Lag (1961:265) med reglemente för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder

SFS nr
1961:265
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1961-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1757
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:689

Inledande bestämmelser

1 § Fonder som står under Riksförsäkringsverkets förvaltning skall
för verkets räkning förvaltas av fullmäktige för förvaltningen av
Riksförsäkringsverkets fonder (fondfullmäktige), i enlighet med
bestämmelserna i detta reglemente. Om det för någon sådan fond finns
särskilda föreskrifter om förvaltningen som avviker från reglementets
bestämmelser gäller dock de föreskrifterna. Lag (1995:1491).

2 § har upphävts genom lag (1998:689).

3 § Regeringen äger bestämma att kostnaderna för förvaltningen av viss
i 1 § avsedd fond skola ersättas av fondens medel samt därvid
fastställa de grunder, enligt vilka ersättningen skall utgå.
Förordning (1975:481).

Om fondfullmäktige

4 § Fondfullmäktige utgörs av generaldirektören och chefen för
Riksförsäkringsverket såsom ordförande;

generaldirektörens ställföreträdare såsom vice ordförande; samt

fem av regeringen för tre år i sänder förordnade personer, av
vilka tre skall ha erfarenhet på det finansiella området.

Regeringen utser en suppleant för var och en av de sistnämnda
fem fondfullmäktige. Vid förfall för någon av de ovan angivna
befattningshavarna i Riksförsäkringsverket förordnar verket
ersättare. Lag (1997:100).

5 § Fondfullmäktige sammanträder på kallelse av ordföranden.

Fondfullmäktige är beslutföra när minst fem ledamöter är närvarande.

Vid fondfullmäktiges sammanträden skall föras protokoll. Lag
(1986:1150).

6 § Om arvode och annan ersättning till fondfullmäktig och suppleant
förordnar regeringen. Förordning (1975:481).

7 § Det åligger riksförsäkringsverket att i enlighet med verkets
instruktion och i detta reglemente meddelade bestämmelser verkställa
fondfullmäktiges beslut, ombesörja övriga för fondförvaltningen
erforderliga åtgärder samt tillhandagå fullmäktige med de redogörelser
och upplysningar, som av fullmäktige begäras.

Om förvaltningen

8 § Fondfullmäktige skall förvalta fondernas medel på sådant sätt
att medlen blir till största möjliga nytta för de försäkringar för
vilkas räkning fonderna tillkommit. Fondmedlen skall placeras så att
kraven på långsiktigt hög avkastning, tillfredsställande
betalningsberedskap och riskspridning samt betryggande säkerhet
tillgodoses. Lag (1995:1491).

9 § Fondfullmäktige får placera fondmedel

1. i skuldförbindelser med låg kreditrisk, och

2. i andra skuldförbindelser utfärdade av svenska aktiebolag eller
ekonomiska föreningar, till belopp som för varje fond motsvarar högst
fem procent av det totala marknadsvärdet av fondens tillgångar.

Fondmedel får inte placeras i skuldförbindelser utställda i utländsk
valuta, i konvertibla skuldebrev eller i skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning.

Fondfullmäktige får handla med optioner och terminer eller andra
likartade finansiella instrument för att effektivisera förvaltningen
av fondernas tillgångar eller för att skydda fondernas tillgångar mot
kursförluster eller andra risker.

Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller
för att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning får fondmedlen
placeras hos Riksbanken, annan bank eller postgirot.
Lag (1995:1491).

10 § Om det är uppenbart att en fond annars skulle lida en avsevärd
förlust får fondfullmäktige skydda en fordran genom att på offenlig
auktion eller på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon
annan reglerad marknad köpa in egendom som är utmätt eller pantsatt
för fordringen eller överta egendom som betalning för fordringen.
Egendom som förvärvats på detta sätt skall avyttras så snart det är
lämpligt och senast då det kan ske utan förlust.

Fondfullmäktige får anta ackord vid betalningsinställelse eller
konkurs. Lag (1995:1491).

11 § För varje räkenskapsår skall fondfullmäktige upprätta en
årsredovisning. Den skall innefatta förvaltningsberättelse,
resultaträkning och balansräkning. De externa revisorer som granskar
Riksförsäkringsverkets årsredovisning skall även granska
fondfullmäktiges särskilda årsredovisning. Lag (1995:1491).

12 § har upphävts genom lag (1995:1491).

Övergångsbestämmelser

1961:265

Detta reglemente träder i kraft den 1 juli 1961, då reglementet den 18
december 1936 (nr 638) angående förvaltningen av
folkpensioneringsfonden m.m. och reglementet den 26 november 1954 (nr
662) angående förvaltnignen av riksförsäkringsanstaltens
yrkesskadeförsäkringsfond upphöra att gälla.

Vad i lag eller särskild författning eller eljest är stadgat om
riksförsäkringsanstaltens yrkesskadeförsäkringsfond eller
riksförsäkringsanstaltens olycksfallsförsäkringsfond skall i stället
avse riksförsäkringsverkets yrkesskadeförsäkringsfond.

1971:288

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Dock får överföring av
tillgångar från yrkesskadeförsäkringsfonden till särskilda
yrkesskadefonden och fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring ske vid
senare tidpunkt som Konungen bestämmer.

1977:273

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977 och tillämpas även på
försäkringsavgifter och förvaltningskostnader enligt äldre
bestämmelser.

1981:698

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som
belöper på tid före ikraftträdandet.

1992:1622

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
(I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).

2. I fråga om placeringar av fondmedel som gjorts före ikraftträdandet
gäller paragrafen i sin äldre lydelse.

1995:1491

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. I fråga om placeringar
av fondmedel som har gjorts före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.