Kungörelse (1960:80) angående ersättning till godemän vid utmålsförrättningar

SFS nr
1960:80
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1960-04-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:285
Upphävd
1992-07-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att god man, som enligt 26 §
gruvlagen den 3 juni 1938 (nr 314) biträder vid utmålsförrättning, skall
äga åtnjuta ersättning efter samma grunder som god man vid
lantmäteriförrättning.