/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1961:38) om tillämpning av ett mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet;

SFS nr
1961:38
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1961-02-10
Författningen har upphävts genom
SFS1988:988
Upphävd
1989-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1974:19

Sedan den 6 november 1959 avtal, vars lydelse i engelsk text och svensk
översättning bilaga /k/ (bilaga 1) /-k/ vid denna kungörelse utvisar,
slutits mellan Sverige och Irland för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, har Kungl. Maj:t — med
stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370),
20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt samt
20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om statlig förmögenhetsskatt —
funnit gott

/k/ dels /-k/ förordna, att ifrågavarande avtal skall för Sveriges del
lända till efterrättelse och tillämpas med ledning av sin lydelse i den
svenska översättningen samt under iakttagande av härvid såsom bilaga
/k/ (bilaga 2) /-k/ fogade anvisningar;

/k/ dels ock /-k/ föreskriva, att det skall åligga skattskyldig att,
utan hänsyn till att enligt avtalet allenast viss del av hans inkomst
eller förmögenhet skall taxeras här i riket, likväl avgiva alla de
uppgifter till ledning för taxeringen, vilka han varit skyldig lämna,
därest lindring i skattskyldigheten ej skolat äga rum. (Jämför 1974:770
ö.b. och 1974:859 ö.b.)

Övergångsbestämmelser

1961:38

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Kungörelsen ävensom bestämmelserna i avtalet skola, såvitt angår
kupongskatt, första gången tillämpas med avseende å utdelning, som
blivit tillgänglig för lyftning efter den 31 december 1958 och icke
förfallit till betalning sistnämnda dag eller tidigare.

I övrigt skola kungörelsen ävensom bestämmelserna i avtalet första
gången tillämpas med avseende å 1960 års taxering.

Beträffande 1960 års taxering skall iakttagas, att om någon enligt
avtalet är berättigad till befrielse från skattskyldighet han må,
därest dylik befrielse icke erhållits, därom föra talan inom den tid
och i den ordning, varom förmäles i 100 och 104 §§
taxeringsförordningen.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 17 juni 1955 (nr 457)
angående mellan svenska regeringen och Irlands regering träffat avtal
för undvikande av dubbelbeskattning av inkomster, härrörande från sjö-
och luftfartstrafik; dock att sistnämnda kungörelse alltjämt skall äga
tillämpning såvitt avser 1959 års taxering eller eftertaxering för år
1959 eller tidigare år.

Övergångsbestämmelser

1988:988

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Genom förordningen upphävs

a) kungörelsen (1961:38) om tillämpning av ett mellan Sverige och Irland
den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,

b) kungörelsen (1962:450) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av
avtalet mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,

c) kungörelsen (1974:17) om kupongskatt för person som är bosatt på
Irland, m. m.

3. De angivna författningarna tillämpas fortfarande på inkomst och
realisationsvinst som förvärvas före den 1 januari 1989 och på
förmögenhet som taxeras före år 1990.