Lag (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

SFS nr
1961:181
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1961-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1622
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:304

Allmänna bestämmelser

1 § Med teknisk sprit förstås sprit som är avsedd att användas för
tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat
likartat ändamål och som är hänförlig till tulltaxenr 22.07 eller
22.08 B. 1 eller B. 2 tulltaxelagen (1987:1068).

Med alkoholhaltigt preparat förstås vara som innehåller mer än 1,8
viktprocent etylalkohol och som inte är hänförlig till tulltaxenr
22.03-22.07 eller 22.08 B.1 eller B. 2 tulltaxelagen och inte heller
är sådant läkemedel, som omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

Beteckning i denna lag har samma betydelse som i alkohollagen
(1994:1738).

Bestämmelser om tillverkning av sprit och om handel med
alkoholdrycker finns i alkohollagen (1994:1738). Lag (1996:1158).

2 § Läkemedelsverket utövar kontroll över försäljning av teknisk sprit
och alkoholhaltiga preparat.

Den som försäljer eller i handelssyfte eller för yrkesmässig förbrukning
till riket inför teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat ävensom den
som inköper teknisk sprit enligt särskilt tillstånd eller eljest för
yrkesmässig förbrukning åligger att på anfordran av läkemedelsverket
lämna tillträde till de lokaler som användas i verksamheten,
tillhandahålla handelsböcker och övriga handlingar hörande till
verksamheten samt utan ersättning biträda med behövlig handräckning och
lämna erforderliga varuprov. Kontrollen skall såvitt möjligt ske på
sådant sätt och på sådan tid att den icke förorsakar hinder i den därav
berörda verksamheten.

Beslut, som läkemedelsverket meddelat enligt denna lag, länder
omedelbart till efterrättelse där ej annorlunda särskilt förordnas. Lag
(1990:433).

3 § Teknisk sprit och sådana alkoholhaltiga preparat, som icke äro
avsedda för förtäring, må icke säljas inom riket eller hit införas utan
att hava danatuerats på sätt läkemedelsverket föreskriver eller eljest
godkänner. Läkemedelsverket må dock, när särskilda skäl därtill äro och
fara för missbruk icke föreligger, medgiva att teknisk sprit och
alkoholhaltiga preparat säljas eller införas utan denatuering. Lag
(1990:433).

Införsel och försäljning

4 § Teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat får föras in till
landet endast av den som har meddelats särskilt tillstånd av
Läkemedelsverket. Tillstånd erfordras dock inte i de fall då
denaturerad teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat förs in av
resande annat än i handelssyfte eller för yrkesmässig förbrukning.

I fråga om hantering av oförtullad teknisk sprit och oförtullade
alkoholhaltiga preparat gäller lagen (1973:980) om transport,
förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.
Läkemedelsverket äger föreskriva begränsning av rätten att hantera
oförtullad vara. Lag (1994:1741).

5 § 1 mom. Försäljning av alkoholhaltiga preparat är, med de
inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under samma
villkor som gäller för drivande av handel i allmänhet.
Lag (1994:956).

2 mom. Teknisk sprit må, förutom av detaljhandelsbolaget,
utan särskilt tillstånd säljas av den som tillverkat varan. För annan
försäljning, som äger rum annorledes än från apotek, erfordras
Läkemedelsverkets tillstånd. Lag (1994:1741).

3 mom. För försäljning av teknisk sprit från apotek gäller
bestämmelserna i 5 a-c §§. Lag (1996:1158).

5 a § Teknisk sprit får säljas eller annars lämnas ut från apotek,
förutom till annat apotek, endast efter ordination eller beställning
av den som enligt vad regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Läkemedelsverket föreskriver är behörig att förordna
eller beställa sådana varor.

Ordination av teknisk sprit får inte avse annat än utvärtes bruk
eller desinfektion av instrument. Beställning får inte avse annat
än utvärtes bruk, desinfektion av instrument eller laboratorieändamål
i beställarens yrkesutövning.

Spriten får inte lämnas ut, om särskild anledning finns att anta
att den är avsedd för annat ändamål än som sägs i andra stycket.
Lag (1996:1158).

5 b § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Läkemedelsverket får besluta om ytterligare föreskrifter om
försäljning av teknisk sprit, om det behövs för att förhindra
missbruk. Lag (1996:1158).

5 c § Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd begränsat eller
dragit in en läkares eller en tandläkares behörighet att
förskriva teknisk sprit enligt 5 kap. 11 eller 12 § lagen
(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område får sådan teknisk sprit på ordination av läkaren eller
tandläkaren inte lämnas ut. Detsamma gäller när
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård dragit in
eller begränsat en veterinärs behörighet att förskriva
teknisk sprit. Lag (2009:304).

6 § Försäljning av teknisk sprit i annat fall än från apotek får
med nedan i andra stycket angivna undantag ske endast till den
som fått Läkemedelsverkets tillstånd till inköp.

Tillstånd erfordras inte vid inköp av absolut alkohol, koncentrerad
sprit, eau-de-vie och vin för apoteksrörelses räkning. I den mån
Läkemedelsverket så medger, får inköp hos detaljhandelsbolaget,
under de villkor verket föreskriver, äga rum utan tillstånd.
Lag (1994:956).

7 § Teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat får inte säljas eller
lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är
avsedd att användas i berusningssyfte. Detsamma gäller i fråga om att
hjälpa någon att skaffa sådana medel. Lag (1996:1158).

8 § Iakttages icke bestämmelserna i denna lag eller med stöd
därav meddelade föreskrifter må läkemedelsverket meddela
vederbörande varning. Därest rättelse ej vinnes eller varning ej
anses vara tillfyllest, må verket förbjuda försäljning eller, där
tillstånd till försäljning, införsel eller inköp meddelats, återkalla
sådant tillstånd.

Har tillstånd återkallats eller har tillståndshavaren avlidit, åligger
det tillståndshavaren eller dödsboet att, i den mån Läkemedelsverket
därom förordnar, sälja sitt lager av teknisk sprit till någon som har
tillstånd till försäljning av sådan sprit. Lag (1994:1741).

Kontrollavgifter

8 a § För att täcka statens kostnader för kontrollen enligt denna
lag skall den som har fått tillstånd till införsel av teknisk sprit eller
alkoholhaltiga preparat eller tillstånd till inköp eller försäljning av
teknisk sprit betala särskilda avgifter i den omfattning som bestäms
av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket.
Lag (1994:1741).

Ansvarsbestämmelser m.m.

9 § Den som säljer teknisk sprit utan att äga rätt därtill enligt
denna lag eller överskrider dylik rätt eller bryter mot
bestämmelserna i 7 § dömes för olovlig försäljning av teknisk sprit
till påföljd som angives i 10 kap. 2 eller 3 § alkohollagen (1994:1738).
Lag (1994:1741).

9 a § Den som bryter mot 5 a § första eller tredje stycket döms till
böter. Motsvarande gäller om någon lämnar ut teknisk sprit i strid
med 5 c §. Lag (1996:1158).

10 § Den som olovligen borttager eller försvagar
denatureringsmedel i teknisk sprit eller alkoholhaltigt
preparat dömes för olovligt förfarande med teknisk sprit till
påföljd som angives i 10 kap. 1 eller 3 § alkohollagen
(1994:1738).

För den som säljer eller tillhandagår med anskaffande av
teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat varmed vidtagits
åtgärd enligt första stycket äger 10 kap. 2 och 3 §§
alkohollagen motsvarande tillämpning. Detsamma gäller för den
som förvärvar, innehar, forslar, döljer eller förvarar sådan
vara.

Är gärning som avses i andra stycket andra meningen att anse
som ringa döms inte till ansvar. Lag (1999:1003).

10 a § har upphävts genom lag (1996:1158).

11 § Den som för obehörigt ändamål använder teknisk sprit, som han
inköpt eller till riket infört enligt bestämmelserna i denna lag, döms,
om gärningen inte är belagd med straff enligt lagen (2000:1225) om
straff för smuggling, till böter.

Detsamma gäller den som inte rättar sig efter villkor, som är förbundet
med inköps- eller införseltillstånd. Lag (2000:1236).

12 § Den som i annat fall än i 9–11 §§ sägs bryter mot vad i denna lag
är föreskrivet eller mot föreskrift, som meddelats med stöd av lagen,
döms till penningböter. Lag (1991:281).

13 § Begår någon brott som avses i 9-–11 §§ skall, om det inte
är uppenbart oskäligt, hos honom eller henne befintliga förråd
av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat liksom kärl och
emballage samt renings- och filtreringsmedel förklaras
förverkade. Detsamma skall gälla redskap som använts i fall som
avses i 10 §. Förverkande av teknisk sprit och alkoholhaltigt
preparat kan även ske hos den som enligt 14 § andra stycket
andra meningen är fri från ansvar. Lag (2005:288).

13 a § Utöver vad som sägs i 13 § får egendom som har använts
som hjälpmedel vid brott enligt denna lag förklaras förverkad,
om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns
särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att
användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet
har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart
försök. I stället för egendomen får dess värde förklaras
förverkat. Lag (2005:288).

14 § För försök till brott som avses i 9 och 10 §§ dömes till
ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Detta gäller dock inte
gärningar som avses i 10 § andra stycket andra meningen och
endast gäller förvärv eller innehav för personligt bruk.

Har flera medverkat till gärning som avses i 9 och 10 §§ eller
vid försök som avses i första stycket, äger 23 kap. 4 och 5 §§
brottsbalken motsvarande tillämpning. Den till vilken teknisk
sprit eller alkoholhaltigt preparat, i andra fall än som avses
i 10 §, avyttrats eller anskaffats för personligt bruk skall
dock vara fri från ansvar. Lag (1999:1003).

15 § har upphävts genom lag (1980:192).

16 § Allmänt åtal för brott som avses i 11 och 12 §§ får väckas endast
efter medgivande av läkemedelsverket. Lag (1990:433).

17 § Vägrar försäljare, importör eller köpare, som avses i 2 § andra
stycket, att lämna tillträde för kontroll eller att tillhandahålla
handelsböcker och övriga till verksamheten hörande handligar eller att
lämna erforderliga varuprov äger läkemedelsverket utsätta vite.
Motsvarande skall gälla då försäljning enligt 8 § andra stycket
underlåtes. Lag (1990:433).

18 § Läkemedelsverkets beslut enligt denna lag får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1998:369).

Övergångsbestämmelser

1994:956

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994 då förordningen
(1963:654) om försäljning från apotek av alkoholhaltiga läkemedel
och teknisk sprit, m.m. skall upphöra att gälla.

1994:1741

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Tillstånd till införsel, inköp eller försäljning av spritdrycker,
vin eller starköl som har meddelats före ikraftträdandet skall gälla
som tillstånd enligt alkohollagen (1994:1738). Tillståndet gäller dock
endast för den tid som Läkemedelsverket föreskrivit.

3. Om en ansökan som avses i 2. inte har prövats slutligt vid
ikraftträdandet skall ansökningen överlämnas för handläggning hos
Alkoholinspektionen.

1998:369

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 men tillämpas inte
i de fall där det första beslutet i ärendet har meddelats
dessförinnan.

2005:288

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

2. För brott begångna innan denna lag trätt i kraft gäller 13 §
i sin äldre lydelse.