet avser rätten att
ta del av den allmänna handling där verket ingår.
Lag (2000:92).

10 § Upphovsrätt till ett verk gäller även om verket har
registrerats som mönster.

Upphovsrätt gäller inte till kretsmönster för halvledarprodukter.
Om rätten till sådana kretsmönster finns särskilda bestämmelser.
Lag (1994:190).

2 Kap. Inskränkningar i upphovsrätten

Allmänna bestämmelser om inskränkningar

11 § Bestämmelserna i detta kapitel medför inga inskränkningar
i upphovsmannens rätt enligt 3 § utöver dem som följer av 26 c §.

När ett verk återges offentligt med stöd av detta kapitel skall
källan anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver
samt får verket inte ändras i större utsträckning än användningen
kräver. Lag (1993:1007).

Framställning av tillfälliga exemplar

11 a § Tillfälliga former av exemplar av verk får framställas,
om framställningen utgör en integrerad och väsentlig del i en
teknisk process och om exemplaren är flyktiga eller har
underordnad betydelse i processen. Exemplaren får inte ha
självständig ekonomisk betydelse.

Framställning av exemplar enligt första stycket är tillåten
bara om det enda syftet med framställningen är att möjliggöra

1. överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand,
eller

2. laglig användning, dvs. användning som sker med tillstånd
från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare, eller annan
användning som inte är otillåten enligt denna lag.

Första och andra styckena ger inte rätt att framställa exemplar
av litterära verk i form av datorprogram eller
sammanställningar. Lag (2005:359).

11 b § Har upphävts genom lag (1993:1007).

Framställning av exemplar för privat bruk

12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några
få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära
verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast
avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat
omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än
privat bruk.

Första stycket ger inte rätt att

1. uppföra byggnadsverk,

2. framställa exemplar av datorprogram, eller

3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i
digital form.

Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en
utomstående

1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,

2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller

3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.

Denna paragraf ger inte rätt att framställa exemplar av ett
verk när det exemplar som är den egentliga förlagan framställts
eller gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med 2 §.
Lag (2005:359).

13 § Ny beteckning 42 c § genom lag (2005:359).

Framställning av exemplar för undervisningsändamål

14 § För undervisningsändamål får lärare och elever göra
upptagningar av sina egna framföranden av verk. Upptagningarna
får inte användas för andra ändamål. Lag (1993:1007).

15 § Har upphävts genom lag (2005:359).

15 a § Har upphävts genom lag (1993:1007).

Framställning och spridning av exemplar inom vissa arkiv och
bibliotek

16 § De arkiv och bibliotek som avses i tredje och fjärde
styckena har rätt att framställa exemplar av verk, dock inte
datorprogram,

1. för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål,

2. för att tillgodose lånesökandes önskemål om enskilda
artiklar eller korta avsnitt eller om material som av
säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original, eller

3. för användning i läsapparater.

Exemplar som framställs på papper med stöd av första stycket
2 får spridas till lånesökande.

Rätt till exemplarframställning och spridning enligt denna
paragraf har

1. de statliga och kommunala arkivmyndigheterna,

2. de vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av
det allmänna, och

3. folkbiblioteken.

Regeringen får i enskilda fall besluta att vissa andra arkiv
och bibliotek än de som anges i tredje stycket ska ha rätt
till exemplarframställning enligt denna paragraf.
Lag (2013:691).

Användning av herrelösa verk

16 a §
Bibliotek, utbildningsanstalter och museer som är
tillgängliga för allmänheten samt arkiv och institutioner för
film- eller ljudarvet får framställa exemplar av litterära
verk i skrifter och av filmverk samt överföra sådana verk
till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få
tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de
själva väljer, om

1. verket anses eller har ansetts herrelöst enligt 16 b § och
rättsinnehavaren inte har gett sig till känna för
användaren,

2. verket ingår i användarens egna samlingar,

3. verket har anknytning till ett land som ingår i Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (ett EES-land) genom att

a) om verket har getts ut, den första utgivningen har skett i
ett sådant land, eller

b) om verket inte har getts ut men sänts ut i ljudradio eller
television, den första utsändningen har skett i ett sådant
land, eller

c) om verket varken har getts ut eller sänts ut, det med
rättsinnehavarens samtycke har gjorts tillgängligt för
allmänheten i ett sådant land av en användare som avses i
denna paragraf och det rimligen kan antas att
rättsinnehavaren inte motsätter sig förfogandet,

4. användaren är etablerad i ett EES-land,

5. användarens verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte och, när
det gäller institutioner för film- eller ljudarvet,
institutionen utsetts av det allmänna att förvalta film-
eller ljudarvet,

6. förfogandet sker för att uppnå mål som rör användarens
uppdrag i allmänhetens intresse och, i fråga om
exemplarframställning, för att digitalisera, indexera,
katalogisera, bevara, restaurera eller överföra verket till
allmänheten,

7. intäkterna från förfogandet uteslutande syftar till att
täcka kostnaderna för att digitalisera och överföra herrelösa
verk till allmänheten, och

8. rättsinnehavare som är kända anges.

Ett radio- eller tv-företag i allmänhetens tjänst får förfoga
över filmverk som har producerats av eller för ett sådant
företag före den 1 januari 2003 på de sätt och under de
förutsättningar som anges i första stycket 1–4 och 6–8.

En användare som avses i första stycket får på de sätt och
under de förutsättningar som anges där förfoga över verk som
ingår i ett litterärt verk i en skrift, ett filmverk eller en
ljudupptagning med sådan anknytning till ett EES-land som
anges i första stycket 3. Ett radio- eller tv-företag i
allmänhetens tjänst får på samma sätt och under de
förutsättningar som anges i första stycket 1–4 och 6–8
förfoga över verk som ingår i ett sådant filmverk eller i en
sådan ljudupptagning, om filmverket eller ljudupptagningen
har producerats av eller för ett sådant företag före den 1
januari 2003. Lag (2014:884).

16 b § Ett verk ska anses herrelöst om samtliga
rättsinnehavare är okända eller inte gått att finna efter det
att en användare som avses i 16 a § har utfört en omsorgsfull
efterforskning enligt 16 c § och dokumenterat den. Om ett
verk har flera rättsinnehavare och endast någon eller några
av dessa är okända eller inte gått att finna, ska det som
sägs i denna lag om herrelösa verk tillämpas på den rätt till
verket som tillkommer denna eller dessa rättsinnehavare.

Om rättsinnehavaren ger sig till känna för en användare som
förfogat över verket med stöd av 16 a §, ska verket inte
längre anses herrelöst. Rättsinnehavaren har rätt till rimlig
kompensation av den som har förfogat över verket.
Lag (2014:884).

16 c § En omsorgsfull efterforskning ska utföras för varje
självständigt verk.

Efterforskningen ska utföras i det land där verket först gavs
ut, eller, om det inte har getts ut, i det land där det först
sändes ut i ljudradio eller television. Om ett verk varken
har getts ut eller sänts ut men med rättsinnehavarens
samtycke har gjorts tillgängligt för allmänheten av en
användare som avses i 16 a §, ska efterforskningen utföras i
det land där användaren är etablerad.

För filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga
vistelseort i ett EES-land gäller i stället att
efterforskningen ska utföras i det landet.

För verk som avses i 16 a § tredje stycket ska
efterforskningen utföras där den skulle ha utförts för
ljudupptagningen eller det verk i vilket det ingår.

Vid efterforskning i Sverige ska de källor användas som är
lämpliga för verk av det slag som efterforskningen avser.
Sådana källor som anges i bilagan till Europaparlamentets och
rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss
tillåten användning av föräldralösa verk ska alltid användas
vid efterforskningen. Vid efterforskning i ett annat land
gäller det som föreskrivs i det landet om lämpliga källor.

Om det framkommer att det kan finnas information av betydelse
för efterforskningen i något annat land än det som följer av
andra–fjärde styckena, ska även informationskällor i det
landet användas. Lag (2014:884).

16 d § Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för
de användare som avses i 16 a § att till regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av
den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av
föräldralösa verk ska registreras hos Byrån för harmonisering
inom den inre marknaden. Lag (2014:884).

Framställning av exemplar m.m. till personer med
funktionshinder

17 § Var och en får på annat sätt än genom ljudupptagning
framställa sådana exemplar av offentliggjorda litterära och
musikaliska verk samt av offentliggjorda alster av bildkonst,
som personer med funktionshinder behöver för att kunna ta del
av verken. Exemplaren får också spridas till dessa personer.

De bibliotek och organisationer som regeringen beslutar i
enskilda fall får även

1. överföra exemplar av de verk som avses i första stycket till
personer med funktionshinder som behöver exemplaren för att
kunna ta del av verken,

2. genom ljudupptagning framställa sådana exemplar av
offentliggjorda litterära verk som personer med funktionshinder
behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och
överföra ljudupptagningarna till dessa personer, och

3. framställa sådana exemplar av verk som sänds ut i ljudradio
eller television och av filmverk som döva eller hörselskadade
behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och
överföra exemplar av verken till dessa personer.

Framställning av exemplar, spridning av exemplar och överföring
till allmänheten av exemplar med stöd av denna paragraf får
inte ske i förvärvssyfte. Exemplaren får inte heller användas
för andra ändamål än som avses i paragrafen.

När bibliotek och organisationer sprider exemplar eller överför
exemplar av verk till personer med funktionshinder på ett
sådant sätt att dessa personer får behålla ett exemplar av
verket, har upphovsmannen rätt till ersättning. Detsamma gäller
om någon med stöd av första stycket andra meningen överlåter
fler än några få exemplar till personer med funktionshinder.
Lag (2005:359).

Framställning av samlingsverk för användning vid undervisning

18 § Den som framställer ett samlingsverk, sammanställt ur verk
från ett större antal upphovsmän, för användning vid
undervisning, får återge mindre delar av litterära och
musikaliska verk och sådana verk av litet omfång, om det har
gått fem år efter det år då verken gavs ut. Konstverk får
återges i anslutning till texten, om det har gått fem år efter
det år då verket offentliggjordes. Upphovsmännen har rätt till
ersättning.

Första stycket gäller inte sådana verk som har skapats för att
användas vid undervisning och ger inte rätt att i förvärvssyfte
framställa samlingsverk. Lag (2005:359).

Spridning av exemplar

19 § När ett exemplar av ett verk med upphovsmannens samtycke
har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får
exemplaret spridas vidare.

Första stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten

1. exemplar av verk, utom byggnader och brukskonst, genom
uthyrning eller andra jämförliga rättshandlingar, eller

2. exemplar av datorprogram i maskinläsbar form eller filmverk
genom utlåning. Lag (2005:359).

Visning av exemplar

20 § När ett verk har utgivits får de exemplar som omfattas av
utgivningen visas offentligt. Motsvarande gäller när
upphovsmannen har överlåtit exemplar av ett konstverk.
Lag (2005:359).

Konstverk som ingår i en film, ett televisionsprogram eller en
bild

20 a § Var och en får genom film eller televisionsprogram
framställa och sprida exemplar av konstverk, framföra konstverk
offentligt och överföra konstverk till allmänheten, om
förfogandet är av underordnad betydelse med hänsyn till filmens
eller televisionsprogrammets innehåll. Motsvarande förfoganden
får göras vad gäller konstverk som förekommer i bakgrunden av
eller annars ingår som en oväsentlig del av en bild.

Förfoganden enligt första stycket får dock endast ske om
förlagan till det exemplar som framställs när konstverket tas
in i filmen, televisionsprogrammet eller bilden är ett exemplar
som omfattas av en utgivning av konstverket eller ett exemplar
som överlåtits av upphovsmannen. Om någon exemplarframställning
inte sker, gäller motsvarande det exemplar som direkt överförs
till allmänheten genom televisionsprogrammet. Lag (2005:359).

Offentliga framföranden

21 § Var och en får, med undantag för filmverk och sceniska
verk, framföra offentliggjorda verk offentligt

1. vid tillfällen där framförandet av sådana verk inte är det
huvudsakliga, tillträdet är avgiftsfritt och anordnandet sker
utan förvärvssyfte samt

2. vid undervisning eller gudstjänst.

Riksdagen samt statliga och kommunala myndigheter får i fall
som avses i första stycket 1 även framföra offentliggjorda
filmverk och sceniska verk. Verken får framföras endast genom
en uppkoppling till ett externt nätverk som tillhandahålls i
syfte att tillgodose ett allmänt informationsintresse och,
beträffande arkiv och bibliotek som avses i 16 § tredje
stycket, genom ett tekniskt hjälpmedel avsett för enstaka
besökare i syfte att tillgängliggöra verk som ingår i de egna
samlingarna. Framförandet får ske endast i riksdagens eller
myndigheternas egna lokaler.

Första stycket 2 ger inte rätt att i förvärvssyfte framföra
sammanställningar vid undervisning. Lag (2013:691).

Citat

22 § Var och en får citera ur offentliggjorda verk i
överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av
ändamålet. Lag (1993:1007).

22 a § Har upphävts genom lag (1993:1007).

22 b § Har upphävts genom lag (1993:1007).

22 c § Har upphävts genom lag (1993:1007).

22 d § Har upphävts genom lag (1993:1007).

Återgivning av konstverk och byggnader

23 § Offentliggjorda konstverk får återges

1. i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som
inte framställts i förvärvssyfte,

2. i anslutning till texten i en kritisk framställning, dock
inte i digital form och

3. i en tidning eller tidskrift i samband med en redogörelse
för en dagshändelse, dock inte om verket har skapats för att
återges i en sådan publikation.

Första stycket gäller endast om återgivningen sker i
överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras
av ändamålet. Lag (2005:359).

24 § Konstverk får avbildas

1. om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats
utomhus,

2. om syftet är att annonsera en utställning eller försäljning
av konstverken, men endast i den utsträckning som behövs för
att främja utställningen eller försäljningen, eller

3. om de ingår i en samling, i kataloger, dock inte i digital
form.

Byggnader får fritt avbildas. Lag (2005:359).

24 a § Har upphävts genom lag (1993:1007).

Information om dagshändelser genom ljudradio och television
m.m.

25 § Verk som syns eller hörs under en dagshändelse får
återges vid information om dagshändelsen genom ljudradio,
television, direkt överföring eller film. Verken får dock återges
endast i den omfattning som motiveras av informationssyftet. Lag
(1993:1007).

25 a § Verk som syns eller hörs i en televisionsutsändning får
återges när ett televisionsföretag med stöd av 48 a § återger
ett utdrag ur utsändningen. Lag (2010:697).

Offentliga debatter, allmänna handlingar m.m.

26 § Var och en får återge vad som muntligen eller
skriftligen anförs

1. inför myndigheter,

2. i statliga eller kommunala representationer,

3. vid offentliga debatter om allmänna angelägenheter eller

4. vid offentliga utfrågningar om sådana angelägenheter.

Första stycket 1 och 2 gäller dock inte uppgifter för vilka
sekretess gäller enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Vid tillämpning av första stycket gäller

1. att skrifter vilka åberopas som bevis, utlåtanden och
liknande får återges endast i samband med en redogörelse för
det mål eller ärende i vilket de förekommit och endast i den
omfattning som motiveras av ändamålet med redogörelsen,

2. att en upphovsman har ensamrätt att ge ut samlingar av
sina anföranden och

3. att det som anförs vid sådana utfrågningar som avses i
första stycket 4 inte får återges i ljudradio eller
television med stöd av den bestämmelsen. Lag (2009:406).

26 a § Var och en får återge verk, vilka ingår i de handlingar
som avses i 9 § första stycket och är av de slag som anges i 9 §
andra stycket 2-4. Detta gäller dock inte ett sådant verk som
avses i 9 § tredje stycket. Upphovsmannen har rätt till
ersättning, utom när återgivningen sker i samband med

1. en myndighets verksamhet eller

2. en redogörelse för ett mål eller ärende i vilket verket
förekommit och verket återges endast i den omfattning som
motiveras av ändamålet med redogörelsen.

Var och en får återge handlingar som är upprättade hos svenska
myndigheter men inte är sådana som avses i 9 § första stycket.

Andra stycket gäller inte beträffande

1. kartor,

2. tekniska förebilder,

3. datorprogram,

4. verk som skapats för undervisning,

5. verk som är resultatet av vetenskaplig forskning,

6. alster av bildkonst,

7. musikaliska verk,

8. diktverk eller

9. verk av vilka exemplar genom en myndighets försorg
tillhandahålls allmänheten i samband med affärsverksamhet.
Lag (2000:92).

26 b § Allmänna handlingar skall oavsett upphovsrätten
tillhandahållas enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Upphovsrätten hindrar inte att ett verk används i rättsvårdens
eller den allmänna säkerhetens intresse. Lag (1997:790).

Ändringar av byggnader och bruksföremål

26 c § Ägaren till en byggnad eller ett bruksföremål får ändra
egendomen utan upphovsmannens samtycke. Lag (1993:1007).

Särskilda bestämmelser om ljudradio och television

26 d § Ny beteckning 42 e § genom lag (2005:359).

26 e § Ett radio- eller televisionsföretag som har rätt att
sända ut ett verk får ta upp verket på en anordning genom
vilken det kan återges, om det görs

1. för användning vid egna utsändningar ett fåtal gånger under
begränsad tid,

2. för att säkerställa bevisning om utsändningens innehåll,
eller

3. för att en statlig myndighet ska kunna utöva tillsyn över
utsändningsverksamheten.

Upptagningar som avses i första stycket 2 och 3 får användas
endast för de ändamål som anges där. Om sådana upptagningar har
dokumentariskt värde, får de dock bevaras hos Kungl.
biblioteket.

En statlig myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn
över reklamen i ljudradio- och televisionsutsändningar får
återge utsändningar i den omfattning som motiveras av ändamålet
med tillsynen. Lag (2008:1416).

26 f § Ny beteckning 42 f § genom lag (2005:359).

Särskilda bestämmelser om datorprogram m.m.

26 g § Den som har förvärvat rätt att använda ett datorprogram
får framställa sådana exemplar av programmet och göra sådana
ändringar i programmet som är nödvändiga för att han skall
kunna använda programmet för dess avsedda ändamål. Detta gäller
även rättelse av fel.

Den som har rätt att använda ett datorprogram får framställa
säkerhetsexemplar av programmet, om detta är nödvändigt för den
avsedda användningen av programmet.

Exemplar som framställs med stöd av första eller andra stycket
får inte utnyttjas för andra ändamål och får inte heller
användas när rätten att utnyttja programmet har upphört.

Den som har rätt att använda ett datorprogram får iaktta,
undersöka eller prova programmets funktion för att fastställa
de idéer och principer som ligger bakom programmets olika
detaljer. Detta gäller under förutsättning att det sker vid
sådan laddning, visning på skärm, körning, överföring eller
lagring av programmet som han har rätt att utföra.

Den som har rätt att använda en sammanställning får förfoga
över den på det sätt som är nödvändigt för att han skall kunna
använda sammanställningen för dess avsedda ändamål.

Avtalsvillkor som inskränker användarens rätt enligt andra,
fjärde eller femte stycket är ogiltiga. Lag (1997:790).

26 h § Återgivning av ett datorprograms kod eller översättning av
kodens form är tillåten om åtgärderna krävs för att få den
information som är nödvändig för att uppnå samverkansförmåga
mellan programmet och ett annat program. Detta gäller dock
endast under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

1. åtgärderna utförs av en person som har rätt att använda
programmet eller för hans räkning av en person som har fått rätt att
utföra åtgärderna,

2. den information som är nödvändig för att uppnå
samverkansförmåga har inte tidigare varit lätt åtkomlig för de i 1
angivna personerna och

3. åtgärderna är begränsade till de delar av originalprogrammet
som är nödvändiga för att uppnå den avsedda
samverkansförmågan.

Första stycket innebär inte att informationen får

1. användas för andra ändamål än att uppnå den avsedda
samverkansförmågan,

2. överlämnas till andra personer, utom när detta är nödvändigt för
att uppnå den avsedda samverkansförmågan,

3. användas för utveckling, tillverkning eller marknadsföring av ett
datorprogram som i förhållande till det skyddade programmet har
en väsentligen likartad uttrycksform eller

4. användas för andra åtgärder som utgör intrång i upphovsrätten.

Avtalsvillkor som inskränker användarens rätt enligt denna
paragraf är ogiltiga. Lag (1993:1007).

26 i § Ny beteckning 42 a § genom lag (2005:359).

2 a kap. Rätt till särskild ersättning

26 j § Har upphävts genom lag (2007:521).

Ersättning vid tillverkning och införsel av anordningar för
ljud- eller bildupptagning

26 k § När en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet
tillverkar eller till landet inför anordningar på vilka ljud
eller rörliga bilder kan tas upp och som är särskilt ägnade för
framställning av exemplar av verk för privat bruk, har
upphovsmän till skyddade verk som därefter har sänts ut i
ljudradio eller television eller som har getts ut på
anordningar genom vilka de kan återges rätt till ersättning av
näringsidkaren.

Upphovsmännen har dock inte rätt till ersättning, om de
tillverkade eller införda anordningarna skall

1. användas till annat än framställning av exemplar av verk för
privat bruk,

2. föras ut ur landet eller

3. användas till framställning av exemplar av verk till
personer med funktionshinder. Lag (2005:359).

26 l § Ersättningen enligt 26 k § är

1. för en anordning för analog upptagning: två och ett halvt
öre för varje möjlig upptagningsminut,

2. för anordningar där digital upptagning kan ske upprepade
gånger: 0,4 öre per megabyte lagringsutrymme,

3. för andra anordningar där digital upptagning kan ske: 0,25
öre per megabyte lagringsutrymme.

Näringsidkaren har rätt till nedsättning av ersättningsbeloppen
enligt första stycket, om

1. upphovsmännen på annat sätt kompenseras för framställning av
exemplar av sådana verk som avses i 26 k §, eller

2. ersättningen med hänsyn till omständigheter hänförliga till
en anordning eller i övrigt förhållandena på marknaden är
oskäligt hög. Lag (2005:359).

26 m § Endast en organisation som företräder ett flertal
ersättningsberättigade upphovsmän och innehavare av
närstående rättigheter på området har rätt att kräva in och
träffa avtal om att sätta ned ersättning enligt 26 k och
26 l §§. Organisationen ska kräva in ersättningen och fördela
den mellan de ersättningsberättigade, efter avdrag för skälig
ersättning till organisationen för dess omkostnader. Vid
fördelningen ska rättighetshavare som inte företräds av
organisationen vara likställda med rättighetshavare som
organisationen företräder.

Näringsidkare som avses i 26 k § första stycket ska anmäla
sig hos en sådan organisation som avses i första stycket.
Näringsidkaren ska på begäran av organisationen redovisa det
antal anordningar som omfattas av rätt till ersättning,
anordningarnas upptagningstid eller lagringskapacitet, om
anordningarna kan användas för digital upptagning upprepade
gånger och när anordningarna tillverkades eller infördes. Av
redovisningen ska framgå antalet anordningar enligt 26 k §
andra stycket. Lag (2013:691).

Ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk
(följerätt)

26 n § Om ett exemplar av ett originalkonstverk som har
överlåtits säljs vidare inom upphovsrättens giltighetstid
har upphovsmannen rätt till ersättning (följerätt) om
någon som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden är
säljare, förmedlare eller köpare vid försäljningen. Med
originalkonstverk avses

1. konstverk som har utförts av konstnären själv, eller

2. exemplar av konstverk som har framställts i ett
begränsat antal av konstnären själv eller med hans eller
hennes tillstånd.

Upphovsmannen har inte rätt till ersättning om

1. försäljningspriset exklusive mervärdesskatt inte
överstiger en tjugondel av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken,

2. försäljningen avser ett alster av byggnadskonst, eller

3. försäljningen sker från en privatperson till ett museum
som är öppet för allmänheten och som bedriver verksamhet
utan vinstsyfte, om försäljningen skett utan att en
förmedlare som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden
medverkat.

Om endast en person som är yrkesmässigt verksam på
konstmarknaden som säljare, förmedlare eller köpare deltar
vid försäljningen, ska ersättningen betalas av denne. Har
fler än en sådan person deltagit vid försäljningen ska
ersättningen betalas av säljaren. Om säljaren inte är
yrkesmässigt verksam på konstmarknaden ska ersättningen i
stället betalas av förmedlaren. Lag (2010:1206).

26 o § Ersättningen enligt 26 n § skall beräknas på
försäljningspriset exklusive mervärdesskatt och tas ut med

1. fem procent av den del av försäljningspriset som inte
överstiger 50 000 euro,

2. tre procent av den del av försäljningspriset som ligger
mellan 50 000,01 och 200 000 euro,

3. en procent av den del av försäljningspriset som ligger
mellan 200 000,01 och 350 000 euro,

4. en halv procent av den del av försäljningspriset som ligger
mellan 350 000,01 och 500 000 euro,

5. 0,25 procent av den del av försäljningspriset som överstiger
500 000 euro.

Ersättning enligt första stycket får tas ut med högst 12 500
euro.

Vid fastställande av vad som skall betalas i
följerättsersättning skall omräkning av de belopp som anges i
första och andra styckena från euro till svenska kronor ske
enligt den växelkurs som Europeiska centralbanken har
fastställt för den dag då försäljningen äger rum, eller, om
försäljningen inte sker på en svensk bankdag, den växelkurs som
fastställts för närmast föregående svenska bankdag.

Rätten till ersättning är personlig och får inte överlåtas
eller efterges. Efter upphovsmannens död är, trots 10 kap. 3 §
första stycket äktenskapsbalken, föreskrifterna om bodelning,
arv och testamente tillämpliga på rätten. Lag (2007:521).

26 p § Endast en organisation som företräder ett flertal
upphovsmän till i Sverige använda verk på området har rätt
att kräva in ersättningen. Organisationen ska kräva in
ersättningen och betala beloppet till den
ersättningsberättigade, efter avdrag för skälig ersättning
till organisationen för dess omkostnader. Om organisationen
inte kräver den ersättningsskyldige på ersättningen inom tre
år efter utgången av det kalenderår då försäljningen ägde
rum, är fordringen preskriberad.

Den som är ersättningsskyldig ska på begäran av
organisationen redovisa de ersättningsgrundande försäljningar
som gjorts under de tre närmast föregående kalenderåren.

Den ersättningsberättigades fordran på organisationen
preskriberas tio år efter tillkomsten, dock endast om
organisationen har vidtagit rimliga åtgärder för att finna
den ersättningsberättigade. Lag (2013:691).

3 Kap. Upphovsrättens övergång

Allmänna bestämmelser om överlåtelse

27 § Upphovsrätt må, med den begränsning som följer av vad i 3 § sägs,
helt eller delvis överlåtas. Överlåtelse av exemplar innefattar icke
överlåtelse av upphovsrätt. I fråga om b eställd porträttbild äger
upphovsmannen dock icke utöva sin rätt utan tillstånd av beställaren
eller, efter dennes död, av hans efterlevande make och arvingar.

Beträffande överlåtelse av upphovsrätt i vissa särskilda avseenden
föreskrivs i 30–40 §§. Dessa bestämmelser tillämpas dock endast i den
mån ej annat avtalats. Lag (1992:1687).

28 § Om ej annat avtalats, äger den till vilken upphovsrätt överlåtits
icke ändra verket samt ej heller överlåta rätten vidare. Ingår rätten i
en rörelse, må den överlåtas i samband med överlåtelse av rörelsen eller
del därav; överlåtaren svarar dock alltjämt för avtalets fullgörande.

29 § Om en upphovsman till en framställare av ljudupptagningar
eller upptagningar av rörliga bilder överlåter sin rätt att
genom uthyrning av sådana upptagningar göra ett verk
tillgängligt för allmänheten, har upphovsmannen rätt till
skälig ersättning.

Avtalsvillkor som inskränker denna rätt är ogiltiga.
Lag (1997:309).

Avtal om offentligt framförande m.m.

30 § Överlåts rätt att överföra ett verk till allmänheten eller
att framföra det offentligt, skall överlåtelsen gälla för en
tid av tre år och inte medföra ensamrätt. Har längre
giltighetstid än tre år bestämts och är ensamrätt avtalad, får
upphovsmannen ändå själv överföra eller framföra verket eller
överlåta sådan rätt åt annan, om rätten under en tid av tre år
inte tagits i bruk.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte filmverk.
Lag (2005:359).

Förlagsavtal

31 § Genom förlagsavtal överlåter upphovsmannen till förläggare rätt att
genom tryck eller liknande förfarande mångfaldiga och utgiva litterärt
eller konstnärligt verk.

Manuskript eller annat exemplar av verket, efter vilket detta skall
återgivas, förblir i upphovsmannens ägo.

32 § Förläggaren har rätt att utgiva en upplaga, vilken ej må överstiga
av litterärt verk 2 000, av musikaliskt verk 1 000 och av konstverk 200
exemplar.

Med upplaga förstås vad förläggaren på en gång låter framställa.

33 § Förläggaren är pliktig att utgiva verket inom skälig tid, på
sedvanligt sätt sörja för dess spridning samt fullfölja utgivningen i
den omfattning som betingas av möjligheterna till avsättning och övriga
omständigheter. Försummas det, äger upphovsmannen häva avtalet och
därvid behålla uppburet honorar. Har upphovsmannen lidit skada, som ej
täckes därav, skall den ock ersättas.

34 § Om verket icke är utgivet inom två år eller, såvitt angår
musikaliskt verk, inom fyra år från det upphovsmannen avlämnat
fullständigt manuskript eller annat exemplar som skall mångfaldigas,
äger upphovsmannen, ändå att försummelse ej ligger förläggaren till
last, häva avtalet och därvid behålla uppburet honorar. Samma lag vare,
om verket är utgånget och förläggaren har rätt att utgiva ny upplaga men
icke inom ett år efter det upphovsmannen hos honom begärt sådan
utgivning utnyttjar sin rätt.

35 § Förläggaren är skyldig att tillställa upphovsmannen intyg från
tryckeriet eller den som eljest mångfaldigar verket om antalet
framställda exemplar.

Har under räkenskapsår skett försäljning för vilken upphovsmannen har
rätt till honorar, skall förläggaren inom nio månader efter årets slut
tillställa honom redovisning, angivande försäljningen under året samt
restupplagan vid årsskiftet. Även eljest äger upphovsmannen efter
redovisningsfristens utgång på begäran erhålla uppgift om restupplagan
vid årsskiftet.

36 § Påbörjas framställning av ny upplaga senare än ett år efter det
föregående upplaga utgavs, skall upphovsmannen före framställningen
erhålla tillfälle att göra sådana ändringar i verket, som kunna vidtagas
utan oskälig kostnad och icke ändra verkets karaktär.

37 § Upphovsmannen har icke rätt att på nytt utgiva verket i den form
och på det sätt som avses i avtalet, förrän den eller de upplagor som
förläggaren äger utgiva blivit slutsålda.

Litterärt verk må dock sedan femton år förflutit efter det år, då
utgivningen påbörjades, av upphovsmannen intagas i upplaga av hans
samlade eller valda arbeten.

38 § Bestämmelserna om förlagsavtal äga icke tillämpning på bidrag till
tidning eller tidskrift. För bidrag till annat samlingsverk gälla icke
33 och 34 §§.

Avtal om filmning

39 § Överlåtelse av rätt till inspelning av litterärt eller konstnärligt
verk på film omfattar rätt att genom filmen på biograf, i television
eller annorledes göra verket tillgängligt för allmänheten samt att i
filmen återgiva talade inslag i text eller översätta dem till annat
språk. Vad sålunda stadgats gäller icke musikaliskt verk. Lag
(1973:363).

40 § Överlåtes rätt att utnyttja ett litterärt eller musikaliskt verk
för film, som är avsedd för offentlig visning, är förvärvaren pliktig
att inom skälig tid inspela filmverket och sörja för att det göres
tillgängligt för allmänheten. Försummas det, äger upphovsmannen häva
avtalet och därvid behålla uppburet honorar. Har upphovsmannen lidit
skada, som ej täckes därav, skall den ock ersättas.

Om filmverket icke är inspelat inom fem år från det upphovsmannen
fullgjort vad på honom ankommer, äger upphovsmannen, ändå att
försummelse ej ligger förvärvaren till last, häva avtalet och därvid
behålla uppburet honorar.

Datorprogram skapade i anställningsförhållanden

40 a § Upphovsrätten till ett datorprogram, som skapas av en
arbetstagare som ett led i hans arbetsuppgifter eller efter
instruktioner av arbetsgivaren, övergår till arbetsgivaren, såvida inte
något an nat har avtalats. Lag (1992:1687).

Upphovsrättens övergång vid upphovsmannens död, m.m.

41 § Efter upphovsmannens död är, utan hinder av 10 kap. 3 § första
stycket äktenskapsbalken, föreskrifterna om bodelning, arv och
testamente tillämpliga på upphovsrätten. Avträds boet till förvaltning
av boutredningsman, får denne inte utan dödsbodelägarnas samtycke
utnyttja verket på annat sätt än som förut har skett.

Upphovsmannen äger genom testamente, med bindande verkan även för
efterlevande make och bröstarvingar, giva föreskrifter om rättens
utövande eller bemyndiga annan att meddela dylika föreskrifter. Lag
(1987:800).

42 § Upphovsrätt må ej tagas i mät hos upphovsmannen själv eller hos
någon, till vilken rätten övergått på grund av bodelning, arv eller
testamente. Samma lag vare beträffande manuskript, så ock i fråga om
exemplar av sådant konstverk som ej blivit utställt, utbjudet till salu
eller eljest godkänt för offentliggörande. Lag (1987:800).

3 a kap. Avtalslicenser

Gemensamma bestämmelser om avtalslicenser

42 a § En avtalslicens som avses i 42 b–42 h §§ gäller för
utnyttjande av verk på visst sätt, när ett avtal har ingåtts
om utnyttjande av verk på sådant sätt med en organisation som
företräder ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk
på området. Avtalslicensen ger användaren rätt att utnyttja
verk av det slag som avses med avtalet trots att verkens
upphovsmän inte företräds av organisationen. För att ett verk
ska få utnyttjas med stöd av 42 c § krävs att avtalet med
organisationen har ingåtts av någon som bedriver
undervisningsverksamhet i organiserade former.

De villkor i fråga om rätten att utnyttja verket som följer
av avtalet gäller. Upphovsmannen ska i fråga om ersättning
som lämnas enligt avtalet och förmåner från organisationen
vilka väsentligen bekostas genom ersättningen vara likställd
med de upphovsmän som organisationen företräder.
Upphovsmannen har dock oavsett detta alltid rätt till
ersättning som hänför sig till utnyttjandet, om han eller hon
begär det inom tre år efter det år då verket utnyttjades.
Krav på ersättning får riktas endast mot organisationen.

Gentemot den som använder ett verk med stöd av 42 f § får
krav på ersättning göras gällande endast av de avtalsslutande
organisationerna. Kraven ska framställas samtidigt.
Lag (2013:691).

Avtalslicens för myndigheter, företag och organisationer
m.fl.

42 b § Riksdagen, beslutande kommunala församlingar, statliga
och kommunala myndigheter samt företag och organisationer får
för att tillgodose behovet av information inom sin verksamhet
framställa exemplar av samt överföra och framföra
offentliggjorda litterära verk och konstverk, om avtalslicens
gäller enligt 42 a §.

Första stycket gäller inte, om upphovsmannen hos någon av de
avtalsslutande parterna har meddelat förbud mot
exemplarframställningen, överföringen eller framförandet.
Lag (2013:691).

Avtalslicens för undervisningsverksamhet

42 c § För undervisningsändamål får exemplar framställas av
offentliggjorda verk, om avtalslicens gäller enligt 42 a §.
Exemplaren får användas endast i undervisningsverksamhet som
omfattas av det avtal som förutsätts för uppkomsten av
avtalslicensen.

Första stycket gäller inte, om upphovsmannen hos någon av de
avtalsslutande parterna har meddelat förbud mot
exemplarframställningen. Lag (2005:359).

Avtalslicens för vissa arkiv och bibliotek

42 d § De arkiv och bibliotek som avses i 16 § tredje och
fjärde styckena får framställa exemplar av verk som ingår i
de egna samlingarna och tillgängliggöra offentliggjorda
sådana verk för allmänheten, om avtalslicens gäller enligt
42 a §.

Första stycket gäller inte, om upphovsmannen hos någon av de
avtalsslutande parterna har meddelat förbud mot
exemplarframställningen eller tillgängliggörandet, eller om
det av andra skäl finns särskild anledning att anta att
upphovsmannen motsätter sig förfogandet. Lag (2013:691).

Avtalslicenser för radio och tv

42 e § Ett radio- eller tv-företag får sända ut
offentliggjorda litterära och musikaliska verk samt
offentliggjorda konstverk, om avtalslicens gäller enligt
42 a §. Om verket ingår i ett radio- eller tv-program som
företaget sänder ut, får företaget också överföra verket till
allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång
till det från en plats och vid en tidpunkt som de själva
väljer. Företaget får även framställa sådana exemplar som är
nödvändiga för överföringen.

Första stycket gäller inte sceniska verk och inte heller
andra verk, om upphovsmannen hos någon av de avtalsslutande
parterna har meddelat förbud mot utsändningen eller
överföringen, eller om det av andra skäl finns särskild
anledning att anta att upphovsmannen motsätter sig
förfogandet. Första stycket gäller inte sådan vidaresändning
som avses i 42 f §.

Vid utsändning över satellit gäller avtalslicensen endast om
sändarföretaget samtidigt verkställer utsändning genom en
marksändare. Lag (2013:691).

42 f § Var och en har rätt att till allmänheten trådlöst eller
genom kabel samtidigt och oförändrat återutsända (vidaresända)
verk som ingår i en trådlös ljudradio- eller
televisionsutsändning, om avtalslicens gäller enligt 42 a §.

Första stycket gäller inte verk till vilka rättigheterna till
vidaresändning innehas av det radio- eller televisionsföretag
som sänder ut den ursprungliga sändningen. Lag (2005:359).

42 g § Ett radio- eller televisionsföretag får, om
avtalslicens gäller enligt 42 a §, överföra offentliggjorda
verk till allmänheten, om verken ingår i egna eller av
företaget beställda produktioner som har sänts ut före den 1
juli 2005. Företaget får också framställa sådana exemplar av
verken som är nödvändiga för överföringen.

Första stycket gäller inte om upphovsmannen hos någon av de
avtalsslutande parterna har meddelat förbud mot överföringen
eller exemplarframställningen, eller om det av andra skäl
finns särskild anledning att anta att upphovsmannen motsätter
sig förfogandet. Lag (2011:94).

Generell avtalslicens

42 h § Var och en får inom ett avgränsat användningsområde
framställa exemplar av verk eller tillgängliggöra
offentliggjorda verk för allmänheten också i andra fall än de
som anges i 42 b–42 g §§, om avtalslicens gäller enligt
42 a § och det är en förutsättning för utnyttjandet att
användaren genom avtalet med organisationen ges rätt att
utnyttja verk av det slag som avses med avtalet trots att
verkens upphovsmän inte företräds av organisationen.

Första stycket gäller inte, om upphovsmannen hos någon av de
avtalsslutande parterna har meddelat förbud mot
exemplarframställningen eller tillgängliggörandet, eller om
det av andra skäl finns särskild anledning att anta att
upphovsmannen motsätter sig förfogandet. Lag (2013:691).

4 Kap. Upphovsrättens giltighet
43 § Upphovsrätt till ett verk gäller till utgången av
sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled eller, i
fråga om verk som avses i 6 §, efter den sist avlidne
upphovsmannens dödsår.

I stället för det som anges i första stycket gäller
upphovsrätt till

1. ett filmverk, till utgången av sjuttionde året efter
dödsåret för den sist avlidne av huvudregissören,
manusförfattaren, dialogförfattaren och kompositören av musik
som har skapats speciellt för verket, och

2. ett musikaliskt verk med text, till utgången av sjuttionde
året efter dödsåret för den sist avlidne av kompositören och
textförfattaren, om musik och text har skapats speciellt för
verket. Lag (2013:691).

44 § För verk som har offentliggjorts utan att upphovsmannen har
blivit angiven med sitt namn eller med sin allmänt kända pseudonym
eller signatur gäller upphovsrätten intill utgången av sjuttionde
året efter det år då verket offentliggjordes. Om verket består av två
eller flera delar, räknas tiden för varje del för sig.

Om upphovsmannen inom den tid som anges i första stycket avslöjar
sin identitet, gäller bestämmelserna i 43 §.

För verk som inte har offentliggjorts och vars upphovsman inte är
känd gäller upphovsrätten intill utgången av sjuttionde året efter
det år då verket skapades.

44 a § Om ett verk inte har getts ut inom den tid som avses i 43
eller 44 §, har den som därefter för första gången ger ut eller
offentliggör verket sådan rätt till verket som svarar mot de
ekonomiska rättigheter som innefattas i upphovsrätten. Rätten gäller
intill utgången av tjugofemte året efter det år då verket gavs ut
eller offentliggjordes. Lag (1995:1273).

5 Kap. Vissa upphovsrätten närstående rättigheter

Utövande konstnärer

45 § En utövande konstnär har, med de inskränkningar som
föreskrivs i denna lag, en uteslutande rätt att förfoga över
sitt framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk
eller ett uttryck av folklore genom att

1. ta upp framförandet på en grammofonskiva, en film eller en
annan anordning, genom vilken det kan återges,

2. framställa exemplar av en upptagning av framförandet,
och
3. göra framförandet eller en upptagning av det
tillgängligt för allmänheten.

De rättigheter som avses i första stycket 2 och 3 gäller till
utgången av femtionde året efter det år då framförandet
gjordes. Om upptagningen har getts ut eller offentliggjorts
inom femtio år från framförandet, gäller rättigheterna i
stället till utgången av det femtionde eller, för
ljudupptagningar, sjuttionde året efter det år då
upptagningen först gavs ut eller offentliggjordes.

Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde styckena, 3, 6–9, 11–12 och
16 §§, 16 a § tredje stycket, 17, 21, 22, 25–26 b, 26 e,
26 k–26 m och 27–29 §§, 39 § första meningen samt i 41–42 h §§
ska tillämpas i fråga om framföranden som avses i denna
paragraf.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med
den utövande konstnärens samtycke har överlåtits inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får exemplaret spridas
vidare.

Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten

1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra
jämförliga rättshandlingar, eller

2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken
rörliga bilder tagits upp genom utlåning. Lag (2014:884).

45 a § Om en utövande konstnär som har rätt till en
ljudupptagning enligt 45 § har överlåtit denna rätt till en
framställare av ljudupptagningar mot en engångsersättning,
har konstnären rätt till särskild ersättning av framställaren
(tilläggsersättning) för varje år som följer på det femtionde
året efter det år då upptagningen först gavs ut eller, om den
inte har getts ut, det år då den först offentliggjordes. Om
två eller flera konstnärer som har rätt till
tilläggsersättning samverkat vid framförandet, tillkommer
ersättningen dem gemensamt.

Tilläggsersättningen ska uppgå till tjugo procent av de
intäkter som framställaren haft till följd av rätten att
utnyttja upptagningen. Framställarens intäkter från uthyrning
av upptagningen eller ersättning till framställaren med stöd
av 26 k eller 47 § ska dock inte tas med vid beräkningen.

Ett avtalsvillkor som inskränker konstnärens rätt enligt
denna paragraf är ogiltigt. Lag (2013:691).

45 b § Endast en organisation som företräder ett flertal
ersättningsberättigade utövande konstnärer på området får
kräva in tilläggsersättning enligt 45 a §. Organisationen ska
kräva in ersättningen och fördela den mellan de
ersättningsberättigade, efter avdrag för skälig ersättning
till organisationen för dess omkostnader. Vid fördelningen
ska konstnärer som inte företräds av organisationen vara
likställda med konstnärer som organisationen företräder.

Framställaren ska på begäran av organisationen lämna det
underlag som krävs för att ersättningen ska kunna beräknas.
Lag (2013:691).

45 c § Om en utövande konstnär som har rätt till en
ljudupptagning enligt 45 § har överlåtit denna rätt till en
framställare av ljudupptagningar mot återkommande betalning,
har konstnären, efter det femtionde året efter det år då
upptagningen först gavs ut eller, om den inte har getts ut,
det år då den först offentliggjordes, rätt till betalning
utan avräkning för förskott eller avräkning på någon annan
grund. Avräkning får dock ske om konstnären uttryckligen
godkänt det. Lag (2013:691).

45 d § Om en utövande konstnär som har rätt till en
ljudupptagning enligt 45 § har överlåtit denna rätt till en
framställare av ljudupptagningar, har konstnären, efter det
femtionde året efter det år då upptagningen först gavs ut
eller, om den inte har getts ut, det år då den först
offentliggjordes, rätt att häva avtalet om

1. framställaren inte bjuder ut upptagningen till försäljning
i tillräckligt antal exemplar och överför den till
allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång
till den från en plats och vid en tidpunkt som de själva
väljer, och

2. konstnären har uppmanat framställaren att göra
upptagningen tillgänglig för allmänheten på de sätt som anges
i 1 och framställaren inte inom ett år från uppmaningen gör
detta.

Om två eller flera konstnärer har samverkat vid framförandet
och överlåtit sina rättigheter till upptagningen till
framställaren, kan de endast gemensamt lämna uppmaning och
hävningsförklaring.

Om avtalet hävs, har konstnären rätt att behålla mottagen
ersättning.

Ett avtalsvillkor som inskränker konstnärens rätt enligt
denna paragraf är ogiltigt. Lag (2013:691).

Framställare av ljud- eller bildupptagningar

46 § En framställare av upptagningar av ljud eller rörliga
bilder har, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag,
en uteslutande rätt att förfoga över sin upptagning genom
att

1. framställa exemplar av upptagningen, och

2. göra upptagningen tillgänglig för allmänheten.

De rättigheter som avses i första stycket gäller till dess
femtio år har förflutit efter det år då upptagningen gjordes.
Om en ljudupptagning ges ut inom denna tid, gäller
rättigheterna i stället till utgången av det sjuttionde året
efter det år då ljudupptagningen första gången gavs ut. Om
ljudupptagningen inte ges ut under nämnda tid men
offentliggörs under samma tid, gäller rättigheterna i stället
till utgången av det sjuttionde året efter det år då
ljudupptagningen först offentliggjordes. Hävs ett avtal
enligt 45 d §, gäller dock inte längre rättigheterna. Om en
upptagning av rörliga bilder har getts ut eller
offentliggjorts inom femtio år från upptagningen, gäller
rättigheterna enligt första stycket till dess femtio år har
förflutit efter det år då upptagningen av rörliga bilder
först gavs ut eller offentliggjordes.

Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde styckena, 6–9 §§, 11 §
andra stycket, 11 a, 12 och 16 §§, 16 a § tredje stycket, 17,
21, 22, 25–26 b, 26 e, 26 k–26 m och 42 a–42 h §§ ska
tillämpas i fråga om upptagningar som avses i denna paragraf.
I fråga om ljudupptagningar ska dessutom det som gäller för
filmverk enligt 16 a och 16 b §§ samt 16 c § första, andra
och fjärde–sjätte styckena tillämpas.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med
framställarens samtycke har överlåtits inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet får exemplaret spridas vidare.

Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten

1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra
jämförliga rättshandlingar, eller

2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken
rörliga bilder tagits upp genom utlåning. Lag (2014:884).

Användning av ljudupptagningar för offentligt framförande m.m.

47 § Oavsett bestämmelserna i 45 § första stycket och 46 §
första stycket får ljudupptagningar användas vid

1. ett offentligt framförande, eller

2. en överföring till allmänheten utom i fall då överföringen
sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till
ljudupptagningarna från en plats och vid en tidpunkt som de
själva väljer.

Vid användning som avses i första stycket har framställaren
samt de utövande konstnärer vars framförande finns på
upptagningen rätt till ersättning. Om två eller flera
konstnärer har samverkat vid framförandet, kan den rätt som
tillkommer dem göras gällande endast av dem gemensamt. Mot
den som har använt anordningen ska konstnärer och
framställare göra gällande sina krav samtidigt.

Används en ljudupptagning vid överföring i form av en trådlös
ljudradio- eller televisionsutsändning som samtidigt och
oförändrat återutsänds (vidaresänds) till allmänheten
trådlöst eller genom kabel gäller följande. Gentemot den som
vidaresänder får krav på ersättning göras gällande endast
genom sådana organisationer som företräder ett flertal
utövande konstnärer eller framställare vars framföranden
eller upptagningar används i Sverige. Organisationerna ska
framställa kraven samtidigt med de krav som avses i 42 a §
tredje stycket.

Bestämmelsen i 11 § andra stycket ska tillämpas i de fall som
avses i denna paragraf.

Denna paragraf gäller inte ljudfilm. Lag (2013:691).

Radio- och tv-företag

48 § Ett radio- eller tv-företag har, med de inskränkningar
som föreskrivs i denna lag, en uteslutande rätt att förfoga
över en ljudradio- eller televisionsutsändning genom att

1. ta upp utsändningen på en anordning genom vilken den kan
återges,

2. framställa exemplar av en upptagning av utsändningen,

3. sprida exemplar av en upptagning av utsändningen till
allmänheten,

4. tillåta återutsändning eller en återgivning för
allmänheten på platser där allmänheten har tillträde mot
inträdesavgift, eller

5. tillåta att en upptagning av utsändningen på trådbunden
eller trådlös väg överförs till allmänheten på ett sådant
sätt att enskilda kan få tillgång till upptagningen från en
plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

De rättigheter som avses i första stycket 2, 3 och 5 gäller
till utgången av femtionde året efter det år då utsändningen
ägde rum.

Bestämmelserna i 2 § andra stycket, 6–9 §§, 11 § andra
stycket, 11 a, 12 och 16 §§, 16 a § tredje stycket, 17, 21,
22, 25–26 b, 26 e, 42 a, 42 b, 42 d, 42 g och 42 h §§ ska
tillämpas i fråga om ljudradio- och televisionsutsändningar
som avses i denna paragraf.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med
företagets samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet får exemplaret spridas vidare.

Om ett radio- eller tv-företag har krav på ersättning för en
sådan vidaresändning som avses i 42 f § och som har skett med
företagets samtycke, ska företaget framställa sitt krav
samtidigt med de krav som avses i 42 a § tredje stycket.
Lag (2014:884).

48 a § Om ett televisionsföretag ensamt har rätt att sända ut
ett evenemang av stort allmänintresse får, trots 48 §, andra
televisionsföretag som är etablerade i ett land som ingår i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet återge utdrag ur
televisionsutsändningen från evenemanget i sina
televisionsutsändningar av allmänna nyhetsprogram.
Televisionsföretaget får även återge utdraget när en
upptagning av nyhetsprogrammet därefter överförs till
allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång
till upptagningen från en plats och vid en tidpunkt som de
själva väljer.

Utdraget får inte vara längre än vad som motiveras av
informationssyftet. Det får inte heller återges längre tid
efter evenemanget än vad som motiveras av nyhetsintresset.

Bestämmelserna i 11 § andra stycket ska tillämpas i de fall
som avses i första stycket. Lag (2010:697).

Framställare av kataloger m.m.

49 § Den som har framställt en katalog, en tabell eller ett
annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har
sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig
investering har uteslutande rätt att framställa exemplar av
arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femton år har
förflutit efter det år då arbetet framställdes. Om arbetet
har gjorts tillgängligt för allmänheten inom femton år från
framställningen, gäller dock rätten till dess femton år har
förflutit efter det år då arbetet först gjordes tillgängligt
för allmänheten.

Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde styckena, 6–9 §§, 11 §
andra stycket, 12 § första, andra och fjärde styckena, 14 och
16 §§, 16 a § tredje stycket, 17–22, 25–26 b och 26 e §§,
26 g § femte och sjätte styckena samt i 42 a–42 h §§ ska
tillämpas på arbeten som avses i denna paragraf. Är ett
sådant arbete eller en del av det föremål för upphovsrätt,
får denna rätt också göras gällande.

Ett avtalsvillkor som utvidgar framställarens rätt enligt
första stycket till ett offentliggjort arbete är ogiltigt.
Lag (2014:884).

Fotografer

49 a § Den som har framställt en fotografisk bild har
uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra
den tillgänglig för allmänheten. Rätten gäller oavsett om
bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett
vilken teknik som utnyttjas.

Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts
genom ett förfarande som är jämförligt med fotografi.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femtio år har
förflutit efter det år då bilden framställdes.

Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde styckena, 3, 7–9, 11 och
11 a §§, 12 § första och fjärde styckena, 16 §, 16 a § tredje
stycket, 17–21 och 23 §§, 24 § första stycket, 25–26 b, 26 e,
26 k–28, 31–38, 41–42 h och 50–52 §§ ska tilllämpas på bilder
som avses i denna paragraf. Är en sådan bild föremål för
upphovsrätt, får denna rätt också göras gällande.
Lag (2014:884).

6 Kap. Särskilda bestämmelser

50 § Litterärt eller konstnärligt verk må ej göras tillgängligt för
allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur, att verket
eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk
eller dess upphovsman.

51 § Om litterärt eller konstnärligt verk återgives offentligt på ett
sätt som kränker den andliga odlingens intressen, äger domstol på talan
av myndighet som regeringen bestämmer vid vite meddela förbud mot
återgivandet. Vad nu är sagt skall ej gälla återgivande som sker under
upphovsmannens livstid. Lag (1978:488).

52 § I samband med utdömande av vite äger rätten efter vad som finnes
skäligt föreskriva åtgärder för att förebygga missbruk av exemplar som
avses med förbud enligt 51 §, så ock av föremål som kan användas endast
för framställning därav. Sådan föreskrift må avse, att egendomen skall
förstöras eller på visst sätt ändras.

Vad i denna paragraf stadgas gäller ej mot den som i god tro förvärvat
egendomen eller särskild rätt därtill.

Egendom som avses i första stycket må i avbidan på föreskrift som där
sägs tagas i beslag; därvid skall vad om beslag i brottmål i allmänhet
är stadgat äga motsvarande tillämpning.

52 a § Om någon vill företa en vidaresändning genom kabel av verk
som ingår i en trådlös ljudradio- eller televisionsutsändning och
begär men inte på önskade villkor får avtal om detta hos en
organisation som företräder svenska rättighetshavare eller hos ett
radio- eller televisionsföretag som verkställer utsändningar inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har han på begäran rätt till
förhandling med organisationen respektive företaget.

En förhandlingsskyldig part skall själv eller genom ombud inställa
sig vid förhandlingssammanträde och, om det behövs, lägga fram ett
motiverat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen avser.
Parterna kan gemensamt välja en annan form för förhandling än
sammanträde.

Den som bryter mot bestämmelsen i andra stycket skall ersätta
uppkommen skada. Vid bedömande av om och i vilken utsträckning skada
har uppkommit för någon skall hänsyn tas även till dennes intresse av
att bestämmelsen iakttas och till övriga omständigheter av annat än
rent ekonomisk betydelse. Lag (1995:447).

6 a kap. Skydd för tekniska åtgärder m.m.

Inledande bestämmelser

52 b § I detta kapitel finns bestämmelser om skydd för tekniska
åtgärder och elektronisk information om rättighetsförvaltning.

Med teknisk åtgärd avses i detta kapitel varje verkningsfull
teknik, anordning eller komponent som har utformats för att vid
normalt bruk hindra eller begränsa exemplarframställning eller
tillgängliggörande för allmänheten av ett upphovsrättsligt
skyddat verk utan samtycke från upphovsmannen eller dennes
rättsinnehavare.

Med information om rättighetsförvaltning avses all information,
även i form av nummer eller koder, som är kopplad till ett
exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk eller som
framträder i samband med överföring till allmänheten av ett
sådant verk och som syftar till att identifiera verket,
upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare eller till att
upplysa om villkor för användning av verket. Informationen
skall ha lämnats av upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare.
Lag (2005:359).

52 c § Bestämmelserna om skydd för tekniska åtgärder i detta
kapitel är inte tillämpliga om verket är ett datorprogram. De
är inte heller tillämpliga vid tillhandahållande av allmänna
handlingar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen, vid sådan
användning i rättsvårdens eller den allmänna säkerhetens
intresse som avses i 26 b § andra stycket, eller vid
kryptografisk forskning.

I lagen (2000:171) om förbud beträffande viss
avkodningsutrustning finns bestämmelser som avser att förhindra
obehörig tillgång till vissa tjänster. Såvitt gäller tekniska
åtgärder eller arrangemang som används i samband med sådana
tjänster i form av ljudradio- eller televisionsutsändningar som
avses i 2 § 1 i den lagen är bestämmelserna om skydd för
tekniska åtgärder i detta kapitel inte tillämpliga.
Lag (2005:359).

Skydd för tekniska åtgärder

52 d § Det är förbjudet att utan samtycke från upphovsmannen
eller dennes rättsinnehavare kringgå en digital eller analog
spärr som hindrar eller begränsar framställning av exemplar av
ett upphovsrättsligt skyddat verk, kringgå en teknisk
skyddsprocess, exempelvis en kryptering, som hindrar eller
begränsar tillgängliggörande för allmänheten av ett
upphovsrättsligt skyddat verk eller kringgå en annan teknisk
åtgärd som hindrar eller begränsar sådant tillgängliggörande.

Första stycket gäller inte när någon som lovligen har tillgång
till ett exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk,
kringgår en teknisk åtgärd för att kunna se eller lyssna på
verket. Lag (2005:359).

52 e § Det är förbjudet att tillverka, importera, överföra,
sprida genom att exempelvis sälja eller hyra ut, eller i
förvärvssyfte inneha anordningar, produkter eller komponenter
eller att tillhandahålla tjänster som

1. marknadsförs eller utannonseras i syfte att kringgå en
teknisk åtgärd,

2. utöver att kringgå en teknisk åtgärd endast har ett
begränsat intresse från förvärvssynpunkt eller ett begränsat
förvärvsmässigt användningsområde, eller

3. huvudsakligen är utformade, konstruerade, anpassade eller
framtagna i syfte att möjliggöra eller underlätta kringgående
av en teknisk åtgärd. Lag (2005:359).

Rätt att i vissa fall använda verk som skyddas av tekniska
åtgärder

52 f § Den som på grund av bestämmelserna i 16, 17, 26, 26 a
eller 26 e § får utnyttja ett upphovsrättsligt skyddat verk har
rätt att använda ett exemplar av ett verk som denne lovligen
har tillgång till på sätt som anges i aktuell bestämmelse även
om exemplaret skyddas av en teknisk åtgärd.

Om en teknisk åtgärd hindrar sådan användning, får en domstol
på yrkande av en berättigad användare förelägga upphovsmannen
eller dennes rättsinnehavare vid vite att möjliggöra för
användaren att utnyttja verket på sätt som anges i aktuell
bestämmelse.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om verk som har
gjorts tillgängliga för allmänheten i enlighet med överenskomna
avtalsvillkor på ett sätt som gör att enskilda kan få tillgång
till verket genom överföring från en plats och vid en tidpunkt
som de själva har valt. Lag (2005:359).

Skydd för elektronisk information om rättighetsförvaltning

52 g § Det är förbjudet att utan samtycke från upphovsmannen
eller dennes rättsinnehavare

1. avlägsna eller ändra elektronisk information om
rättighetsförvaltning som avser ett upphovsrättsligt skyddat
verk,

2. förfoga över ett upphovsrättsligt skyddat verk eller ett
exemplar av verket som ändrats i strid med 1 genom att sprida
det, importera det i spridningssyfte eller överföra det till
allmänheten.

Första stycket gäller endast om den åtgärd som vidtas orsakar,
möjliggör, underlättar eller döljer ett intrång i en rättighet
som skyddas enligt denna lag. Lag (2005:359).

Bestämmelsernas tillämplighet på närstående rättigheter

52 h § Vad som i detta kapitel föreskrivits beträffande verk
skall också tillämpas på prestationer som skyddas enligt 45, 46
och 48 §§ samt sådana sammanställningar och fotografier som
skyddas enligt 49 och 49 a §§. Lag (2005:359).

7 Kap. Ansvar och ersättningsskyldighet m.m.

53 § Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk
vidtar åtgärder, som innebär intrång i den till verket enligt 1
och 2 kap. knutna upphovsrätten eller som strider mot
föreskrift enligt 41 § andra stycket eller mot 50 §, döms, om
det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter eller
fängelse i högst två år.

Den som för sitt enskilda bruk kopierar ett datorprogram som är
utgivet eller av vilket exemplar har överlåtits med
upphovsmannens samtycke, skall inte dömas till ansvar, om
förlagan för kopieringen inte används i näringsverksamhet eller
offentlig verksamhet och han eller hon inte utnyttjar
framställda exemplar av datorprogrammet för annat ändamål än
sitt enskilda bruk. Den som för sitt enskilda bruk framställer
exemplar i digital form av en offentliggjord sammanställning i
digital form skall under de förutsättningar som nyss nämnts
inte dömas till ansvar.

Vad som sägs i första stycket gäller också, om någon till
Sverige för spridning till allmänheten för in exemplar av verk,
där exemplaret framställts utomlands under sådana
omständigheter att en sådan framställning här skulle ha varit
straffbar enligt vad som sägs i det stycket.

Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 53 b § får inte
dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till brott som avses i första och
tredje styckena döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
Lag (2005:360).

53 a § Egendom med avseende på vilken brott föreligger enligt
denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart
oskäligt. I stället för egendomen får dess värde förklaras
förverkat. Även utbyte av sådant brott skall förklaras
förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller
vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband
med ett sådant brott, eller värdet av det mottagna, om
mottagandet utgör brott enligt denna lag.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna
lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga
brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller
egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid ett
sådant brott, om brottet har fullbordats eller om förfarandet
har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar
förberedelse. I stället för egendomen får dess värde förklaras
förverkat. Lag (2005:360).

53 b § På yrkande av upphovsmannen eller hans eller hennes
rättsinnehavare eller av den som på grund av upplåtelse har
rätt att utnyttja verket får domstolen vid vite förbjuda den
som vidtar eller medverkar till en åtgärd som innebär intrång
eller överträdelse som avses i 53 § att fortsätta med
åtgärden.

Om käranden visar sannolika skäl för att en åtgärd som
innebär intrång eller överträdelse som avses i 53 §, eller
medverkan till åtgärden, förekommer och om det skäligen kan
befaras att svaranden genom att fortsätta med åtgärden, eller
medverkan till den, förringar värdet av den ensamrätt som
upphovsrätten medför, får domstolen meddela vitesförbud för
tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat
har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas ska svaranden
ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle
medföra risk för skada.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i
fråga om försök eller förberedelse till intrång eller
överträdelse som avses i 53 §.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden
ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan
tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa sådan
säkerhet, får domstolen befria honom eller henne från detta.
I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 §
utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den
inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har
meddelats enligt andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde
stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller
rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av beslut
enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om
förbudet och ska handläggas enligt reglerna i
rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff
än böter inte är föreskrivet. I samband med sådan talan får
talan föras om nytt vitesförbud. Lag (2009:109).

53 c § Om sökanden visar sannolika skäl för att någon har
gjort ett intrång eller gjort sig skyldig till en
överträdelse som avses i 53 §, får domstolen vid vite besluta
att någon eller några av dem som anges i andra stycket ska ge
sökanden information om ursprung och distributionsnät för de
varor eller tjänster som intrånget eller överträdelsen gäller
(informationsföreläggande). Ett sådant beslut får meddelas på
yrkande av upphovsmannen eller upphovsmannens rättsinnehavare
eller den som på grund av upplåtelse har rätt att utnyttja
verket. Det får bara meddelas om informationen kan antas
underlätta utredning av ett intrång eller en överträdelse som
avser varorna eller tjänsterna.

Skyldigheten att lämna information omfattar den som

1. har gjort eller medverkat till intrånget eller gjort sig
skyldig till eller medverkat till överträdelsen,

2. i kommersiell skala har förfogat över en vara som
intrånget eller överträdelsen gäller,

3. i kommersiell skala har använt en tjänst som intrånget
eller överträdelsen gäller,

4. i kommersiell skala har tillhandahållit en elektronisk
kommunikationstjänst eller en annan tjänst som har använts
vid intrånget eller överträdelsen, eller

5. har identifierats av någon som anges i 2–4 såsom delaktig
i tillverkningen eller distributionen av en vara eller
tillhandahållandet av en tjänst som intrånget eller
överträdelsen gäller.

Information om varors eller tjänsters ursprung och
distributionsnät kan särskilt avse

1. namn på och adress till producenter, distributörer,
leverantörer och andra som har innehaft varorna eller
tillhandahållit tjänsterna,

2. namn på och adress till avsedda grossister och
detaljister, och

3. uppgifter om hur mycket som har producerats, levererats,
mottagits eller beställts och om vilket pris som har bestämts
för varorna eller tjänsterna.

Bestämmelserna i första–tredje styckena tillämpas också i
fråga om försök eller förberedelse till intrång eller
överträdelse som avses i 53 §. Lag (2009:109).

53 d § Ett informationsföreläggande får meddelas endast om
skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i
övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller
för något annat motstående intresse.

Skyldigheten att lämna information enligt 53 c § omfattar
inte uppgifter vars yppande skulle röja att uppgiftslämnaren
eller någon honom eller henne närstående som avses i 36 kap.
3 § rättegångsbalken har begått en brottslig handling.

I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser som
begränsar hur mottagna personuppgifter får behandlas.
Lag (2009:109).

53 e § Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas av
den domstol där rättegång om intrånget eller överträdelsen
pågår. I övrigt gäller i fråga om behörig domstol det som
föreskrivs i 58 § för där avsedda mål och i rättegångsbalken
om tvistemål för andra fall som rör intrång eller
överträdelse. Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning
av domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i
annan ordning än inför domstol ska dock inte tillämpas.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot den
som är sökandens motpart i ett mål om intrång eller
överträdelse, ska bestämmelserna om rättegång som gäller för
det målet tillämpas. Beslut om informationsföreläggande får
överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon
annan än den som anges i andra stycket, ska lagen (1996:242)
om domstolsärenden tillämpas. För prövning av frågan får det
även hållas förhör enligt 37 kap. rättegångsbalken. Domstolen
får bestämma att vardera parten ska svara för sina
rättegångskostnader.

Talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om
föreläggandet och ska handläggas enligt reglerna i
rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff
än böter inte är föreskrivet. I samband med en sådan talan
får talan föras om nytt informationsföreläggande.
Lag (2009:109).

53 f § Den som på grund av bestämmelserna i 53 c § andra
stycket 2–5 har förelagts att enligt första stycket samma
paragraf lämna information har rätt till skälig ersättning
för kostnader och besvär. Ersättningen ska betalas av den som
har framställt yrkandet om informationsföreläggande.

Den som tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst
och som till följd av ett informationsföreläggande har lämnat
ut information som avses i 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation ska sända en skriftlig
underrättelse om detta till den som uppgifterna gäller
tidigast efter en månad och senast efter tre månader från det
att informationen lämnades ut. Kostnaden för underrättelsen
ersätts enligt första stycket. Lag (2009:109).

53 g § Trots förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204)
får personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott
enligt 53 § behandlas om detta är nödvändigt för att ett
rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller
försvaras. Lag (2009:109).

53 h § På yrkande av käranden får domstolen, i mål om intrång
eller överträdelse som avses i 53 §, ålägga den som har gjort
eller medverkat till intrånget eller gjort sig skyldig till
eller medverkat till överträdelsen att bekosta lämpliga
åtgärder för att sprida information om domen i målet.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas också i fråga om
försök eller förberedelse till intrång eller överträdelse som
avses i 53 §. Lag (2009:109).

54 § Den som i strid mot denna lag eller mot föreskrift
enligt 41 § andra stycket utnyttjar ett verk ska betala
skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller
hans eller hennes rättsinnehavare.

Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning även
betalas för den ytterligare skada som intrånget eller
överträdelsen har medfört. När ersättningens storlek bestäms
ska hänsyn särskilt tas till

1. utebliven vinst,

2. vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen
har gjort,

3. skada på verkets anseende,

4. ideell skada, och

5. upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att
intrång inte begås. Andra stycket gäller även den som annars
uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar en åtgärd, som innebär
intrång eller överträdelse enligt 53 §.

Ersättningsskyldighet enligt första eller andra stycket
gäller inte den som i samband med framställning av exemplar
för privat bruk enbart överträder 12 § fjärde stycket, om
inte denna överträdelse sker uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet. Lag (2009:109).

55 § På yrkande av upphovsmannen eller hans eller hennes
rättsinnehavare får domstolen, efter vad som är skäligt,
besluta att egendom som ett intrång eller en överträdelse som
avses i 53 § gäller ska återkallas från marknaden, ändras
eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med
den. Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har använts
eller varit avsett att användas vid intrånget eller
överträdelsen.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas också i fråga om
försök eller förberedelse till intrång eller överträdelse som
avses i 53 §.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om det olagliga
förfarandet bestått i utförande av byggnadsverk.

Ett beslut om åtgärd enligt första stycket får inte innebära
att upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare ska
betala ersättning till den som åtgärden riktas mot.

Åtgärder enligt första stycket ska bekostas av svaranden om
det inte finns särskilda skäl mot detta.

Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om
förverkande eller någon åtgärd till förebyggande av missbruk
ska beslutas enligt 53 a § eller enligt brottsbalken.
Lag (2009:109).

56 § Trots 55 § får domstolen, om det med hänsyn till det
konstnärliga eller ekonomiska värdet hos ett exemplar av ett
verk eller övriga omständigheter är skäligt, på yrkande av
den som har handlat i god tro, meddela tillstånd att
exemplaret mot särskild ersättning till upphovsmannen eller
hans eller hennes rättsinnehavare görs tillgängligt för
allmänheten eller används för annat avsett ändamål.
Lag (2009:109).

56 a § Om det skäligen kan antas att någon har gjort eller
medverkat till ett intrång, eller gjort sig skyldig till
eller medverkat till en överträdelse som avses i 53 §, får
domstolen för att bevisning ska kunna säkras om intrånget
eller överträdelsen besluta att en undersökning får göras hos
denne för att söka efter föremål eller handlingar som kan
antas ha betydelse för en utredning om intrånget eller
överträdelsen (intrångsundersökning).

Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om
skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i
övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller
för något annat motstående intresse.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i
fråga om försök eller förberedelse till intrång eller
överträdelse som avses i 53 §. Lag (2009:109).

56 b § Ett beslut om intrångsundersökning meddelas av den
domstol där rättegång som rör intrånget pågår. Om rättegång
inte är inledd, gäller i fråga om behörig domstol det som
föreskrivs i 58 § för där avsedda mål och i rättegångsbalken
om tvistemål för andra fall som rör intrång eller
överträdelse. Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning
av domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i
annan ordning än inför domstol ska dock inte tillämpas.

En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på
yrkande av upphovsmannen eller upphovsmannens rättsinnehavare
eller den som på grund av upplåtelse har rätt att utnyttja
verket. Om rättegång inte är inledd, ska yrkandet framställas
skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha
fått tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart
meddela ett beslut som gäller till dess annat har beslutats,
om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller
handlingar som har betydelse för utredning om intrånget
skaffas undan, förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer
då rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om
frågan uppkommit under rättegång. Lag (2009:109).

56 c § Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast
om sökanden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som
kan tillfogas motparten. Saknar sökanden förmåga att ställa
säkerhet, får domstolen befria sökanden från det. I fråga om
slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken.
Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts
av motparten.

I fråga om överklagande av domstolens beslut om
intrångsundersökning och i fråga om handläggningen i högre
domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om
överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.
Lag (1998:1454).

56 d § Ett beslut om intrångsundersökning skall innehålla
uppgifter om

1. vilket ändamål undersökningen skall ha,

2. vilka föremål och handlingar som det får sökas efter, och

3. vilka utrymmen som får genomsökas.

Om det behövs, skall domstolen även förordna om andra villkor
för verkställandet. Lag (1998:1454).

56 e § Ett beslut om intrångsundersökning gäller omedelbart. Om
ansökan om verkställighet inte har gjorts inom en månad från
beslutet, förfaller det.

Om sökanden inte inom en månad från det att verkställigheten
avslutats väcker talan eller på något annat sätt inleder ett
förfarande om saken, skall en åtgärd som företagits vid
verkställigheten av intrångsundersökningen omedelbart gå åter,
i den utsträckning det är möjligt. Detsamma gäller om ett
beslut om intrångsundersökning upphävs sedan verkställighet
genomförts. Lag (1998:1454).

56 f § Ett beslut om intrångsundersökning verkställs av
Kronofogdemyndigheten enligt de villkor som domstolen har
föreskrivit och med tilllämpning av 1-3 kap., 17 kap. 1-5 §§
samt 18 kap. utsökningsbalken. Sökandens motpart skall
underrättas om verkställigheten endast om beslutet om
intrångsundersökning har tillkommit efter motpartens hörande.
Myndigheten har rätt att ta fotografier och göra film- och
ljudupptagningar av sådana föremål som den får söka efter.
Myndigheten har också rätt att ta kopior av och göra utdrag ur
sådana handlingar som den får söka efter.

En intrångsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling
som avses i 27 kap. 2 § rättegångsbalken. Lag (2006:680).

56 g § När ett beslut om intrångsundersökning skall verkställas
har motparten rätt att tillkalla ett juridiskt biträde. I
avvaktan på att biträdet inställer sig får verkställigheten
inte påbörjas. Detta gäller dock inte, om

1. undersökningen därigenom onödigt fördröjs, eller

2. det finns en risk att ändamålet med åtgärden annars inte
uppnås.

Vid verkställigheten får Kronofogdemyndigheten anlita det
biträde av en sakkunnig som behövs.

Myndigheten får tillåta att sökanden eller ett ombud för
sökanden är närvarande vid undersökningen för att bistå med
upplysningar. Om ett sådant tillstånd ges, skall myndigheten se
till att sökanden eller ombudet inte i större utsträckning än
som kan motiveras av verkställigheten får kännedom om
förhållanden som kommer fram. Lag (2006:680).

56 h § Fotografier och film- och ljudupptagningar av föremål
samt kopior av och utdrag ur handlingar skall förtecknas och
hållas tillgängliga för sökanden och motparten. Lag (1998:1454).

57 § Vad som sägs i 53-56 h §§ skall också tillämpas på
rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. Lag (1998:1454).

57 a § Den som i annat fall än som avses i 53 § säljer, hyr ut eller för
försäljning, uthyrning eller annat förvärvssyfte innehar ett hjälpmedel
som är avsett endast för att underlätta olovligt borttagande eller kr
inggående av en anordning som anbringats för att skydda ett datorprogram
mot olovlig exemplarframställning, döms till böter eller fängelse i
högst sex månader. Lag (1992:1687).

57 b § Den som, i annat fall än som avses i 53 §, uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet bryter mot 52 e eller 52 g § döms till
böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som, i annat fall än som avses i 53 §, uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet bryter mot 52 d § döms till böter.
Lag (2005:359).

58 § Rätt domstol i mål om ljudradio- eller
televisionsutsändning i strid mot denna lag är Stockholms
tingsrätt. Detsamma gäller i mål om ersättning som avses i
16 b § andra stycket, 17 och 18 §§, 26 a § första stycket
eller 47 § och i mål i vilket motsvarande ersättning begärs
på grund av en hänvisning i 45, 46, 48, 49 eller 49 a § samt
i mål om ersättning för utnyttjande med stöd av 42 e § eller
ersättning för en sådan vidaresändning som avses i 42 f §.
Lag (2014:884).

59 § Brott som avses i 57 b § andra stycket får åtalas av
åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Brott
i övrigt som avses i denna lag får åtalas av åklagare endast om
målsägande anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från
allmän synpunkt.

Överträdelse av 3 § eller av föreskrift enligt 41 § andra
stycket får alltid beivras av upphovsmannens efterlevande make,
släktingar i rätt upp- och nedstigande led eller syskon.

Egendom som avses i 55 § får, om brott enligt denna lag
skäligen kan antas föreligga, tas i beslag. I fråga om ett
sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i
allmänhet. Lag (2005:359).

8 Kap. Lagens tillämpningsområde

60 § Bestämmelserna om upphovsrätt tillämpas på

1. verk av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga
vistelseort i Sverige,

2. verk som först utgivits i Sverige eller samtidigt i Sverige
och utom riket,

3. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga
vistelseort i Sverige,

4. här uppfört byggnadsverk,

5. konstverk som utgör del av här belägen byggnad eller på
annat sätt är fast förenat med marken.

Vid tillämpning av första stycket 2. anses samtidig utgivning
ha ägt rum, om verket utgivits i Sverige inom trettio dagar
efter utgivning utomlands. Vid tillämpning av första stycket 3.
anses, där ej annat visas, den vars namn på sedvanligt sätt
utsatts på exemplar av filmverket som verkets producent.

Bestämmelserna i 26 k-26 p §§ tillämpas på verk av den som är
svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige.

Bestämmelserna i 44 a § tillämpas på utgivningar och
offentliggöranden av den som är svensk medborgare eller har sin
vanliga vistelseort i Sverige. Bestämmelserna tillämpas också
på utgivningar och offentliggöranden av juridiska personer som
har säte i Sverige.

Bestämmelserna i 50 och 51 §§ tillämpas på varje litterärt
eller konstnärligt verk, oberoende av dess ursprung.
Lag (2007:521).

61 § Bestämmelserna i 45, 47 och 48 §§ är tillämpliga på
framföranden, ljudupptagningar samt ljudradio- och
televisionsutsändningar som äger rum i Sverige. Dessutom
tillämpas bestämmelserna i 45 § på framföranden av den som är
svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige,
bestämmelserna i 47 § på ljudupptagningar vars framställare är
svensk medborgare eller svensk juridisk person eller har sin
vanliga vistelseort i Sverige och bestämmelserna i 48 § på
utsändningar av radio- eller televisionsföretag som har sitt
säte här i landet. Bestämmelserna i 46 § tillämpas på
ljudupptagningar och upptagningar av rörliga bilder vars
framställare är svensk medborgare eller svensk juridisk person
eller har sin vanliga vistelseort i Sverige liksom på sådana
upptagningar av rörliga bilder som äger rum i Sverige.
Bestämmelsen i 46 § om eftergörande gäller dock alla
ljudupptagningar.

Bestämmelserna i 49 § tillämpas på arbeten vars framställare är
svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige.
Bestämmelserna tilllämpas även på arbeten vars framställare är
svensk juridisk person och har sitt säte, sitt huvudkontor
eller sin huvudsakliga verksamhet i Sverige. Om den juridiska
personen har sitt säte i Sverige men inte sitt huvudkontor
eller sin huvudsakliga verksamhet här, tillämpas bestämmelserna
dock endast om arbetet ingår i en ekonomisk verksamhet som har
etablerats i Sverige.

Av bestämmelserna i 49 a § tillämpas hänvisningen till 50 och
51 §§ på alla fotografiska bilder och övriga bestämmelser på
fotografiska bilder

1. vars framställare är svensk medborgare eller har sin vanliga
vistelseort i Sverige eller

2. som först har utgivits i Sverige eller samtidigt i Sverige
och utomlands eller

3. som har infogats i en byggnad eller annan anordning som är
fast förenad med marken, om byggnaden eller anordningen är
belägen i Sverige.

Vid tillämpningen av tredje stycket 2 anses utgivningen ha
skett samtidigt, om bilden har utgivits i Sverige inom trettio
dagar efter utgivningen utomlands.

Av bestämmelserna i 45 § tillämpas hänvisningen till
26 k-26 m §§ endast på framföranden som har gjorts av någon som
är svensk medborgare eller som har sin vanliga vistelseort i
Sverige. Av bestämmelserna i 46 § tilllämpas hänvisningen till
26 k-26 m §§ endast på upptagningar vars framställare är svensk
medborgare eller svensk juridisk person eller har sin vanliga
vistelseort i Sverige. Av bestämmelserna i 49 a § tillämpas
hänvisningen till 26 k-26 p §§ endast på fotografiska bilder
vars framställare är svensk medborgare eller har sin vanliga
vistelseort i Sverige. Lag (2007:521).

61 a § När verk eller andra prestationer som skyddas enligt denna
lag sänds ut till allmänheten över satellit, skall den
upphovsrättsligt relevanta åtgärden anses ske i det land där
sändarföretaget under sin kontroll och på sitt ansvar för in
prestationerna i en oavbruten överföring till satelliten och därifrån
till marken.

Detta gäller inte, om införandet äger rum i ett land som inte ingår
i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som inte heller
tillhandahåller den skyddsnivå som föreskrivs i kapitel 2 i
Europeiska gemenskapernas råds direktiv 93/83/EEG av den 27 september
1993.12

Om i fall som avses i andra stycket uppsändningen till satelliten
äger rum i ett EES-land, skall den upphovsrättsligt relevanta
åtgärden anses ske i det land där uppsändningen äger rum. Om
uppsändningen till satelliten inte äger rum i ett EES-land men det
radio- eller televisionsföretag som har beslutat om utsändningen har
sitt säte i ett EES-land, skall den upphovsrättsligt relevanta
åtgärden anses ske i det landet. Lag (1995:447).

62 § Regeringen får, under förutsättning av ömsesidighet eller om
det följer av ett sådant avtal med en främmande stat eller en
mellanfolklig organisation som riksdagen godkänt, meddela
föreskrifter om denna lags tillämpning med avseende på andra länder.
Regeringen får också meddela föreskrifter om lagens tillämpning på
verk och fotografiska bilder som först har utgivits av en
mellanfolklig organisation och på inte utgivna verk och fotografiska
bilder som en sådan organisation får ge ut. Lag (1995:1273).

9 Kap. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

63 § Denna lag träder i kraft den 1 juli 1961; dock att 51 § och därtill
anslutande bestämmelser i 6 och 8 kap. skola, såvitt angår återgivande i
tryckt skrift, träda i kraft den dag Konungen förordnar. Lag (1970:488).
64 § Genom denna lag upphävas:

1) lagen den 30 maj 1919 (nr 381) om rätt till litterära och musikaliska
verk;

2) lagen den 30 maj 1919 (nr 382) om rätt till verk av bildande konst;

3) lagen den 14 december 1956 (nr 590) om skydd för vissa kartor; samt

4) lagen den 1 mars 1957 (nr 32) om tillfällig förlängning av skyddstid
för litterära och musikaliska verk.

65 § Den nya lagen skall, med iakttagande av vad i 66-69 §§ sägs, äga
tillämpning jämväl med avseende å litterärt eller konstnärligt verk, som
tillkommit före ikraftträdandet. Lag (1970:488).

66 § Sådana exemplar av ett verk, som framställts med stöd av äldre lag,
må fritt spridas och visas, dock att vad i 23 § stadgas om uthyrning av
noter till musikaliskt verk skall äga tillämpning.

67 § Trycksatser, klichéer, formar och andra hjälpmedel, som med stöd av
äldre lag framställts för mångfaldigande av visst verk, må utan hinder
av vad i nya lagen är stadgat fritt användas för sitt ändamål till
utgången av år 1963. På exemplar, som framställts med stöd härav, skall
vad i 66 § sägs äga motsvarande tillämpning.

68 § Beträffande tidning, tidskrift eller annat verk, som består av
självständiga bidrag från särskilda medarbetare och som utgivits före
nya lagens ikraftträdande, skall upphovsrätt enligt 5 § tillkomma
utgivaren eller, om han ej är känd, förläggaren.

Om såsom utgivare angivits offentlig undervisningsanstalt eller akademi
eller ock bolag, förening eller annan samfällighet eller, där utgivare
ej är känd, dylik samfällighet är förläggare, skall skyddstiden beräknas
enligt 44 §.

69 § Äldre lag skall tillämpas på sådant avtal om överlåtelse av
upphovsrätt, som tillkommit före nya lagens ikraftträdande. Lag
(1976:192).

70 § Vad i 65-67 §§ sägs skall äga motsvarande tillämpning med avseende
å rättighet, som skyddas genom föreskrift i 5 kap.

Har avtal om upptagning som sägs i 45 § tillkommit före nya lagens
ikraftträdande, skall vad i 69 § sägs äga motsvarande tillämpning.

Övergångsbestämmelser

1970:488

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1970.

I fråga om alster av konsthantverk eller konstindustri, som tillkommit
före ikraftträdandet och då åtnjöt skydd enligt äldre bestämmelser, äger
de nya bestämmelserna tillämpning, om alstret är att hänföra under
brukskonst, och skall i annat fall upphovsrätten icke upphöra före
utgången av september 1980.

1973:363

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.

Den nya lagen skall tillämpas även på verk som tillkommit före
ikraftträdandet, dock med följande undantag:

1. Exemplar av verk som framställts med stöd av äldre lag får fritt
spridas och visas.

2. Har någon före ikraftträdandet tillverkat trycksats, kliché, form
eller annat sådant hjälpmedel för att med stöd av äldre lag mångfaldiga
visst verk, får han använda det för detta ändamål till utgången av år
1975 och fritt sprida och visa exemplar som framställts.

Vad sålunda stadgas om verk skall äga motsvarande tillämpning på
framförande, ljudupptagning samt ljudradio- och televisionsutsändning
som avses i 45-48 §§ ävensom på arbete som avses i 49 §.

1978:488

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978. Den skall tillämpas även på
verk som tillkommit före ikraftträdandet. Vad sålunda har föreskrivits
om verk skall ha motsvarande tillämpning på framförande, ljudupptagning,
ljudradioutsändning och televisionsutsändning som avses i 45, 46 och
48 §§ samt på arbete som avses i 49 §.

1980:610

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Den nya lagen skall tillämpas även på sådant verk och i 49 § avsett
arbete som tillkommit före ikraftträdandet.

1982:284

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. Den gäller inte beträffande
intrång eller överträdelse som har skett dessförinnan eller i fråga om
brott som har begåtts före ikraftträdandet.

1982:1059

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Den skall tillämpas även på
verk som har tillkommit före ikraftträdandet.

1986:367

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

2. Bestämmelserna i 22 d §, 45 § tredje stycket, i vad avser
hänvisningen till 22 d §, och 47 § andra stycket tillämpas även på verk
och upptagningar som har tillkommit före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 45 § tredje stycket, i vad avser hänvisningen till
6–8 och 26 §§, 46 § andra stycket, 47 § tredje stycket, 48 § tredje
stycket, 49 § andra stycket och 61 § första stycket tredje meningen
tillämpas även på verk som har tillkommit före ikraftträdandet, på
radio- och televisionsutsändningar, upptagningar och framföranden som
har ägt rum före ikraftträdandet och på sammanställningar som har gjorts
före ikraftträdandet.

4. Bestämmelsen i 47 § första stycket tillämpas även på upptagningar som
har gjorts före lagens ikraftträdande, förutsatt att den tid inom vilken
en utsändning har gett rätt till ersättning enligt äldre bestämmelser då
inte har löpt ut.

5. Bestämmelserna om skyddstid i 45 § andra stycket, 46 § första stycket
och 48 § andra stycket tillämpas även på framföranden, ljudupptagningar
samt ljudradio- och televisionsutsändningar som har ägt rum före lagens
ikraftträdande, förutsatt att skyddstiden enligt äldre bestämmelser då
inte har löpt ut.

1986:1426

Denna lag träder i kraft den 1 april 1987. Lagen tillämpas inte på
kretsmönster som har tillkommit före ikraftträdandet.

1987:800

1. Denna lag träder ikraft den 1 januari 1988.

2. Har upphovsmannen avlidit före ikraftträdandet, skall äldre
bestämmelser fortfarande tillämpas.

1989:396

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Lagen tillämpas även på verk som har tillkommit före ikraftträdandet.
Bestämmelserna i 40 a § tillämpas även på överlåtelser som har ägt rum
före ikraftträdandet.

1991:1073

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Den skall tillämpas även på
verk som har kommit till före ikraftträdandet. Vad som föreskrivs om
verk gäller också framföranden, ljudupptagning, ljudradiosändning och
televisionssändning som avses i 45, 46 och 48 §§ samt arbete som avses
i 49 §.

1992:1687

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 utom i fråga om 23 §.
Vad gäller 23 § träder lagen i kraft den dag regeringen bestämmer.
Har regeringen inte före den 1 januari 1994 satt lagen i kraft såvitt
gäller 23 §, träder dock lagen i den delen aldrig i kraft. Har
regeringen före den 1 januari 1994 satt lagen i kraft såvitt gäller
23 §, upphör lagen att gälla i den delen vid utgången av år 1993.
Lag (1993:1008).

2. Lagen tillämpas även på verk som har tillkommit före i kraftträdandet
utom så vitt gäller åtgärder som vidtagits eller rättigheter som
förvärvats dessförinnan.

1993:1007

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 utom i fråga om 19 §
tredje meningen som träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
(I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).

2. Lagen tillämpas även på verk som har kommit till före
ikraftträdandet utom när det gäller åtgärder som har gjorts eller
rättigheter som har förvärvats före den tidpunkten. Det som sägs i
19 § om uthyrning och andra jämförliga rättshandlingar avseende
exemplar av litterära verk skall dock alltid tillämpas från tiden för
ikraftträdandet.

3. Det som sägs i 2 tillämpas också i fråga om framföranden,
upptagningar, utsändningar och arbeten som avses i 45, 46, 48, och
49 §§. I fråga om framföranden, ljudupptagningar och utsändningar
för vilka skyddstiden enligt äldre bestämmelser löpte ut före den 1
juli 1986, gäller dock fjärde och femte punkterna i ikraftträdande-
och övergångsbestämmelserna till lagen (1986:367) om ändring i
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
verk. Lag (1993:1213).

1994:190

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994, då lagen (1960:730) om
rätt till fotografisk bild skall upphöra att gälla.

2. Med de undantag som anges i punkterna 3–7 tillämpas de nya
föreskrifterna även på verk och fotografiska bilder som har kommit
till före ikraftträdandet.

3. Sådana exemplar av en fotografisk bild som har framställts med
stöd av äldre föreskrifter, får även i fortsättningen fritt spridas och
visas. De nya föreskrifterna tillämpas inte heller i övrigt när det
gäller åtgärder som har gjorts eller rättigheter som har förvärvats
före ikraftträdandet.

4. Bestämmelserna om upphovsrättens giltighetstid i 43 och 44 §§
tillämpas på fotografiska verk som har kommit till före
ikraftträdandet endast under förutsättning att skyddstiden enligt
äldre bestämmelser inte har löpt ut vid ikraftträdandet.

5. Bestämmelsen om skyddstid i 49 a § tredje stycket tillämpas på
fotografiska bilder som har kommit till före ikraftträdandet endast
under förutsättning att skyddstiden enligt äldre bestämmelser inte
har löpt ut vid ikraftträdandet.

6. Om de nya föreskrifterna i fråga om en viss fotografisk bild
medför en kortare skyddstid än den som följer av äldre
bestämmelser, skall de äldre bestämmelserna om skyddstid
tillämpas.

7. Bestämmelsen i 10 § andra stycket tillämpas inte på kretsmönster
som kom till före den 1 april 1987.

1995:447

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995.

2. Bestämmelserna i 26 d § tredje stycket och 61 a § skall i fråga
om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet inte tillämpas förrän
den 1 januari 2000.

3. Bestämmelsen i 45 § tredje stycket såvitt gäller hänvisningen
till 39 § första meningen skall inte tillämpas i fråga om avtal om
filminspelning som har ingåtts före ikraftträdandet. I fråga om
sådana avtal gäller dock att en utövande konstnär genom avtalet skall
anses ha överlåtit rätt att genom filmen göra framförandet
tillgängligt för allmänheten.

4. Med de undantag som anges i 5 och 6 skall de nya föreskrifterna
tillämpas även på verk och prestationer som har kommit till före
ikraftträdandet.

5. De nya föreskrifterna skall inte tillämpas när det gäller
åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före
ikraftträdandet. Bestämmelserna i 19 § andra stycket samt 45 och
46 §§ såvitt gäller hänvisningen till 19 § andra stycket skall dock
alltid tillämpas från tiden för ikraftträdandet.

6. I fråga om framföranden, ljudupptagningar och utsändningar
för vilka skyddstiden enligt äldre bestämmelser löpte ut före
den 1 juli 1986 gäller 4 och 5 ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (1986:367) om ändring i lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

1995:1273

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. De nya bestämmelserna tillämpas även på verk som har kommit till
före ikraftträdandet.

3. De nya bestämmelserna tillämpas inte när det gäller åtgärder som
har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före
ikraftträdandet. De exemplar av ett verk som har framställts med stöd
av äldre bestämmelser får fritt spridas och visas. Vad som sägs i 19 §
andra stycket och 26 j § skall dock tillämpas.

4. Om någon efter utgången av upphovsrättens giltighetstid enligt de äldre
bestämmelserna men före ikraftträdandet har börjat att förfoga över
ett verk genom att framställa exemplar av det eller genom att göra
det tillgängligt för allmänheten, får han utan hinder av de nya
bestämmelserna om upphovsrättens giltighetstid i nödvändig och
sedvanlig utsträckning fortsätta den planerade verksamheten dock
längst till den 1 januari 2000. Sådan rätt till förfogande har under
motsvarande förutsättningar även den som har vidtagit väsentliga
åtgärder för att framställa exemplar av verket eller för att göra det
tillgängligt för allmänheten. De exemplar av ett verk som framställs
med stöd av dessa bestämmelser får fritt spridas och visas. Vad som
sägs i 19 § andra stycket och 26 j § skall dock tillämpas.

5. Om upphovsrättens giltighetstid för ett visst verk vid
tillämpningen av de nya bestämmelserna blir kortare än den skulle ha
blivit vid tillämpning av äldre bestämmelser, tillämpas de äldre
bestämmelserna om giltighetstid. Bestämmelserna i 44 § tredje stycket
tillämpas dock alltid efter ikraftträdandet.

6. Det som sägs i punkterna 2 – 5 tillämpas också på framföranden
och upptagningar som avses i 45 och 46 §§.

1995:1274

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (1995:447)
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk att punkt 6 övergångsbestämmelserna skall
upphöra att gälla så vitt avser framföranden och ljudupptagningar.

1997:309

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

2. De nya bestämmelserna tillämpas även på verk och
framföranden som har kommit till före ikraftträdandet.

3. De nya bestämmelserna tillämpas även på avtal om
överlåtelse som har ingåtts före ikraftträdandet, dock inte på
avtal som har ingåtts före den 19 november 1992. Beträffande
avtal som har ingåtts därefter men före den 1 juli 1994
föreligger rätt till ersättning enligt de nya bestämmelserna
endast om krav på ersättning har framställts före den 1
september 1997.

1997:790

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. De nya bestämmelserna tillämpas även på verk och
prestationer som har kommit till före ikraftträdandet. I fråga
om arbeten som har framställts inom femton år före
ikraftträdandet gäller rätt enligt 49 § till den 1 januari
2014.

3. De nya bestämmelserna tillämpas inte när det gäller åtgärder
som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före
ikraftträdandet. De exemplar av arbeten enligt 49 § som har
framställts med stöd av äldre bestämmelser får fritt spridas
och visas. Hänvisningen i 49 § tredje stycket till 19 § andra
stycket skall dock tillämpas.

4. Om någon med stöd av äldre bestämmelser har börjat att
förfoga över ett arbete enligt 49 § genom att framställa
exemplar av det eller genom att göra det tillgängligt för
allmänheten, får han trots de nya bestämmelserna i nödvändig
och sedvanlig utsträckning fortsätta den planerade
verksamheten, dock längst till den 1 januari 2000. Sådan rätt
till förfogande har under motsvarande förutsättningar även den
som före ikraftträdandet har vidtagit väsentliga åtgärder för
att framställa exemplar av arbetet eller för att göra det
tillgängligt för allmänheten. De exemplar av ett arbete som
framställs med stöd av dessa bestämmelser får fritt spridas och
visas. Hänvisningen i 49 § tredje stycket till 19 § andra
stycket skall dock tillämpas.

1998:1552

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. De nya bestämmelserna tillämpas även på verk och
prestationer som har kommit till före ikraftträdandet.

2000:92

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

2. De nya bestämmelserna i 9 och 26 a §§ tillämpas även på verk
som ingår i en bilaga till ett beslut som meddelats före
ikraftträdandet.

3. Den nya bestämmelsen i 26 § tillämpas även på uppgifter i
verk som anförts muntligen eller skriftligen före
ikraftträdandet.

4. En åtgärd som före ikraftträdandet har vidtagits med ett
sådant verk som avses i punkterna 2 och 3 och som då var
tillåten kan inte angripas med stöd av de nya bestämmelserna.

2005:359

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Med de undantag som anges i 3-5 skall de nya föreskrifterna
även tilllämpas på verk och prestationer som har kommit till
före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser i 19 § första stycket skall fortfarande
tillämpas på sådana exemplar av verk som med upphovsmannens
samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet före ikraftträdandet.

4. Bestämmelsen i 46 § andra stycket om beräkning av
skyddstiden för ljudupptagningar skall inte tillämpas på
ljudupptagningar beträffande vilka skyddstiden löpt ut vid
lagens ikraftträdande.

5. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om
åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats
före ikraftträdandet.

2005:360

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

2. För brott begångna innan denna lag trätt i kraft gäller 55 §
i sin äldre lydelse.

2007:521

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Med det undantag som anges i 3 skall de nya bestämmelserna
även tilllämpas på verk och prestationer som har kommit till
före ikraftträdandet.

3. Har en vidareförsäljning av ett konstverk skett före
ikraftträdandet gäller fortfarande äldre bestämmelser.

4. Bestämmelsen i 26 p § tredje stycket skall dock tillämpas
även på fordringar som har uppkommit före ikraftträdandet, om
inte fordran innan dess har preskriberats enligt äldre
bestämmelser.

2009:109

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

2. Bestämmelserna i 53 c–53 f och 53 h §§ ska inte tillämpas
när intrånget eller överträdelsen, eller försöket eller
förberedelsen till intrånget eller överträdelsen, har begåtts
före ikraftträdandet.

2013:691

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även på verk och
prestationer som har tillkommit före ikraftträdandet. De nya
bestämmelserna i 45 § andra stycket och 46 § andra stycket
ska dock inte tillämpas om skyddstiden har löpt ut vid lagens
ikraftträdande.

3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om åtgärder som har
vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före
ikraftträdandet. 45 a, 45 c och 45 d §§ ska dock tillämpas
även på avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

4. Om inte annat uttryckligen har avtalats ska en
överlåtelse, genom vilken en utövande konstnär före
ikraftträdandet har överlåtit den rätt till en ljudupptagning
som konstnären har enligt 45 § till en framställare av
ljudupptagningar, anses omfatta även tid efter det att
skyddstiden för den utövande konstnärens rätt enligt äldre
bestämmelser löpt ut.