/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1961:281) om stipendium till studerande vid tandläkarhögskola;

SFS nr
1961:281
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1961-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1079
Upphävd
1989-01-01

1 § Studerande vid tandläkarhögskola må av medicinalstyrelsen tilldelas
stipendium å 2 500 kronor årligen under högst fem år, på villkor att han
förbinder sig att dels efter det han vunnit legitimation som tandläkare
under samma antal år som stipendium innehafts tjänstgöra i
folktandvården inom tid som medicinalstyrelsen bestämmer dels ock ställa
sig bestämmelserna i denna kungörelse till efterrättelse.

Studerande, som under mindre än fem år innehaft stipendium, må för den
termin, varunder han avlägger examen, tilldelas stipendium för ett halvt
år å 1 250 kronor, på villkor som i första stycket sägs.

2 § Beslut angående tilldelning av stipendier meddelas varje termin för
ett år i sänder, dock med det undantag som sägs i 1 § andra stycket.

3 § /k/ 1 mom. /-k/ Stipendierna kungöras av medicinalstyrelsen till
ansökning lediga i god tid före den termin, under vilken de skola
utdelas.

/k/ 2 mom. /-k/ Studerande vid tandläkarhögskola, som önskar komma i
åtnjutande av stipendium, eller inträdessökande till tandläkarhögskola,
som i händelse av antagning önskar erhålla stipendium, har att inom
kungjord tid till vederbörande högskola ingiva till medicinalstyrelsen
ställd ansökan därom. Ansökningen skall göras enligt formulär som
fastställes av medicinalstyrelsen efter samråd med högskolan.

Vid ansökningen skall fogas förbindelse som avses i 1 §, undertecknad av
sökanden samt, därest denne är omyndig, hans förmyndare.

4 § Sedan beslut i fråga om de sökandes inträde vid tandläkarhögskola
fattats, har högskolans kollegienämnd att utan dröjsmål till
medicinalstyrelsen överlämna inkomna stipendieansökningar jämte uppgift,
huruvida sökandena antagits till eller äro inskrivna såsom elever vid
högskolan.

Har sökande under minst ett år studerat vid tandläkarhögskola, skall
kollegienämnden tillika avgiva yttrande angående den sökandes under det
sistförflutna året bedrivna studier.

5 § Efter prövning av samtliga handlingar har medicinalstyrelsen att
skyndsamt besluta rörande stipendiernas fördelning. Härvid skall
iakttagas, att sökande som förut åtnjutit stipendium, skall äga
företräde, därest han med framgång fullföljt sina studier för
tandläkarexamen, samt att i övrigt hänsyn främst skall tagas, vid val
mellan sökande som tillhöra olika årskurser, till folktandvårdens behov
av arbetskraft och, i fråga om sökande som tillhöra samma årskurs, till
sökandens betyg och övriga vitsord.

Sedan beslut meddelats, skall medicinalstyrelsen ofördröjligen
underrätta varje sökande, huruvida ansökningen bifallits eller ej.

6 § Stipendiebelopp utbetalas med 1 250 kronor varje termin mot
uppvisande av kvitton, utvisande att stipendiat för tidigare terminer
fullgjort sina ekonomiska skyldigheter såsom studerande vid
tandläkarhögskola.

7 § Studerande vid tandläkarhögskola, som utan giltigt förfall uteblir
från eller avbryter deltagande i kurs eller som i vederbörlig ordning
skiljes från kurs, vari han deltager, har förverkat beviljat stipendium
till den del detta icke utbetalats.

8 § Inträffar fall, som avses i 7 §, eller avbryter eljest studerande,
som erhållit stipendium, sin utbildning eller hindras han av sjukdom
eller därmed jämförlig orsak att under det år, för vilket stipendiet
beviljats, fullfölja föreskrivna kurser och övningar, skall förhållandet
genom vederbörande tandläkarhögskolas försorg utan dröjsmål anmälas till
medicinalstyrelsen.

9 § Tandläkare, som under studietiden vid tandläkarhögskola innehaft
stipendium, skall till medicinalstyrelsen lämna uppgift om den tidpunkt,
vid vilken tjänstgöring inom folktandvården som fullgöres till
uppfyllande av de med stipendiet förbundna villkoren tager sin början
ävensom, då tjänstgöringen fullgjorts under föreskriven tid, till
styrelsen inkomma med bevis härom.

10 § Fullföljer stipendiat icke studierna till tandläkarexamen eller
föreligger eljest fall som avses i 7 § eller infriar stipendiat icke
förbindelse att tjänstgöra inom folktandvården, är han skyldig att på
anmodan till medicinalstyrelsen återbetala uppburet stipendiebelopp
jämte ränta därå efter fem procent. Om särskilda skäl äro därtill må
dock medicinalstyrelsen medgiva befrielse helt eller delvis från denna
skyldighet.

Efterkommes icke anmodan om återbetalning, skall medicinalstyrelsen
vidtaga åtgärder för indrivning av förekommande belopp.

11 § Denna kungörelse skall hållas tillgänglig hos medicinalstyrelsen
samt finnas anslagen inom tandläkarhögskolorna.