Förordning (1961:128) om utförsel av obeskattade varor i fartygstrafiken över Öresund

SFS nr
1961:128
Departement/myndighet
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1961-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1694
Upphävd
1995-01-01

1 § Om utförsel av obeskattade varor såsom proviant med
passagerarfartyg i trafik mellan svenska hamnar, belägna söder om
Kullens fyr och norr om Falsterbo fyr, samt danska hamnar från och med
Gilleleje i norr till och med Köge i söder skola, utöver vad som
stadgas i kungörelsen den 26 april 1957 (nr 123) med särskilda
bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant
eller resgods, gälla följande särskilda bestämmelser.

2 § Spritdrycker, vin, maltdrycker och tobaksvaror, som är
obeskattade, får medföras från tullområdet endast under villkor att

1. god ordning och nykterhet upprätthålls ombord;

2. spritdrycker eller vin inte tillhandahålls passagerare, som kan
antas inte ha fyllt 18 år, och tobaksvaror inte utlämnas till
passagerare, som kan antas inte ha fyllt 15 år;

3. spritdrycker, vin eller maltdrycker inte utlämnas till passagerare
för att föras i land;

4. spritdrycker eller vin inte utskänks till passagerare före klockan
12;

5. högst 20 cigarretter eller 10 cigarrer eller 10 cigariller eller 50
gram andra tobaksvaror utlämnas till en passagerare för enkel resa.
Förordning (1985:186).

3 § Av spritdrycker må medföras högst 5 liter per 1 000 passagerare
för varje enkel resa, om resan går från svensk hamn norr om Landskrona
till dansk hamn norr om Vedbaek, samt i annat fall högst 25 liter per
1 000 passagerare för varje enkel resa.

Tobaksvaror må ej medföras i större omfattning än som enligt
tullmyndighets beprövande motsvarar den i 2 § medgivna utlämningen.

Andra obeskattade varor än tobaksvaror och chokladvaror må medföras
endast för förtäring ombord.

4 § Framgår av omständigheterna att huvudsyftet med turen inte är att
upprätthålla trafik i egentlig bemärkelse, får obeskattade
spritdrycker, vin, maltdrycker, tobaksvaror och chokladvaror inte
medföras. Förordning (1985:186).

5 § Iakttagas icke villkoren i 2 § eller föranleder medförandet av
obeskattade varor smuggling av sådana varor, äger
generaltullstyrelsen, för tid som med hänsyn till överträdelsens
omfattning och övriga omständigheter finnes skälig, besluta att i 4 §
avsedda obeskattade varor icke må medföras på fartyg, med vilka det
ifrågavarande rederiet bedriver trafik som i 1 § sägs.

6 § Med obeskattade varor avses i denna kungörelse icke varor, som
visas hava undergått vederbörlig beskattning i Danmark.

7 § De närmare föreskrifter, som erfordras för tillämpning av denna
kungörelse, meddelas av generaltullstyrelsen.