Lag (1961:263) om överflyttande på riksförsäkringsverket av de uppgifter och befogenheter, som tillkommer riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen;

SFS nr
1961:263
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1961-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:794
Upphävd
2005-01-01

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung,
göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att de
uppgifter och befogenheter, som enligt lag eller författning tillkomma
riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen, i stället skola
tillkomma riksförsäkringsverket, såvitt ej annat särskilt föreskrives.