Förordning (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster

SFS nr
1961:333
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1961-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:89
Upphävd
1989-07-01

1 § En församlingspräst, som anvisas tjänstebostad, skall erlägga
tjänstebostadshyra enligt denna förordning. Förordning (1984:1000).

2 § Tjänstebostad omfattar icke garage. Förordning (1984:1000).

3 § Det ankommer på stiftsnämnden att meddela beslut om hyran för
tjänstebostaden. Förordning (1984:1000).

4 § 1 mom. Tjänstebostadshyran skall motsvara hyran för bostäder som med
hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga med tjänstebostaden. Hänsyn skall
dock tas till särskilda förhållanden, såsom bostadens karaktär av
tjänstebostad.

Om tjänstebostadens lägenhetsyta är större än 100 kvadratmeter, beräknas
inte någon hyra för den överskjutande ytan. I hyran skall ingå kostnader
för värme och varmvatten. Förordning (1984:537).

2 mom. Tjänstebostadshyra skall erläggas månadsvis i efterskott genom
avdrag å prästens avlöning, om ej hinder möter till följd av lagen den
27 maj 1970 (nr 215) om arbetsgivares kvittningsrätt. Understiger
löneavdraget hyresbeloppet är prästen skyldig att erlägga återstoden av
hyresbeloppet genom kontant inbetalning före utgången av nästföljande
månad. Förordning (1984:1000).

5 § 1 mom. Innan tjänstebostadshyran vid anvisande av tjänstebostad
bestämmes eller beslut på initiativ av stiftsnämnden meddelas om ändring
av sådan hyra, skall prästen beredas tillfälle att yttra sig över den
hyra, som avses skola utgå för bostaden.

Beslut om tjänstebostadshyra skall delgivas prästen, som, där ej hyran
överensstämmer med av honom tidigare godkänt hyresförslag, har att inom
förelagd tid skriftligen meddela stiftsnämnden huruvida han åtnöjes med
beslutet eller icke. Meddelar prästen, att han icke åtnöjes med
beslutet, skall frågan om tjänstebostadshyran av stiftsnämnden
hänskjutas till statens tjänstebostadsnämnd.

Tjänstebostadshyran skall bestämmas för en period om ett år i sänder,
nämligen perioden den 1 juli–den 30 juni.

Om beslutet om hyran inte meddelas före den 1 juli, skall det gälla från
och med kalendermånaden efter den då det meddelas till och med
nästföljande juni månad. Förordning (1984:1000).

2 mom. Önskar präst erhålla ändring av gällande tjänstebostadshyra,
skall han göra framställning härom till stiftsnämnden. Åtnöjes prästen
icke med stiftsnämndens beslut, äger han med angivande av de skäl han
önskar åberopa skriftligen underställa frågan statens
tjänstebostadsnämnd. Förordning (1984:1000).

6 § En stiftsnämnds beslut om tjänstebostadshyra gäller omedelbart.

Tjänstebostadsnämndens beslut i ärenden enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (1987:550).

7 § har upphävts genom förordning (1984:1000).

Övergångsbestämmelser

1984:537

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.

2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1961:334) angående
bränslekostnadsgottgörelse till innehavare av vissa tjänstebostäder.

3. Om den tjänstebostadshyra som enligt 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom. tredje
stycket fastställs för perioden den 1 juli 1984–den 30 juni 1985
överstiger hyran för tjänstebostaden för den närmast föregående perioden
med mer än 300 kronor per månad, skall höjningen av hyran för den nya
perioden begränsas till nämnda belopp per månad. Vad som nu har sagts
gäller också perioderna den 1 juli 1985–den 30 juni 1986 och den 1 juli
1986–den 30 juni 1987. Det skall tillämpas också på det fall som avses
i 5 § 1 mom. fjärde stycket.