Lag (1961:394) om tobaksskatt

SFS nr
1961:394
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1961-06-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1563
Upphävd
1995-01-01

1 § Till staten skall enligt bestämmelserna i denna lag erläggas
särskild skatt (tobaksskatt) för cigarrer, cigariller, cigarretter,
röktobak, snus och tuggtobak, ur tulltaxenr 24.02 och 24.03
tulltaxelagen (1987:1068).

Intill myckenhet som regeringen bestämmer må skattefrihet åtnjutas för
tobaksvaror, som inkomma till riket såsom gåva till enskild person för
dennes eget bruk.

I de i andra stycket avsedda fallen skall, där tullfrihet ej åtnjutes, i
stället för skatt erläggas för dessa fall särskilt stadgad tull.

Vid bedömning av till vilket tulltaxenummer viss vara skall hänföras tas
inte hänsyn till sådan tulltaxering av varusats som görs med stöd av 5 §
3 b tulltaxelagen (1987:1068).

Som cigarretter enligt första stycket avses även maskinellt framställda
tobakssträngar vilka är avsedda att rökas efter omslutning av papper och
som inte är cigarrer eller cigariller. Lag (1992:1086).

1 a § Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och
skatteutskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller
besluta att skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra att
utgå. Lag (1975:1404).

2 § För tobaksvara tas skatten för år 1994 ut med nedan
angivna, i förhållande till varans myckenhet bestämda belopp. För
tiden efter utgången av år 1994 och fram till och med år 1998 skall
skatten tas ut med belopp som omräknas enligt 2 a §. Därefter skall
skatten tas ut med de belopp som gäller vid utgången av år 1998.

Varuslag Vikt för 1 st. gram Belopp för

1 st. öre 1 kg kr

Cigarrer och cigariller

grupp I t. o. m. 1,7 34

” II över 1,7 t. o. m. 3,0 38

” III ” 3,0 ” 5,0 42

” IV ” 5,0 51

Cigarretter

grupp I t.o.m. 0,85 71

” II över 0,85 t. o. m. 1,20 78

” III ” 1,20 ” 1,55 83

” IV ” 1,55 ” 1,90 88

” V ” 1,90 93

Röktobak 374:–
Tuggtobak 120:–
Snus 73:–
Lag (1993:1512).

2 a § Skatten för vart och ett av kalenderåren 1995 t. o. m. 1998
skall tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i
2 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal,
uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna
prisläget i oktober månad året före det år beräkningen avser och i
oktober 1993.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade
skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande
kalenderår. Beloppen avrundas till hela kronor respektive hela ören
i förhållande till de i 2 § angivna skattebeloppen.
Lag (1993:1512).

3 § Skattskyldig är

1. den som tillverkar skattepliktig vara inom landet för att sälja den,

2. den som har registrerats enligt 4 § andra stycket som importör av
tobaksvaror. Lag (1984:155).

4 § Den som är skattskyldig enligt 3 § 1 skall vara registrerad hos
beskattningsmyndigheten.

Den som för in tobaksvaror till landet för att återförsälja dem, kan om
införseln är av större omfattning eller annars om det finns särskilda
skäl, registreras hos beskattningsmyndigheten. Lag (1993:478).

5 § Skattskyldigheten inträder då varan levereras till köpare eller tas
i anspråk för annat ändamål än försäljning.

För den som upphör att vara registrerad enligt 4 § inträder
skattskyldigheten när registreringen upphör, och omfattar de varor som
då ingår i hans lager.

Om en skattepliktig vara förs in i landet av någon annan än den som är
registrerad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller
tullagen (1987:1065) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter. Lag (1987:1234).

6 § har upphävts genom lag (1984:155).

7 § I deklaration får avdrag göras för skatt på vara, som

a) förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet
tidigare inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller
förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

d) lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant, eller
utförts ur riket såsom proviant på fartyg eller luftfartyg eller
levererats för försäljning i exportbutik,

e) tillhandahållits för framställning av enligt denna lag icke
skattepliktiga varor,

f) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten
hänför sig till bristande betalning från köparen.

Avdrag enligt första stycket f) får göras med belopp som svarar mot så
stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans
försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter
betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på de varor som
betalningen avser. Lag (1990:595).

8 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:155).

9 § Regeringen äger föreskriva att tobaksvara må förekomma till
försäljning inom riket endast i originalförpackning försedd med särskild
kontrollstämpel. Lag (1975:141).

10 § har upphävts genom lag (1971:90).

11 § Den som bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 9 § döms
till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall skall dock
inte dömas till ansvar. Lag (1991:282).

12 § Har någon förövat gärning, som avses i 11 §, skall tobaksvara, som
varit föremål för gärningen, förklaras förverkad till kronan; finnes
varan ej i behåll, skall i stället värdet förklaras förverkat. Är
påföljd som nu sagts uppenbart obillig, må den helt eller delvis
eftergivas.

Vad i första stycket sägs skall ej gälla mot den som i god tro förvärvat
varan eller särskild rätt därtill.

Med tobaksvara, som förklarats förverkad enligt denna lag eller lagen om
straff för varusmuggling, skall förfaras på sätt regeringen förordnar.
Lag (1975:141).

13 § har upphävts genom lag (1975:141).

Övergångsbestämmelser

1984:924

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

1990:595

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.