Kungörelse (1961:384) om avskrivning av lån för studier

SFS nr
1961:384
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1961-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:715

1 § Denna kungörelse äger tillämpning på lån för studier, som
utlämnats med stöd av reglementet den 15 juni 1939 (nr 290) för
utdelning av räntefria lån för universitetsstudier, kungörelserna den
11 oktober 1946 (nr 676) angående statlig kreditgaranti för lån åt
den, som avlagt akademisk eller därmed jämförlig examen, den 30
april 1948 (nr 210) angående statlig kreditgaranti för lån åt den,
som genomgått polisskola, den 16 juni 1950 (nr 469) angående
studielån med statlig kreditgaranti, den 30 juni 1952 (nr 570)
angående studielån med statlig kreditgaranti åt s. k.
flyktingstudenter och den 31 maj 1957 (nr 276) med särskilda
bestämmelser om studielån åt flyktingstudenter samt allmänna
studiehjälpsreglementet den 30 maj 1958 (nr 326) ävensom
kungörelsen den 30 juni 1959 (nr 436) med särskilda bestämmelser
om studielån åt vissa utländska studerande. Förordning (1994:715).

2 § Lån avskrives med tjugufem procent på första förfallodagen för
amortering enligt fastställd amorteringsplan.

Avskrivningen beräknas på lånets kapitalskuld vid nämnda tidpunkt.

Har lån sammanlagts med annat lån, som tidigare avskrivits enligt denna
kungörelse, skall den del av kapitalskulden, som belöper på sistnämnda
lån, undantagas från det belopp, varå avskrivning beräknas.

3 § Återbetalas lån till tre fjärdedelar på grund av uppsägning, som
skett före den förfallodag som angives i 2 § första stycket, avskrives
återstående fjärdedel vid återbetalningen, om ej annat följer av andra
stycket.

Har lån beviljats eller uppburits på grund av att låntagaren lämnat
oriktiga uppgifter eller försummat att lämna uppgifter eller ha eljest
förutsättningarna för låns beviljande väsentligen brustit, och uppsäges
i anledning härav lånet helt eller delvis, skall avskrivning ej ske för
uppsagt lånebelopp.

4 § Efter avskrivning skall lånet amorteras enligt fastställd
amorteringsplan.

5 § Avlider låntagare, innan avskrivning skett, skall lånet, där ej
särskilda skäl äro däremot, efter anmälan av dödsboet så snart ske kan
avskrivas i den omfattning, som angives i 2 och 3 §§.

6 § Avskrivning verkställes av den kreditanstalt, som förvaltar
lånet.

Låntagaren skall underrättas om avskrivningen.

Föreligger för kreditanstalten tvekan rörande
avskrivningsbeloppets beräkning eller åtnöjes icke låntagare med
anstaltens åtgärder, skall anstalten med eget yttrande för prövning
och avgörande underställa ärendet Centrala studiestödsnämnden, i
fråga om lån med statlig kreditgaranti och lån ur statens lånefond
för universitetsstudier samt lån ur allmänna studielånefonden.

Låntagares erinran mot avskrivningsbeloppets beräkning skall, med
angivande av skälen, ingivas till kreditanstalten inom trettio dagar
efter erhållandet av anstaltens besked om avskrivning.
Förordning (1994:715).

7 § Medel till avskrivning av lån med statlig kreditgaranti rekvireras
av kreditanstalten hos Centrala studiestödsnämnden i god tid före
avskrivningen.

Efter framställning av Centrala studiestödsnämnden utbetalar statskontoret
avskrivningsbeloppet till kreditanstalten. Förordning (1994:715).

8 § Beslut av Centrala studiestödsnämnden i ärende om
avskrivning får inte överklagas. Förordning (1994:715).

9 § De ytterligare föreskrifter, som fordras för tillämpningen av
denna kungörelse, utfärdas av Centrala studiestödsnämnden, i
fråga om lån med statlig kreditgaranti, lån ur statens lånefond för
universitetsstudier samt lån ur allmänna studielånefonden.
Förordning (1994:715).

Övergångsbestämmelser

1961:384

1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1961.

2. Avskrivning av lån, för vilket amortering enligt fastställd
amorteringsplan har eller skulle ha påbörjats före den 1 juli 1961, sker
på den första efter den 30 juni 1961 infallande förfallodagen för
amortering och beräknas å kapitalskulden den 1 juli 1961 med avdrag för
oguldet lånebelopp, som före avskrivningstillfället förfallit till
betalning och beträffande vilket anstånd i vederbörlig ordning med
framflyttning av amorteringsplanen icke medgivits.

3. Vad i 3 och 5 §§ sägs skall äga motsvarande tillämpning på lån, som
avses i p. 2., med iakttagande av, såvitt avser 3 §, att amortering, som
enligt den före uppsägningen gällande amorteringsplanen var förfallen
till betalning den 30 juni 1961, skall frånräknas vid
avskrivningsbeloppets beräkning och, såvitt avser 5 §, att lånet
avskrives i den omfattning som angives i p. 2.

4. Är amorteringsplan fastställd före den 1 juli 1961, skall
kreditanstalten, efter framställning av låntagaren, ändra
amorteringsplanen så, att den kapitalskuld, som återstår efter
avskrivningen och som icke är till betalning förfallen, återbetalas från
och med första efter ändringen infallande förfallodag per
betalningstermin med lika stort belopp inom den ursprungliga
amorteringstiden. Äro olika amorteringsbelopp ursprungligen fastställda
för skilda perioder av amorteringstiden, skall dock, i den mån så kan
ske, varje amortering minskas med lika stort belopp.

Låntagares framställning om ändrade villkor skall ingivas till
kreditanstalten inom sextio dagar efter erhållandet av anstaltens besked
om avskrivning.

5. Avskrivning av lån, varå amortering enligt fastställd
amorteringsplan förfaller till betalning under juli 1961, skall
verkställas senast före utgången av nämnda månad.