Förordning (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (l960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnär liga verk och om rätt till fotografisk bild

SFS nr
1961:348
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1961-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1212
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m SFS 1986:1219

Fotografering för arkiv- och biblioteksändamål

1 § Riksarkivet och de arkivmyndigheter, som stå under dess
inspektion, kungl. biblioteket och andra vetenskapliga eller fackliga
bibliotek, som drivas av det allmänna, samt folkbibliotek må enligt
bestämmelserna i 2-6 §§ här nedan utan upphovsmannens eller
fotografens samtycke för sin verksamhet genom fotografi framställa
exemplar av litterärt eller konstnärligt verk eller av fotografisk
bild.

På särskild prövning av regeringen beror, om annat arkiv eller
bibliotek än i första stycket sägs må äga rätt till framställning som
där avses. Förordning (1982:59).

2 § Arkiv och bibliotek som avses i 1 § må genom mikrofilmning eller
liknande förfarande framställa kopior av material i sina bestånd och
samlingar i den utsträckning som påkallas av beredskaps- och
skyddssynpunkter. Av dagstidning må kungl. biblioteket genom sådant
förfarande framställa ytterligare högst tjugofem kopior.

Av sådant i bestånden och samlingarna ingående material, som på grund
av sin ömtålighet eller svårersättlighet icke bör i original göras
tillgängligt för lånesökande, må genom fotografi framställas kopior
för utlåning; dock må för sådant ändamål flera än två kopior
framställas endast om synnerliga skäl därtill äro.

Omfattar materialet sådant skyddat verk eller sådan skyddad
fotografisk bild, som icke offentliggjorts, må kopiering icke ske utan
upphovsmannens eller fotografens samtycke. Förordning (1979:132).

3 § Genom fotografi må även framställas kopior av enstaka artiklar i
samlingsverk, tidningar eller tidskrifter samt av korta avsnitt i
andra utgivna verk för att, då så befinnes ändamålsenligt, för
forsknings- eller studieändamål utlämnas till lånesökande i stället
för de volymer eller häften i vilka de ingå. Till varje lånesökande må
endast utlämnas en kopia av varje artikel eller avsnitt.

4 § Är exemplar av verk ofullständigt, må felande partier framställas
genom fotografi, därest dessa utgöra en mindre del i förhållande till
hela verket.

Framställning av felande del av ett verk, som utkommit i flera delar,
och av felande band eller häften av tidskrifter och liknande må dock
ske endast om delen, bandet eller häftet icke kan erhållas i
bokhandeln eller från utgivaren eller förläggaren.

5 § Bibliotek, som enligt vad därom är stadgat äger att erhålla
pliktexemplar av tryckt skrift, må, där synnerliga skäl därtill äro,
genom fotografi framställa kopia av utgivet verk, som anses böra
förvärvas till dess samlingar men icke kan erhållas i bokhandeln eller
från utgivaren eller förläggaren. Av varje verk må endast en kopia
framställas. Förordning (1978:781).

6 § Vad i 3-5 §§ sägs skall äga motsvarande tillämpning med avseende
å fotografisk bild.

7 § Folkbibliotek må utan upphovsmannens eller fotografens samtycke
genom upptagning på film, avsedd för läsapparater, framställa exemplar
av utgivet litterärt eller konstnärligt verk eller av utgiven
fotografisk bild, för utlåning till den som på grund av vanförhet är
förhindrad att taga del av verket eller bilden medelst exemplar som
utkommit i handeln.

På särskild prövning av regeringen beror, om annat bibliotek än i
första stycket sägs må äga rätt till framställning som där avses.
Förordning (1982:59).

Framställning av talböcker

8 § Länsbiblioteken och Stockholms stadsbibliotek må enligt
bestämmelserna i 9 och 10 §§ här nedan utan upphovsmannens samtycke
genom ljudupptagning framställa exemplar av utgivet litterärt verk
(talbok) för utlåning till läsblinda och sådana vanföra som avses i
7 § första stycket.

På särskild prövning av regeringen beror, om annat bibliotek än i
första stycket sägs eller organisation må äga rätt till framställning
som där avses. Förordning (1976:849).

9 § Talbok må endast framställas genom inläsning eller genom
överföring från redan framställt talboksexemplar.

Sedan ljudupptagning av verket utkommit i handeln, må talbok ej
framställas.

10 § Talbok skall vid framställningen förses med uppgift om verkets
titel ävensom om året för framställningen och om den som föranstaltat
om denna. Om skyldighet att angiva upphovsmannen och utövande
konstnär, som må hava medverkat vid framställningen, samt om förbud
mot att ändra verket gäller vad i lagen om upphovsrätt till litterära
och konstnärliga verk är stadgat.

Innan framställningen påbörjas, skall upphovsmannen underrättas, där
så utan omgång kan ske.

Bibliotek och organisation som avses i 8 § skola upprätta register
över talböcker, som framställas med stöd av denna förordning.
Förordning (1976:849).

Upptagning för ljudradio- och televisionsutsändning, m.m.

11 § Sådan upptagning av litterärt eller konstnärligt verk eller
fotografisk bild, som radio- eller televisionsföretag enligt 22 §
första stycket lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
verk eller 11 § lagen om rätt till fotografisk bild må göra utan
upphovsmannens eller fotografens samtycke, skall åstadkommas med
företagets egen tekniska utrustning.

Upptagning som nu sagts må ej, utom i fall som avses i 12 § andra
stycket nedan, överlämnas till annan.

12 § Upptagning som avses i 11 § får bevaras högst ett år och användas
för utsändning högst fyra gånger. Efter nämnda tid eller sedan
upptagningen använts tillåtet antal gånger, skall den, där ej annat
avtalats med upphovsmannen eller fotografen eller följer av andra
stycket, förstöras eller utplånas.

Har en upptagning, som äger dokumentariskt värde, överlämnats till
arkiv hos ett sådant företag som är programföretag enligt radiolagen
(1966:755), får upptagningen bevaras i detta arkiv även efter den tid
eller den användning som sägs i första stycket. Förordning
(1986:1219).

13 § Finnes upptagning som i 11 § sägs icke lämpligen böra bevaras i
original, må den överföras på nytt underlag; i samband härmed skall
originalupptagningen förstöras eller utplånas.

Skall upptagningen användas för utsändning och är det av tekniska skäl
icke lämpligt att därvid begagna originalupptagningen eller exemplar
som framställts med stöd av första stycket, må för ändamålet
framställas särskilt exemplar av upptagningen. Efter användningen
skall sådant exemplar förstöras eller vad därå upptagits utplånas.

14 § Vad i 11-13 §§ sägs skall äga motsvarande tillämpning beträffande
upptagning av prestationer, som avses i 45, 46 och 48 §§ lagen om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

15 § De företag som är programföretag enligt radiolagen (1966:755)
får, på de villkor som anges i 22 § andra stycket lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och 9 § lagen
(1960:730) om rätt till fotografisk bild, utan upphovsmannens eller
fotografens samtycke utsända litterärt eller musikaliskt verk i
ljudradio eller television samt visa fotografisk bild i television.
Förordning (1986:1219).

16 § Behörighet att i fall, då litterärt eller konstnärligt verk
återgives offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens
intressen, föra talan om sådant förbud mot återgivandet, som avses i
51 § lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, skall
tillkomma svenska akademien, musikaliska akademien och akademien för
de fria konsterna, var och en för dess område.