Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild

SFS nr
1960:730
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1960-12-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:190
Upphävd
1994-07-01

1 § Den som framställt en fotografisk bild har, med de inskränkningar
som nedan stadgas, uteslutande rätt att genom fotografi, tryck, teckning
eller annat förfarande framställa exemplar av bilden ävensom att visa
den offentligt.

Som fotografisk bild anses även vad som framställes genom ett med
fotografi jämförligt förfarande.

2 § Då exemplar av fotografisk bild framställes eller bilden visas
offentligt, skall fotografen angivas i den omfattning och på det sätt
god sed kräver.

Bilden må icke ändras så, att framställarens anseende som fotograf
kränkes; ej heller må bilden visas offentligt i sådan form eller i
sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för fotografen.

3 § Såsom fotograf anses, där ej annat visas, den vars namn, firma eller
allmänt kända signatur på sedvanligt sätt utsättes på exemplar av bilden
eller angives då denna visas offentligt.

4 § En fotografisk bild anses offentliggjord, då den lovligen utgivits,
utställts offentligt eller eljest gjorts tillgänglig för allmänheten.

5 § Av fotografisk bild må enstaka exemplar framställas för enskilt
bruk. Vad sålunda framställts må ej utnyttjas för annat ändamål.

6 § Med regeringens tillstånd och på de villkor, som däri angivas, må
arkiv och bibliotek för sin verksamhet framställa exemplar av
fotografisk bild. Lag (1978:489).

7 § Offentliggjorda fotografiska bilder får återges i anslutning till
texten i kritiska eller vetenskapliga framställningar.

Offentliggjorda fotografiska bilder får, mot ersättning, återges i
anslutning till texten i arbeten som är avsedda att användas vid
undervisning. Lag (1993:1009).

7 a Det som sägs i 13 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk skall tillämpas i fråga om rätten till
fotografisk bild. Lag (1993:1009).

8 § Vid information om dagshändelse genom television, direkt överföring
eller film må fotografisk bild som synes under dagshändelsen återgivas i
den omfattning som betingas av informationssyftet. Lag (1973:362).

9 § De televisionsföretag som regeringen i enskilda fall beslutar
får, mot ersättning, visa offentliggjorda fotografiska bilder, om
fotografen inte har förbjudit företaget att visa bilden eller det av
andra skäl finns särskild anledning att anta att han motsätter sig
visningen. Vad som nu sagts gäller inte film.

När en trådlös televisionsutsändning samtidigt och oförändrat
återutsänds till allmänheten trådlöst eller genom kabel av någon
annan än ett sådant företag som avses i första stycket, tillämpas
beträffande fotografisk bild som visas i sändningen 26 f § lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Lag (1993:1009).

10 § Sedan fotografen överlåtit exemplar av fotografisk bild eller
bilden blivit utgiven, må exemplar, som överlåtits eller omfattas av
utgivningen, utställas offentligt.

Offentliggjord fotografisk bild må även eljest visas offentligt i
samband med undervisning, så ock om det sker avgiftsfritt och utan
förvärvssyfte eller i folkbildningsverksamhet, för välgörande ändamål
eller i annat allmännyttigt syfte. Vad nu sagts gäller ej film.

11 § har upphävts genom lag (1993:1009).

12 § Fotografiska bilder får fritt utnyttjas i rättsvårdens och den
allmänna säkerhetens intresse.

I fråga om rätten till fotografisk bild skall 9, 26 och 26 a §§ lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
tillämpas, varvid det som sägs om alster av bildkonst i stället skall
gälla fotografiska bilder vilka har konstnärligt eller vetenskapligt
värde.

Allmänna handlingar skall oavsett rätten till fotografisk bild
tillhandahållas enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

I fråga om rätten till fotografisk bild skall 26 e § lagen (1960:729)
om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillämpas. Lag
(1993:1009).

13 § När en fotografisk bild återges med stöd av 6–10 §§ skall källan
anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Lag (1993:1009).

14 § Rätten till fotografisk bild, som utförts på beställning,
tillkommer beställaren, där ej annat uttryckligen avtalats. Fotografen
äger dock på sedvanligt sätt utställa bilden i reklamsyfte, såframt ej
beställaren förbjuder det.

Beställare av fotografiskt porträtt äger, ändå att fotografen
förbehållit sig rätten till bilden, låta intaga porträttet i tidning
eller tidskrift eller i skrift med biografiskt innehåll, såframt
fotografen icke gjort särskilt förbehåll däremot.

15 § Rätten till fotografisk bild gäller, där ej annat följer av vad i
andra och tredje styckena sägs, intill utgången av tjugufemte året efter
det år, då bilden framställdes.

För fotografisk bild, som äger konstnärligt eller vetenskapligt värde,
gäller rätten intill utgången av femtionde året efter det år, då
fotografen avled.

Har bild, som avses i andra stycket, offentliggjorts utan att fotografen
blivit angiven med sitt namn eller med sin allmänt kända signatur,
gäller rätten intill utgången av femtionde året efter det år, då bilden
offentliggjordes. Blir fotografen inom nämnda tid angiven såsom i 3 §
sägs eller visas att han avlidit innan bilden offentliggjordes, gäller
vad i andra stycket stadgas.

16 § Den som beträffande en fotografisk bild vidtager åtgärd, som
innebär intrång i den till bilden jämlikt denna lag knutna rätten, eller
till försäljning utbjuder eller eljest till allmänheten sprider exemplar
av fotografisk bild, som framställts i strid mot lagen, döms, om det
sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i
högst två år.

Samma lag vare, om någon till allmänheten sprider eller till riket för
sådan spridning inför exemplar av fotografisk bild, där exemplaret
framställts utom riket under sådana omständigheter, att en dylik
framställning här i riket skulle varit straffbar enligt vad i första
stycket sägs.

För försök eller förberedelse till brott som avses i första och andra
styckena döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (1982:285).

17 § Den som i strid mot denna lag utnyttjar en fotografisk bild skall
till fotografen eller hans rättsinnehavare gälda ersättning, utgörande
skäligt vederlag för utnyttjandet.

Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, skall ersättning jämväl utgå
för annan förlust än uteblivet vederlag, så ock för lidande eller annat
förfång.

Den som eljest uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtager åtgärd, som
innebär intrång eller överträdelse varom i 16 § sägs, skall ersätta
fotografen eller hans rättsinnehavare förlust, lidande eller annat
förfång av åtgärden.

18 § Den som vidtager åtgärd som innebär intrång eller överträdelse
varom i 16 § sägs är skyldig att, såvitt det finnes skäligt, mot lösen
avstå egendom med avseende på vilken intrång eller överträdelse
föreligger till fotografen eller hans rättsinnehavare. Detsamma gäller i
fråga om trycksats, kliché, form och liknande hjälpmedel, som kan
användas endast för framställning av egendom som nu har sagts.

I stället för att förordna om inlösen enligt första stycket får rätten,
på yrkande av fotografen eller hans rättsinnehavare, efter vad som
finnes skäligt föreskriva, att egendom som där avses skall förstöras
eller på visst sätt ändras eller att andra åtgärder skall vidtagas med
den till förebyggande av missbruk. Sådan talan får väckas även av
åklagare, om det är påkallat ur allmän synpunkt. Föreskrift som här
avses skall inte meddelas, om förverkande eller åtgärd till förebyggande
av missbruk skall beslutas enligt brottsbalken.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller ej mot den som i god
tro förvärvat egendomen eller särskild rätt till den.

Har annat föremål än som avses i första stycket använts som hjälpmedel
vid sådan framställning av exemplar av fotografisk bild som utgör brott
enligt denna lag, får föremålet eller dess värde förklaras förverkat, om
det är påkallat till förebyggande av brott eller annars särskilda skäl
föreligger. Vad som nu har sagts skall tillämpas också i fråga om
föremål, som har använts vid försök till brott som avses här, eller som
omfattas av åtgärd som utgör förberedelse till sådant brott. Lag
(1982:285).

19 § Utan hinder av vad i 18 § är stadgat äger rätten, om det med hänsyn
till det konstnärliga eller ekonomiska värdet hos exemplar av bild eller
övriga omständigheter finnes skäligt, på därom framställt yrkande
meddela tillstånd att exemplaret mot särskild ersättning till fotografen
eller hans rättsinnehavare göres tillgängligt för allmänheten eller
eljest användes för avsett ändamål.

20 § Rätt domstol i mål om televisionsutsändning i strid mot
denna lag är Stockholms tingsrätt. Detsamma gäller i mål om
ersättning som avses i 7 § andra stycket eller 9 § första stycket, i mål
i vilket ersättning begärs på den grunden att 26 a § första stycket
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
skall tillämpas enligt 12 § andra stycket och i mål om ersättning för
en sådan vidaresändning som avses i 9 § andra stycket. Lag (1993:1009).

21 § Brott som avses i denna lag får åtalas av åklagare endast om
målsägande angiver brottet till åtal eller åtal är påkallat ur allmän
synpunkt.

Egendom varom i 18 § sägs må, där brott som avses i denna lag skäligen
kan antagas föreligga, tagas i beslag; därvid skall vad om beslag i
brottmål i allmänhet är stadgat äga motsvarande tillämpning. Lag
(1982:285).

22 § Denna lag äger tillämpning på

1. fotografisk bild, framställd av den som är svensk medborgare eller
har sin vanliga vistelseort i Sverige,

2. fotografisk bild, som först utgivits i Sverige eller samtidigt i
Sverige och utom riket,

3. fotografisk bild som infogats i här belägen byggnad eller annan med
marken fast förenad anordning.

Vid tillämpning av första stycket 2. anses samtidig utgivning ha ägt
rum, om den fotografiska bilden utgivits i Sverige inom trettio dagar
efter utgivning utomlands. Lag (1973:362).

23 § Regeringen äger, under förutsättning av ömsesidighet, meddela
föreskrifter om denna lags tillämpning med avseende å annat land.
Föreskrift må ock meddelas om tillämpning av lagen på fotografisk bild,
som först utgivits av mellanfolklig organisation, samt på icke utgiven
bild, som dylik organisation äger utgiva. Lag (1978:489).

Övergångsbestämmelser

1960:730

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1961.

Genom lagen upphäves lagen den 30 maj 1919 (nr 383) om rätt till
fotografiska bilder.

Den nya lagen skall äga tillämpning jämväl med avseende å fotografisk
bild, som framställts före ikraftträdandet, dock med följande undantag:

1) Sådana exemplar av en fotografisk bild, som framställts med stöd av
äldre lag, må fritt spridas och visas.

2) Klichéer och andra hjälpmedel, som med stöd av äldre lag framställts
för mångfaldigande av viss fotografisk bild, må utan hinder av vad i nya
lagen är stadgat fritt användas för sitt ändamål till utgången av år
1963. Exemplar, som framställts med stöd härav, må fritt spridas och
visas.

1973:362

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.

Den nya lagen skall tillämpas även på fotografisk bild som framställts
före ikraftträdandet, dock med följande undantag:

1. Exemplar av fotografisk bild, som framställts med stöd av äldre lag,
får fritt spridas och visas.

2. Har någon före ikraftträdandet tillverkat kliché eller annat sådant
hjälpmedel för att med stöd av äldre lag mångfaldiga viss fotografisk
bild, får han använda det för detta ändamål till utgången av år 1975 och
fritt sprida och visa exemplar som framställts.

1978:489

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978.

Den skall tillämpas även på fotografisk bild som har framställts före
ikraftträdandet.

1980:611

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Den nya lagen skall tillämpas även på fotografisk bild som framställts
före ikraftträdandet.

1982:285

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. Den gäller inte beträffande
intrång eller överträdelse som har skett dessförinnan eller i fråga om
brott som har begåtts före ikraftträdandet.

1986:368

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Den skall tillämpas även på
fotografisk bild som har tillkommit före ikraftträdandet.

1993:1009

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

2. Lagen tillämpas även på fotografiska bilder som har kommit till
före ikraftträdandet utom när det gäller åtgärder som har gjorts
eller rättigheter som har förvärvats före den tidpunkten.