Förordning (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet

SFS nr
1961:210
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1961-04-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1060
Upphävd
1991-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller elevhem som anordnas av en kommun i
anslutning till dess grundskola, om kommunen får förhöjt tilläggsbidrag
enligt 27 § förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader
för grundskolan, m. m.

Förordningen gäller i vissa delar även elevhem inom sameskolväsendet
enligt vad som anges i 27 och 28 §§. Förordning (1986:530).

2 § Styrelse för elevhem är skolstyrelsen i kommunen.

Elevhem står under inseende av skolöverstyrelsen och länsskolnämnden.

Bedrives ej verksamheten vid elevhem på tillfredsställande sätt, skall
länsskolnämnden förelägga skolstyrelsen att vidtaga erforderliga
åtgärder.

3 § har upphävts genom förordning (1986:530).

Mottagande av elever

4 § I elevhem må under förutsättningar som anges i 5 § mottagas elever
vid grundskolan och i mån av plats annan skola i kommunen. Kungörelse
(1965:871).

5 § I ett elevhem får tas emot elever, som bor avlägset från skola.

Om det finns plats får också på begäran av målsman eller socialnämnden
tas emot elever, som av medicinska eller sociala skäl inte bör vistas i
sina hem. Förordning (1981:927).

6 § Beslut om att mottaga elev i elevhem meddelas av skolstyrelsen.

Verksamheten vid elevhem

7 § Verksamheten vid elevhem skall syfta till att genom vänlighet och
omvårdnad skapa en god hemmiljö för eleverna.

8 § Elev får ej utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande
behandling.

9 § I frågor, som röra elevernas vård och fostran, åligger det
personalen att samarbeta med elevernas målsmän. Drabbas elev av svårare
sjukdom eller olycksfall, skall målsman ofördröjligen underrättas härom
och om vidtagna åtgärder.

Det åligger personalen att verka för ett gott samarbete mellan skola och
elevhem.

10 § Vid elevhem böra finnas erforderliga utrymmen för lek och annan
fritidssysselsättning samt lämpliga leksaker och sällskapsspel.

Eleverna skola i erforderlig omfattning beredas tillfälle till studier,
lek och annan fritidssysselsättning.

11 § Under vistelsen vid elevhem skola elever som gå i grundskolan
erhålla fri omvårdnad, däri inbegripet erforderlig läkarvård samt fri
kost.

Eleverna skola, där så lämpligen kan ske, få handledning i förekommande
husliga göromål vid hemmet. Kungörelse (1965:871).

12 § Det åligger elev att rätta sig efter de ordningsföreskrifter, som
gälla för elevhemmet.

Elev må icke utsätta annan elev för våldsam eller skymfande behandling.

13 § Eleverna skola uppmuntras att aktivt medverka till upprätthållande
av ordningen i elevhemmet.

14 § Skolstyrelsen får skilja en elev från elevhemmet, om elevens
uppförande vid hemmet har allvarliga brister.

Ett sådant beslut innebär ingen inskränkning i de skyldigheter kommunen
kan ha enligt 4 kap. 16 § skollagen (1985:1100). Förordning (1986:530).

15 § Verksamheten vid elevhem skall fortgå under den tid som läsåret vid
grundskolan omfattar. Förordning (1988:632).

Befattningshavare

16 § Vid elevhem skall finnas en föreståndare för den närmaste ledningen
och skötseln av hemmet.

Är antalet elever i elevhem minst 30, skall en biträdande föreståndare
anställas. Om särskilda skäl äro därtill, må efter medgivande av
länsskolnämnden biträdande föreståndare anställas eller bibehållas vid
lägre elevantal än 30.

Därjämte skall vid elevhem finnas anställd annan personal i den
omfattning, som fordras för verksamheten.

16 a § har upphävts genom förordning (1976:1035).

17 § Föreståndarens och biträdande föreståndarens åligganden skola
upptagas i instruktion, som fastställes av länsskolnämnden med ledning
av en av skolöverstyrelsen utfärdad normalinstruktion.

Nämnda befattningshavare äro skyldiga att under tid närmast före och
efter terminerna ombesörja det arbete, som fordras för verksamhetens
påbörjande och avslutande.

Om åligganden för övrig personal beslutar skolstyrelsen efter förslag av
föreståndaren.

18 § Biträdande föreståndare är skyldig att fullgöra föreståndarens
åligganden, då dennes tjänst är ledig eller då föreståndaren åtnjuter
tjänstledighet eller annan ledighet. Kungörelse (1969:601).

19 § har upphävts genom kungörelse (1969:601).

20 § Finnes ej biträdande föreståndare, skall skolstyrelsen vid ledighet
för föreståndaren utse och avlöna tillfällig ersättare. Kungörelse
(1969:601).

21 § För behörighet till tjänster som föreståndare och som biträdande
föreståndare vid elevhem fordras följande:

1. frihet från sjukdom eller handikapp, som medför olämplighet för
tjänsten,

2. god förmåga att leda personal och behandla barn och ungdom,

3. godkända vitsord från specialkurs om tre terminer i gymnasieskolan
för utbildning av internatföreståndare eller motsvarande äldre
utbildning,

4. utbildning i barnpsykologi och barnsjukvård samt

5. praktisk erfarenhet av internatarbete bland barn och ungdom.

Om det finns särskilda skäl, får skolstyrelsen medge befrielse från
villkor som avses i första stycket 3 och 4. Förordning (1982:977).

22 § Tjänster som föreståndare och biträdande föreståndare inrättas som
lönetjänster och tillsätts av skolstyrelsen.

Föreståndare och biträdande föreståndare anställs med förordnande tills
vidare, om inte annat följer av lagen (1982:80) om anställningsskydd
eller av kungörelsen (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt
lönereglerad anställning, m. m. Förordning (1988:1047).

23 § När befattning som föreståndare eller biträdande föreståndare skall
tillsättas, har skolstyrelsen att utfärda kungörelse, som införes i
Post- och Inrikes tidningar med föreläggande av tre veckors
ansökningstid, räknat från dagen för kungörandet.

Den som vill komma i fråga till ledigförklarad befattning skall före
ansökningstidens utgång till skolstyrelsen inkomma med sin till
styrelsen ställda ansökan.

Tillkännagivande om skolstyrelsens tillsättnignsbeslut skall
ofördröjligen anslås på styrelsens anslagstavla tillika med uppgift å
den dag, då anslaget skedde. Avskrift av tillkännagivande och uppgift
som nyss sagts skall samma dag med posten översändas till varje sökande.
Förordning (1977:885).

24 § Föreståndare och biträdande föreståndare som är anställda med
förordnande tills vidare har rätt till ferier under den tid av året som
inte utgör läsår, om inte något annat följer av denna förordning eller
andra föreskrifter som regeringen meddelar.

Om ledighet och vikariat för föreståndare eller biträdande föreståndare
beslutar skolstyrelsen. Förordning (1988:1047).

25 § Sådan fråga om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan eller
avstängning enligt 10 – 12 kap. och 13 kap. 1 § lagen (1976:600) om
offentlig anställning som avser föreståndare eller biträdande
föreståndare prövas av länsskolnämnden.

Sådan fråga om läkarundersökning eller avstängning enligt 13 kap. 2 §
nämnda lag som avser föreståndare eller biträdande föreståndare prövas
av skolöverstyrelsen. Förordning (1976:1035).

26 § Beslut av skolstyrelsen i följande typer av ärenden får överklagas
på det sätt som framgår av följande uppställning:

Typ av ärende Överklagas hos

a) tillsättning av tjänster som skolöverstyrelsen
föreståndare eller biträdande
föreståndare

tjänstledighet, vikariat eller
besked om bisyssla för föreståndare
eller biträdande föreståndare

b) skiljande av elev från ett elevhem kammarrätten
Förordning (1987:707).

27 § Bestämmelserna i 7-15, 17, 18, 20-22, 24 och 26 §§ skall i
tillämpliga delar gälla beträffande elevhem som tillhör
sameskolväsendet. Bestämmelse om skolstyrelsen avser därvid
sameskolstyrelsen. Förordning (1980:486).

28 § I fråga om arbetstagare vid elevhem som tillhör sameskolväsendet
tillämpas 25 §. Förordning (1980:486).

28 a § Följande beslut av länsskolnämnden får överklagas hos
skolöverstyrelsen, nämligen

a) beslut enligt 16 § om biträdande föreståndare,

b) beslut enligt 17 § om fastställande av instruktion. Förordning
(1987:707).

29 § Beslut som skolöverstyrelsen som andra instans har fattat enligt
denna förordning får överklagas hos regeringen endast när det gäller
beslut med anledning av överklagande av beslut av skolstyrelsen om
besked om bisyssla för föreståndare eller biträdande föreståndare.

Att sådana beslut i ärenden om tjänstledighet som skolöverstyrelsen
enligt denna förordning har meddelat som andra instans får överklagas
hos statens arbetsgivarverk följer av tjänstledighetsförordningen
(1984:111). Förordning (1987:707). Förordning (1987:707).

29 a § Av 23 § förvaltningslagen (1986:223) följer att en skrivelse med
överklagande skall ges in till den myndighet som har meddelat beslutet.
Förordning (1987:707).

30 § har upphävts genom förordning (1982:977).

Övergångsbestämmelser

1965:871

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1966.

Bestämmelserna i stadgan äga tillämpning även på elevhem som anordnats i
anslutning till folkskola. I fråga om åtgärder för elevs
tillrättaförande gälla dock bestämmelserna i 14 § i dess lydelse före
ikraftträdandet av denna kungörelse.

1983:420

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som
har meddelats före ikraftträdandet.

1985:543

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut
som har meddelats före ikraftträdandet.

1986:530

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats i första instans före den 1 juli 1986.

1987:707

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
tillämpas äldre föreskrifter.