Riksskattenämndens Kungörelse (1960:745) om ändrat sätt för bekantgörande av nämndens beslut angående fastställelse eller ändring av vissa för taxerings- och debiteringsarbetet avsedda formulär

SFS nr
1960:745
Departement/myndighet
Riksskattenämnden
Utfärdad
1960-12-29

Riksskattenämnden, som hittills låtit i Svensk författningssamling
införa kungörelser om nämndens beslut angående fastställelse eller
ändring av formulär till taxerings- och debiteringslängder samt
uppbördskort och debetsedlar ävensom till anmaningar och
underrättelser m.m., har beslutat att hädanefter i stället kungöra
dylika beslut i publikationen Meddelanden från riksskattenämnden, ser.
I. Däremot komma nämndens beslut angående fastställelse eller ändring
av formulär till deklarationsblanketter och andra för allmänheten
avsedda formulär att alltjämt kungöras i Svensk författningssamling.