Kungörelse (1961:291) angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag

SFS nr
1961:291
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1961-06-02

Sedan ratifikation skett av en den 16 mars 1961 mellan Sverige
och Norge träffad överenskommelse angående tullättnader m.m. vid
flottning i svensk-norska vattendrag — av den lydelse härvid
fogad bilaga utvisar– har Kungl. Maj:t, med stöd av riksdagens
bemyndigande, funnit gott förordna, att överenskommelsen skall för
Sveriges del lända till efterrättelse från och med den 25 juni
1961.

Överenskommelse mellan Sverige Overenskomst mellom Norge og
och Norge angående tullättnader Sverige om toll-lettelser m.v.
m.m. vid flottning i svensk– ved flötning i norsk/svenske
norska vattendrag vassdrag

Kungl. svenska regeringen och Den norske og den svenske regje-
kungl. norska regeringen hava ring har truffet fölgende overens-
träffat följande överenskommelse komst om toll-lettelser m.v. ved
angående tullättnader m.m. vid flötning i norsk/svenske vassdrag.
flottning i svensk-norska vatten-
drag.

Artikel 1 Artikkel 1
Maskiner, redskap och verktyg Maskiner, redskap, verktöy og
samt annan materiel, avsedda för annet materiell bestemt til bruk
flottningsverksamheten eller för ved flötningen eller ved ivare-
flottgodsets omhändertagande takelsen av flötningsvirket etter
efter flottningen, ävensom livs- flötningen, samt proviant for
förnödenheter för flottningsman- flötningsmannskapene, kan föres
skapet må föras från den ena fra det ene land til det andre
staten till den andra utan tull uten erleggelse av toll eller
eller annan in- eller utförsel- andre inn- eller utförselsavgifter
avgift och utan hinder av andra og uten hinder av andre eksport-
import- och exportförbud än så- og importforbud enn de som er
dana, som stadgats med hänsyn fastsatt av helsemessige og
till allmän hälsovård eller sikkerhetsmessige grunner eller
säkerhet eller till förekomman- tjener til beskyttelse mot dyre-
de av djur- eller växtsjukdom. og plantesykdommer.
Vid överförande som nu sagts Ved overföring av varer som er
skola tillämpas de föreskrifter nevnt her skal tillempes de for-
om anmälan och kontroll, som skrifter for angivelse og kontroll
meddelas av de båda staternas som blir fastsatt av begge staters
tullmyndigheter. tollmyndigheter.

Artikel 2 Artikkel 2
Det åligger myndigheterna i varde- Det påligger myndighetene i hvert
ra staten att tillåta dem som an- land å tillate den som er ansvarlig
svara för, leda eller deltaga i for, leder av eller deltar i flöt-
flottningsarbetet att i och för ningsarbeidet, å overskride grensen
flottningen överskrida gränsen, hvor dette passer best for flöt-
varhelst detta för flottnings- ningen under og i forbindelse med
arbetet är lämpligt, ävensom flötningsarbeidet. Det skal i
att lämna dem största möjliga störst mulig utstrekning gis let-
lättnad med avseende å legitima- telser med hensyn til legitimasjon
tion samt beträffande tid, varun- og tidsrom i hvilke grensen kan
der gränsen må överskridas och overskrides og opphold i landet kan
och vistelse ske inom staten. skje.

Artikel 3 Artikkel 3
Överenskommelsen skall ratificeras Overenskomsten skal ratifiseres
och ratifikationsinstrumenten sko- og ratifikasjonsdokumentene skal
la utväxlas i Oslo snarast möjligt. utveksles i Oslo snarest mulig.

Överenskommelsen träder i kraft en Overenskomsten trer i kraft en
månad efter det ratifikationsin- måned etter at ratifikasjonsdoku-
strumenten utväxlats och förbli- mentene er utvekslet.
ver gällande intill dess två år Hver av statene kan si opp over-
förflutit från den dag någondera enskomsten med en frist av to år.
staten uppsagt densamma.