Brev (1961:337) till samtliga länsstyrelser angående föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen

SFS nr
1961:337
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1961-05-26

Kungl. Maj:t vill, med stöd av 39 och 42 §§ vapenförordningen den 10
juni 1949 (nr 340), utfärda föreskrifter och anvisningar rörande
tillämpningen av vapenförordningen av den lydelse härvid fogad bilaga
utvisar.

Bilagan är här utesluten; upplysning om dess innehåll kan
erhållas hos länsstyrelserna och polismyndigheterna. Den är även
tillgänglig i bokhandeln.

Kungl. Maj:t förordnar, att dessa föreskrifter och anvisningar skola
tillämpas från och med den 1 juli 1961, då de den 25 november 1955
fastställda och den 9 november 1956 kompletterade föreskrifterna och
anvisningarna rörande tillämpningen av vapenförordningen skola upphöra
att gälla.

Avskrifter av – – – och efterrättelse.