Lag (1961:372) om bensinskatt

SFS nr
1961:372
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1961-04-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1776
Upphävd
1995-01-01

1 § Till staten skall enligt bestämmelserna i denna lag erläggas
särskild skatt (bensinskatt) för

a) bensin avsedd för motordrift och andra motorbränslen, som innehåller
minst 70 viktprocent bensin, ur tulltaxenr 27.10 tulltaxelagen
(1987:1068), med undantag för flygbensin,

b) sådan metylalkohol (metanol) eller högre alkohol som är avsedd för
motordrift, ur tulltaxenr 29.05 tulltaxelagen,

c) andra än under a) avsedda blandningar, som är avsedda för motordrift
och som innehåller metanol eller högre alkohol, ur tulltaxenr 38.23
tulltaxelagen.

Skatt skall dock inte utgå för mineraloljeprodukter, som införs till
landet för att vid oljeraffinaderier användas uteslutande som råvara vid
tillverkning av bensin. Skatt skall inte heller utgå för etylalkohol
(etanol) innehållande smärre mängder andra alkoholer och inte heller för
sådan vara som avses i första stycket b) eller c), om varan
tillhandahålls i särskild förpackning om högst en liter.

Bestämmelserna i denna lag om bensin gäller, om annat inte sägs,
samtliga de varuslag som är skattepliktiga enligt första stycket.
Förordning (1991:1821).

2 § Skatten för år 1994 tas ut, om inte annat sägs i andra
stycket, med 3 kronor 14 öre per liter för bensin som uppfyller krav
för miljöklass 2, med 3 kronor 20 öre för bensin som uppfyller krav
för miljöklass 3 och med 3 kronor 71 öre per liter för annan bensin.
I bilagan till lagen (1985:426) om kemiska produkter anges kraven
för miljöklass 2 och 3.

För metanol tas skatten för år 1994 ut med 80 öre per liter. Ingår
metanol eller etanol i en blandning som avses i 1 § första stycket a)
eller c) tas skatten för år 1994 ut för den inblandade alkoholen med
80 öre per liter och för blandningen i övrigt på det sätt som framgår
av första stycket.

För tiden efter utgången av år 1994 och fram till och med år 1998
skall skatten tas ut med belopp som omräknas enligt 2 a §. Därefter
skall skatten tas ut med de belopp som gäller vid utgången av år
1998.

Skatt tas inte ut för smörjolja som är inblandad i bensin.
Lag (1994:1360).

2 a § Skatten för vart och ett av kalenderåren 1995 t. o. m. 1998
skall tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i
2 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal,
uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna
prisläget i oktober månad året före det år beräkningen avser och i
oktober 1993.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade
skattebeloppen som enligt denna lag skall tas ut för påföljande
kalenderår. Beloppen avrundas till hela ören. Lag (1993:1509).

3 § Skattskyldig är

1. den som inom landet tillverkar bensin,

2. den som har registrerats enligt 4 § andra stycket som återförsäljare
eller förbrukare av bensin,

3. den som för annat ändamål än som avses i 7 § 1 mom. återförsäljer
eller förbrukar bensin, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt
skatt mot försäkran enligt 7 § 2 mom., eller som förbrukar bensin som
inte är avsedd för motordrift för sådant ändamål eller förbrukar
flygbensin för annat än drift av flygplan. Lag (1987:509).

4 § Den som är skattskyldig enligt 3 § 1 skall vara registrerad hos
beskattningsmyndigheten.

Den som i verksamhet som i huvudsak medför skattskyldighet enligt
mervärdesskattelagen (1994:200) i större omfattning återförsäljer eller
förbrukar bensin eller håller bensin i lager, kan registreras hos
beskattningsmyndigheten som återförsäljare eller förbrukare av bensin.

Den som har registrerats som skattskyldig återförsäljare eller
förbrukare enligt denna lag eller lagen (1990:582) om koldioxidskatt
skall anses registrerad på motsvarande sätt enligt den andra lagen i den
mån förutsättningar att bevilja sådan registrering föreligger.

Den som har varit registrerad enligt andra stycket och som därefter
avregistrerats får åter medges registrering enligt andra stycket
tidigast ett år efter avregistreringen. Lag (1994:206).

5 § Skattskyldigheten inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 3 § 1 eller 2, när bensin av honom
levereras till köpare, som inte är registrerad, eller till eget
försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller
tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

2. för den som är skattskyldig enligt 3 § 3, när bensin säljs eller tas
i anspråk för skattepliktigt ändamål, och

3. för den som upphör att vara registrerad enligt 4 §, när
registreringen upphör, varvid skattskyldigheten omfattar den bensin som
då ingår i hans lager.

Blandas blyfri bensin med annan bensin i samband med att bensinen skall
levereras till en köpare som inte är registrerad, eller till ett eget
försäljningsställe som inte är depå, skall i fall som avses i första
stycket 1 skattskyldigheten inträda när blandningsförfarandet påbörjas.

Om skattepliktig vara förs in i landet av annan än den som är
registrerad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller
tullagen (1987:1065) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter. Lag (1987:1233)

6 § Skatt på bensin skall återbetalas om förvärvet gjorts av

1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller sådan
internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall,

2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige och
lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige.

Återbetalning skall även ske för skatt på bensin om förvärvet gjorts
av medlemsstats ombud vid internationell organisation med säte i
Sverige och personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat
överenskommelse med annan stat eller med mellanfolklig
organisation om detta.

Beskattningsmyndigheten prövar frågor om återbetalning av skatt.
Beskattningsmyndighetens beslut får överklagas hos länsrätten.
Lag (1993:477).

7 § 1 mom. I deklaration får avdrag göras för skatt på bensin, som har

a) förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen rörelse och
för vilken skattskyldighet tidigare inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) förbrukats eller sålts för förbrukning för framdrivande av tåg eller
andra järnvägsfordon,

d) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur Sverige eller
förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

e) sålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför
sig till bristande betalning från köparen,

f) förbrukats eller sålts för förbrukning vid produktion av
skattepliktig elkraft med undantag för skatt hänförlig till den del av
bensinen som motsvarar nyttiggjord värme.

Avdrag enligt första stycket e) får göras med belopp som svarar mot så
stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans
försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter
betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på de varor som
betalningen avser. Lag (1992:1478).

2 mom. Annan än den som är registrerad får köpa in bensin utan skatt mot
avgivan de av en försäkran till leverantören att bensinen skall användas
för ett sådant ändamål som avses i 1 mom. första stycket c) eller f).
Lag (1992:1478).

8 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:166).

9 § har upphävts genom lag (1971:89).

10 § har upphävts genom lag (1975:274).

Övergångsbestämmelser

1984:993

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Bestämmelserna i 6 §
tillämpas dock inte för tid före den 1 juli 1985.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tid före ikraftträdandet.

1990:585

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991, utom såvitt avser 4 § som
träder i kraft den 1 juli 1990. Riksskatteverket skall avregistrera den
som är registrerad den 1 juli 1990 och som då inte uppfyller de i 4 §
angivna förutsättningarna för registrering.

1991:169

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då den enligt uppgift på
den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

De nya bestämmelserna tillämpas på den som är registrerad som
skattskyldig enligt denna lag eller lagen (1990:582) om koldioxidskatt
den 13 februari 1991 eller som registreras senate.

1992:1478

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Bestämmelsen i 7 § 1 mom. första stycket h) i sin äldre lydelse skall
dock gälla till den 1 juli 1994. Från och med den 1 juli 1994 får
avdrag enligt den äldre lydelsen av 7 § 1 mom. första stycket h)
göras för hälften av den bensinskatt på bensin som förbrukats för
produktion av värme vid samtidig produktion av värme och
skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning. Lag (1994:333).

1993:477

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av
Riksskatteverket enligt 6 § före ikraftträdandet överklagas enligt
äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1994:1776

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om föhållanden som hänför
sig till tiden före ikraftträdande av den nya lagen.