Förordning (1961:395) om tobaksskatt;

SFS nr
1961:395
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1961-06-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1613
Upphävd
1995-01-01

1 § I 1 § andra stycket lagen (1961:394) om tobaksskatt medgiven
skattefrihet för tobaksvaror, som inkomma till riket såsom gåva till
enskild person, må åtnjutas endast i fråga om enstaka försändelser,
vilka innehålla högst 1 000 gram tobaksvaror.

Vid tillämpning av första stycket skall varje cigarr anses väga 5
gram, varje cigarill 2,5 gram och varje cigarrett 1 gram. Förordning
(1983:895).

2 § har upphävts genom förordning (1982:862).

3 § har upphävts genom förordning (1984:253).

4 § Tobaksvara, som förklarats förverkad enligt lagen (1961:394) om
tobaksskatt eller lagen (1960:418) om straff för varusmuggling, skall
förstöras genom beskattningsmyndighetens försorg eller under
tullkontroll. Förordning (1993:504).

5 § I 2 § lagen om tobaksskatt angiven vikt för en cigarr, cigarill
eller cigarrett avser vikten vid normal fuktighetshalt. Normal
fuktighetshalt anses föreligga vid en relativ luftfuktighet av cirka
femtiofem procent vid en temperatur av cirka +20NC.
Beskattningsmyndighet fastställer vikten för cigarr och cigarill genom
vägning av 100 stycken och för cigarrett genom vägning av 1 000
stycken, slumpvis uttagna ur ett eller flera ytter- eller
inneremballage. Om särskilda skäl föreligga, kan
beskattningsmyndigheten väga ett större eller mindre stycketal
än nu nämnts.

På anfordran skall skattskyldig utan ersättning tillhandahålla
beskattningsmyndighet tobaksvaror som behövs för kontrollvägning.
Förordning (1970:94).

6 § Riksskatteverket och, såvitt gäller införsel till riket,
generaltullstyrelsen efter samråd med riksskatteverket får meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen
(1961:394) om tobaksskatt. Förordning (1984:253).